Veřejná a sociální politika a lidské zdroje

Řešíme sociální problémy a rozvíjíme lidský potenciál.

Představení studijního programu

Cílem magisterského navazujícího prezenčního a kombinovaného studia VSPLZ je, aby absolvent v návaznosti na poznatky a dovednosti, které získal bakalářským studiem VSPLZ nebo jiného příslušného oboru, získal základní profesionální předpoklady pro samostatný výkon širokého spektra činností veřejné a sociální politiky, sociálních služeb a rozvoje lidských zdrojů a předpoklady pro rozvíjení těchto schopností v praxi nebo dalším studiem.

Jejich jádrem jsou dvě schopnosti:

 • Schopnost samostatně reflektovat a vyhodnocovat řešené problémy a prováděná opatření veřejné a sociální politiky, sociálních služeb a rozvoje lidských zdrojů a zvládání s nimi spojených dilemat,
 • Schopnost samostatně koncipovat systémově pojatá opatření a koordinovat či provádět jejich zavádění.

Z nich vycházejí další očekávané schopnosti absolventa:

 • samostatně vyhledávat, identifikovat a reflektovat příčiny a důsledky aktuálních nebo latentních veřejných a sociálních problémů a systémových nedostatků opatření veřejné a sociální politiky, sociálních služeb, sociální práce, politiky zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů jak na celospolečenské a místní úrovni, tak v organizacích,
 • samostatně reflektovat a artikulovat potřebu zavádění programů veřejné a sociální politiky, sociálních služeb, sociální práce a systémových podmínek rozvoje lidských zdrojů,
 • po získání nezbytné profesionální zkušenosti provádět koordinaci aktivit v organizacích realizujících programy veřejné a sociální politiky, sociálních služeb, sociální práce a rozvoje lidských zdrojů a přispívat k rozvíjení vlastních lidských zdrojů a organizačních kapacit jako předpokladu zvládání úkolů v dané oblasti.

Kromě těchto obecných předpokladů, schopností a dovedností získá absolvent studiem zvolené specializace magisterského navazujícího prezenčního a kombinovaného studia specifické poznatky a dovednosti, které jsou předpokladem uplatnění obecných poznatků a dovedností v jedné z dále uvedených oblastí: „Veřejná a sociální politika“, „Trh práce a politika zaměstnanosti“, “Sociální služby a management v občanském sektoru” nebo „Personální management a organizační rozvoj“.

Praxe

Povinně volitelnou součástí studia programu VSPLZ je odborná analytická stáž pro veřejný/neziskový sektor či odborná analytická stáž pro řízení lidských zdrojů (viz předměty VPL465, VPL 462).

Uplatnění absolventů

Absolventi magisterského studia se mohou uplatnit zejména při výkonu,

 • role koncepčního pracovníka v oblasti tvorby a realizace programů veřejné a sociální politiky, sociálních služeb, politiky zaměstnanosti a strategie rozvoje lidských zdrojů,
 • role koordinátora v oblasti tvorby a implementace programů veřejné a sociální politiky, sociálních služeb, politiky zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů,
 • role výzkumníka,
 • role učitele disciplin oborů veřejné a sociální politiky, sociálních služeb, politiky zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů;
 • případně dalších typů rolí, dle potřeb zaměstnavatele (např. mluvčí, poradce pro otázky veřejné a sociální politiky, politiky zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů).

Tyto role mohou absolventi magisterského navazujícího kombinovaného studia programu VPLZ vykonávat např. v následujících oblastech a organizacích:

 • v organizacích státní správy a samosprávy, které se zabývají administrací dávkových systémů, sociálně-právní ochrany, sociálních služeb a dalších oblastí veřejné politiky (MPSV, krajské a obecní úřady, obce, Agentura pro sciální začleňování a další orgány veřejné správy v této oblasti),
 • na Úřadech práce, v oblasti trhu práce (včetně soukromých agentur),
 • v neziskových organizacích v oblasti sociální politiky a sociálních služeb a služeb sociální práce na všech úrovních (např. Člověk v tísni, SOZE, Naděje, Diakonie, Charita aj.),
 • v poradních sborech státních i neziskových organizací (včetně zákonodárných sborů a regionálních samospráv), které se podílejí na tvorbě a implementaci programů veřejné a sociální politiky, sociálních služeb, politiky zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů,
 • ve výzkumu na vysokých školách a ve výzkumných ústavech,
 • ve výuce v oblasti VSPLZ na vysokých, vyšších odborných a středních školách (poslední po zvládnutí tzv. pedagogického minima),
 • jako specialisté nebo poradci na různé sociální problémy a sociální intervence a rozvoj lidských zdrojů v médiích (tisk, rozhlas, televize); případně jako tiskoví mluvčí organizací, které jsou zaměřeny na problematiku sociální politiky, sociálních služeb a sociální práci (např. MPSV, Charita, Probační a mediační služba, nadační fondy aj.),
 • v personálních útvarech a útvarech, které se zabývají problematikou lidských zdrojů, kvalifikace nebo uplatňují sociální programy pro své zaměstnance, v různých typech státních i nestátních organizací které se zabývají veřejnými politikami a/nebo rozvojem lidských zdrojů (jejich personální útvary, magistráty statutárních měst, Diakonie, Charita aj.),
 • v nadnárodních organizacích, které se zabývají řešením sociálních problémů, sociálním začleňováním nebo poskytováním sociální pomoci, například v orgánech Evropské komise, nadnárodních neziskových organizacích, odborových organizacích, agenturách,
 • v organizacích, které mezi své cíle řadí navazování systematické spolupráce mezi různými organizacemi při řešení sociálních problémů (např. organizace zaměřené na pomoc tzv. multi-problémovým klientům, komunitní nebo dobrovolnická centra, vládní, krajské nebo obecní meziresortní komise apod.).

Podmínky přijetí

Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, který se koná v červnu 2019. Test je jednotný pro všechny čtyři studijní plány se specializací v českém jazyce v rámci studijního programu Veřejná a sociální politika a lidské zdroje. Test, který bude obsahovat sadu uzavřených otázek, zjišťuje základní znalosti absolventa bakalářského studia z oboru Veřejná politika a lidské zdroje. Otázky v testu zahrnují témata: veřejná a sociální politika, metodologie společenských věd a metody výzkumu, základy ekonomie, sociologie (zvláště sociologie organizace) a sociální psychologie. Otázky jsou formulovány s ohledem na doporučenou literaturu.

Celkový maximální počet přijímaných studentů v obou formách studia je 150, kteří ovšem musí úspěšně absolvovat přijímací zkoušku.

Kritéria hodnocení

Maximální možný počet dosažených bodů u přijímací zkoušky činí 100 bodů.

Doporučená literatura

Veřejná a sociální politika

 • Martin Potůček a kol.: Veřejná politika, Praha, Slon, 2005 (nebo novější vydání).
 • Potůček, M.: Sociální politika, Praha, Slon, 1995.
 • Krebs Vojtěch a kol.: Sociální politika. Praha, ASPI, 2007.
 • Večeřa, M.: Sociální stát. Východiska a přístupy, Praha, SLON, 1992.

Metodologie společenských věd a metody výzkumu

 • Disman, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha, Karolinum, 2002.
 • Petrusek, M.: Teorie a metoda v moderní sociologii. Praha, Karolinum, 1993.

Základy ekonomie

 • Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D.: Ekonomie, Praha, Svoboda, 1995 (nebo novější vydání). Kapitola 1 Úvod; Kapitola 2 Základní problémy ekonomické organizace; Kapitola 3 Trhy a příkazy v soudobé ekonomice; Kapitola 4 Základní činitelé: nabídka a poptávka; Kapitola 5 Přehled makroekonomie; Kapitola 8 Teorie určení produktu; Kapitola 10 Agregátní nabídka a hospodářské cykly; Kapitola 13 Nezaměstnanost; Kapitola 14 Inflace: definice a náklady; Kapitola 15 Inflace a nezaměstnanost.

Sociologie

 • Keller, J. Úvod do sociologie, SLON, 2006.
 • Keller, J. Sociologie organizace a byrokracie, SLON, 2007.

Sociální psychologie

 • Nakonečný, M.: Sociální psychologie, Praha, Academia, 1999.

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Možnosti studia

Jednooborové studium se specializací

Absolventi všech specializací programu VSPLZ se mohou ucházet (podmínkou je složení přijímací zkoušky) o studium v postgraduálním programu Sociální politika a sociální práce, který je na FSS MU (katedře SPSP) vyučován, případně v jiných postgraduálních programech v ČR a v zahraničí (např. Program Veřejná a sociální politika na FSV UK).

Chcete vědět víc?

Další informace jsou k dispozici na webových stránkách Katedry sociální politiky a sociální práce

http://spsp.fss.muni.cz/

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.