Veřejná a sociální politika a lidské zdroje

Navazující magisterské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově se specializací (Personální management a organizační rozvoj nebo Veřejná a sociální politika).

Podat přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2024.

Co se naučíte

Dvouleté studium programu Veřejná a sociální politika a lidské zdroje u nás probíhá v prezenční i kombinované formě a je jednooborové.

Navazuje na studium bakalářské a těm, kteří ho absolvovali u nás, nabízí kromě dalšího odborného rozvoje řadu přínosů. Patří mezi ně například nové pohledy a perspektivy, jimiž nahlížíme dění kolem nás, ještě větší podíl praxe při studiu, větší prostor pro výzkumnou činnost a kontakt s vyučujícími nebo širší zapojení zahraničních expertů a jejich zkušeností do výuky (včetně možnosti studijních výjezdů do zahraničí).

Studium v tomto programu je otevřené i zájemcům z jiných škol a dalších příbuzných oborů (společensko-vědních, ekonomických, humanitních), pokud vyhoví požadavkům přijímací zkoušky.

Aby bylo studium pestré a umožnilo vyjít vstříc vašim různorodým zájmům, nabízíme vám čtyři specializace – volba jedné z nich je ponechána zcela na vás:

- veřejná a sociální politika: v této specializaci se naučíte analyzovat potřebnost sociálních intervencí a vytvářet, realizovat a hodnotit opatření a programy v různých oblastech sociální politiky (například politiky trhu práce, sociálního zabezpečení a sociálních služeb, rodinné politiky, vzdělávání, bytové politiky, zdravotnictví),

- personální management a organizační rozvoj: v této specializaci získáte a rozvinete své schopnosti analyzovat a rozvíjet pracovní vztahy a personál v soukromých i veřejných organizacích (personální řízení, včetně podmínek a postupů řízení celé organizace).

Je studium programu pro vás?

 • Zajímáte se o dění v oblasti veřejné a sociální politiky?
 • Chcete umět poznat a vyhodnotit sociální problémy a hledat efektivní způsoby jejich řešení?
 • Rádi byste byli odborníky, kteří pracují s lidmi a řídí a rozvíjejí jejich potenciál?
 • Pracujete v oblasti sociální a veřejné politiky a rádi byste prohloubili svoje teoretické znalosti i praktické dovednosti?
 • Chcete rozvíjet svoje analytické a koncepční dovednosti v oblasti veřejné a sociální politiky ve společnosti stejně orientovaných kolegů?

Pokud odpovídáte kladně, neváhejte a podejte si přihlášku!

Kombinovaná forma studia

Program je možné studovat také v kombinované formě, a to ve specializaci, kterou si sami zvolíte. Na výběr jsou stejné specializace jako v případě denního studia.

Studium je založeno na vyvážené kombinaci přednášek a seminářů (setkání probíhají čtyřikrát v průběhu semestru) a vlastního samostudia (jsou pro vás připraveny studijní materiály a podklady). Kombinovaná forma studia je zcela plnohodnotná s ohledem na obsah studia (kurzů) ve srovnání s prezenční formou studia. Jednotliví vyučující jsou navíc připraveni i k individuálním konzultacím tak, aby vám průchod studiem co nejvíce zpříjemnili a usnadnili.

„Řešíme sociální problémy a rozvíjíme lidský potenciál.“

Praxe

Stejně jako u bakalářského programu je i v magisterském programu neodmyslitelnou součástí studia praxe (v rozsahu 100 hodin). Ta probíhá formou účasti v jednom z kurzů nazvaných „Odborná analytická stáž“ (buď v oblasti veřejného a neziskového sektoru nebo v oblasti řízení lidských zdrojů).

Tyto kurzy mají dva klíčové cíle:

1) seznámit Vás s praktickou činností expertů z organizací a institucí veřejného sektoru a také odborníků v oblasti personálního řízení,

2) poskytnout vám metodickou podporu při propojování teoretických znalostí s poznatky a dovednostmi z praxe.

Kromě klasické praxe ve vybrané organizaci se můžete zapojit také do výzkumných aktivit probíhajících na katedře. Předpokládá se, že zkušenost získaná praxí v organizacích nebo zapojením do významných českých i zahraničních projektů našich pracovníků vám pomůže lépe navázat tvorbu magisterské diplomové práce na aktuální témata či reálné problémy veřejné a sociální politiky a personálního řízení. Rovněž se vám může podařit navázat s vybranou organizací i dlouhodobou pracovní a profesní spolupráci.

Vybírat přitom můžete z řady zajímavých institucí a organizací: od pracovišť státní správy a samosprávy (úřady práce, správa sociálního zabezpečení, krajské nebo městské úřady, MŠMT, VZP), přes nevládní neziskové organizace (Centrum vzdělávání všem, Charita, Armáda spásy) až po personální oddělení významných firem (ZETOR TRACTORS, a.s., AVG Technologies CZ, s.r.o).

Výběr organizace, v níž budete vykonávat praxi, je ponechán zcela na vás: můžete si vybrat organizaci ze široké nabídky spolupracujících institucí nebo si domluvit praxi sami. V obou případech můžete očekávat naši podporu a reálnou pomoc při vyjednávání podmínek a postupu praxe (pro tyto účely funguje na katedře i Centrum praktických studií CEPRES). Vaše je také rozhodnutí o tom, zda si praxi rozložíte rovnoměrně do celého semestru nebo zda ji budete chtít absolvovat intenzivně v průběhu několika týdnů.

Chcete vědět víc?

Další informace jsou k dispozici na webových stránkách Katedry sociální politiky a sociální práce

http://spsp.fss.muni.cz/

Uplatnění absolventů

Jako absolventi magisterského programu Veřejná a sociální politika a lidské zdroje budete schopni samostatně vyhledávat, identifikovat a reflektovat příčiny a důsledky rozmanitých sociálních problémů a také vyhodnocovat přínosy a nedostatky opatření veřejné a sociální politiky, sociálních služeb, politiky zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů. A to jak na celospolečenské úrovni, tak v rámci jednotlivých regionů, lokalit či organizací. V průběhu studia se také naučíte koncipovat, vytvářet a zavádět nová opatření a navrhovat inovativní i systémová řešení v oblasti veřejné a sociální politiky a v oblasti řízení lidských zdrojů.

Protože se jedná o studijní program, který aplikuje poznatky společenských věd na řešení sociálních problémů a rozvoj lidských zdrojů, získáte ty nejlepší předpoklady k uplatnění v praxi.  Budete moci zastávat zodpovědné odborné a řídící funkce v organizacích státní správy a samosprávy (na ministerstvech, úřadech, obcích) stejně jako v ziskových i neziskových organizacích.

Uplatníte se v projektovém managementu, budete moci rovněž nabízet nezávislé analytické služby vnějším subjektům. Můžete se také ucházet o pozice výzkumných pracovníků v domácích i mezinárodních výzkumných projektech a organizacích nebo o pozice lektorů a učitelů v oboru veřejné a sociální politiky, sociálních služeb, politiky zaměstnanosti nebo řízení a rozvoje lidských zdrojů.

Podmínky přijetí

Přijímací řízení je jednokolové a spočívá ve strukturovaném hodnocení povinných materiálů, které je třeba nahrát do e-přihlášky v termínu do 15. 5. 2024.

Jedná se o motivační dopis a bakalářskou práci.

Motivační dopis je akceptován výhradně v českém nebo slovenském jazyce – kromě zájmu o studium prokazuje schopnost uchazeče komunikovat v ČJ na úrovni nezbytné pro zvládnutí studia. Motivační dopis by měl obsahovat:

 • stručné zdůvodnění zájmu studovat v programu Veřejná a sociální politika a lidské zdroje (VSPLZ) právě na Katedře sociální politiky a sociální práce FSS MU,
 • stručné vyjádření vztahu bakalářského programu/oboru studia a předpokládaného programu studia, do kterého podává uchazeč přihlášku,
 • stručnou informaci o bakalářském studiu - ucelený přehled základních absolvovaných předmětů (podstatných z hlediska programu, na který se uchazeč hlásí),
 • stručný popis dosavadní oborové praxe – jako součást pracovního poměru nebo studentské praxe,
 • stručný popis vztahu tématu a obsahu bakalářské práce k předpokládanému programu studia, do kterého podává uchazeč přihlášku.

Bakalářská práce může být přijata pouze, je-li psána v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

 • Akceptována je dokončená nebo rozpracovaná bakalářská práce.
 • Dodání rozpracovaných bakalářských prací se předpokládá u studentů, kteří budou přistupovat k obhajobě bakalářské práce po termínu stanoveném pro doručení podkladů k přijímacímu řízení.
 • Rozpracovanou bakalářskou práci je třeba dodat v takovém rozsahu, aby zahrnovala teoretické pojednání zvoleného tématu, metodologii výzkumu (pokud je záměrem provádět empirické šetření) nebo popis postupu analýzy/zpracování zvoleného tématu.

Kritéria hodnocení

Maximální možný počet dosažených bodů u přijímací zkoušky činí 100 bodů. Pro úspěšné složení přijímací zkoušky je nutné získat minimálně 60 bodů.

Kritéria pro hodnocení dodaných materiálů:

K1 - Bakalářská práce: Relevance tématu předložené práce z hlediska programu VSPLZ (max. 16 bodů)

K2 - Bakalářská práce: Relevantní metodický postup při řešení tématu práce z hlediska programu VSPLZ (max. 12 bodů)

K3 - Bakalářská práce: Kvalita zpracování tématu z hlediska programu VSPLZ (teoretická východiska, zjištění, implikace pro praxi) (max. 12 bodů)

K4 - Motivační dopis: Relevance obsahu předchozího studia (a případně praxe) z hlediska magisterského navazujícího studia VSPLZ (max. 40 bodů)

K5 - Motivační dopis: Relevance uvedených motivů ke studiu z hlediska programu VSPLZ (max. 20 bodů)


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

1. 1. – 30. 4. 2024

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia se specializací má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Podat přihlášku

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ano
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Veřejná a sociální politika a lidské zdroje? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.