Public and Social Policy and Human Resources

Navazující magisterské studium v  prezenční formě v anglickém jazyce.

Program je možné studovat pouze jednooborově se specializací Social Policy and Employment Policy. Studium je zpoplatněno částkou 3 000 EUR za akademický rok.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Cílem magisterského navazujícího prezenčního studia v anglickém jazyce je, aby absolvent v návaznosti na poznatky a dovednosti, které získal bakalářským studiem v obdobném nebo jiném příbuzném programu, získal základní profesionální předpoklady pro samostatný výkon širokého spektra činností veřejné a sociální politiky, sociálních služeb, politiky zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů a předpoklady pro rozvíjení těchto schopností v praxi nebo dalším studiem.

Jejich jádrem jsou dvě schopnosti:

 • Schopnost samostatně reflektovat a vyhodnocovat řešené problémy a prováděná opatření veřejné a sociální politiky, sociálních služeb, sociální práce, politiky zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů a zvládání s nimi spojených dilemat,
 • Schopnost samostatně koncipovat systémově pojatá opatření a koordinovat či provádět jejich zavádění.

Z nich vycházejí další očekávané schopnosti absolventa:

 • samostatně vyhledávat, identifikovat a reflektovat příčiny a důsledky aktuálních nebo latentních veřejných a sociálních problémů a systémových nedostatků opatření veřejné a sociální politiky, sociálních služeb, sociální práce, politiky zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů jak na celospolečenské a místní úrovni, tak v organizacích,
 • samostatně reflektovat a artikulovat potřebu zavádění programů veřejné a sociální politiky, sociálních služeb, sociální práce, politiky zaměstnanosti a systémových podmínek rozvoje lidských zdrojů,
 • provádět koordinaci aktivit v organizacích realizujících programy veřejné a sociální politiky, sociálních služeb a sociální práce, politiky zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů.

„Řešíme sociální problémy a rozvíjíme lidský potenciál.“

Praxe

V anglicky vyučovaném programu nejsou zařazeny předměty zahrnující praxi.

Chcete vědět víc?

Další informace jsou k dispozici na webových stránkách Katedry sociální politiky a sociální práce

http://spsp.fss.muni.cz/

Uplatnění absolventů

Absolventi magisterského studia se mohou uplatnit zejména při výkonu,

 • role koncepčního pracovníka v oblasti tvorby a realizace programů veřejné a sociální politiky, sociálních služeb a sociální práce, politiky zaměstnanosti a strategie rozvoje lidských zdrojů,
 • role koordinátora v oblasti tvorby a implementace programů veřejné a sociální politiky, sociálních služeb a sociální práce, politiky zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů,
 • role výzkumníka,
 • role učitele disciplin oborů veřejné a sociální politiky, sociálních služeb, politiky zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů,
 • případně dalších typů rolí, dle potřeb zaměstnavatele (např. mluvčí, poradce pro otázky veřejné a sociální politiky, sociálních služeb, politiky zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů).

Tyto role mohou absolventi magisterského navazujícího studia oboru VPLZ vykonávat např. v následujících oblastech a organizacích:

 • v organizacích státní správy a samosprávy, které se zabývají administrací dávkových systémů, sociálně-právní ochrany, sociálních služeb a dalších oblastí veřejné politiky (MPSV, krajské a obecní úřady, obce, Agentura pro sociální začleňování a další orgány veřejné správy v této oblasti),
 • na Úřadech práce, v oblasti trhu práce (včetně soukromých agentur),
 • v neziskových organizacích v oblasti sociální politiky a sociálních služeb a služeb sociální práce na všech úrovních (např. Člověk v tísni, SOZE, Naděje, Diakonie, Charita aj.),
 • v poradních sborech státních i neziskových organizací (včetně zákonodárných sborů a regionálních samospráv), které se podílejí na tvorbě a implementaci programů veřejné a sociální politiky, sociálních služeb, politiky zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů,
 • ve výzkumu na vysokých školách a ve výzkumných ústavech,
 • ve výuce v oblasti VSPLZ na vysokých, vyšších odborných a středních školách (poslední po zvládnutí tzv. pedagogického minima),
 • jako specialisté nebo poradci na různé sociální problémy a sociální intervence a rozvoj lidských zdrojů v médiích (tisk, rozhlas, televize); případně jako tiskoví mluvčí organizací, které jsou zaměřeny na problematiku sociální politiky, sociálních služeb a sociální práci (např. MPSV, Charita, Probační a mediační služba, nadační fondy aj.),
 • v nadnárodních organizacích, které se zabývají řešením sociálních problémů, sociálním začleňováním nebo poskytováním sociální pomoci, například v orgánech Evropské komise, nadnárodních neziskových organizacích, odborových organizacích, agenturách,
 • v organizacích, které mezi své cíle řadí navazování systematické spolupráce mezi různými organizacemi při řešení sociálních problémů (např. organizace zaměřené na pomoc tzv. multi-problémovým klientům, komunitní nebo dobrovolnická centra, vládní, krajské nebo obecní meziresortní komise apod.).

Podmínky přijetí

Podmínkou přijetí je předchozí bakalářské vzdělání v oborech sociální nebo veřejné politiky, případně sociálních a ekonomických věd. Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků z předchozího studia, motivačních dopisů a dalších dokumentů - viz web oboru.

Kritéria hodnocení

Maximum 100 bodů na základě zaslaných dokumentů a přijímací zkoušky; podmínkou pro přijetí je zisk minimálně 60 bodů.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ano
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk angličtina
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let
Poplatky za studium
Studium v cizích jazycích je zpoplatněné, platba je za akademický rok
3 000 EUR
Více informací

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.