Psychologie

Budeme vám jistou základnou pro exploraci.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Navazující jednooborový studijní program připravuje studenty na samostatnou psychologickou praxi i na akademickou kariéru. Jde o obecně koncipovaný program představující celou šíři aplikací oboru. Sám o sobě umožňuje absolventům vykonávat jen některé z regulovaných psychologických profesí, pro další je jeho absolvování podmínkou pro navazující profesní přípravu. Program tedy, mimo jiné i v souladu s minimálním rámcem doporučeným směrnicí EFPA o Evropském certifikátu v psychologii, (1) rozšiřuje znalosti studentů v oblasti obecných teorií kognice, emocí , vývoje a osobnosti, (2) a aplikovaných teorií, na nichž stojí různé oblasti psychologické praxe, (3) představuje praktické, legální a etické aspekty psychologické praxe, (4) prakticky seznamuje studenty s psychodiagnostickými postupy a jejich psychometrickou teoretickou základnou, (5) nabízí praktickou zkušenost s různými oblastmi psychologické praxe a (6) buduje schopnost vytvářet a testovat nové poznatky výzkumem. V souhrnu tyto znalosti a dovednosti tvoří základ pro zodpovědný a kritický přístup k aplikaci psychologie v praktických i teoretických kontextech.

Program je určen především pro absolventy bakalářských studijních programů psychologie (jednooborové, dvouoborové, či v hlavním studijním plánu), kteří se s oborem identifikovali natolik, že se chtějí v budoucnu věnovat některému z psychologických povolání. Teoretická část kurikula jej činí vhodným také pro uchazeče, kteří do budoucna uvažují o vědecké kariéře v psychologii a příbuzných oborech (např. neurovědy).

Svými hodnotami program navazuje na silnou výzkumnou tradici FSS. Předkládá tedy psychologii jako vědu a její poznatky a aplikace jako přístupné kritickému, empirickému výzkumu. Při studiu se studenti mohou zapojit do široké palety výzkumných projektů běžících nejen na Katedře psychologie, ale i na spřízněném Institutu pro výzkum dětí mládeže a rodiny. Tradičně silnými výzkumnými oblastmi jsou výzkum nadání, účinků psychoterapie, psychologického vývoje, kyberpsychologie či výzkum měřících nástrojů a psychodiagnostických metod. Témata diplomového výzkumu se však pohybují i za hranicemi těchto oblastí.

Praxe

Studenti v rámci magisterského studijního programu povinně absolvují praxe a stáže v rozsahu 40 hodin každá ve třech oblastech: praxe a stáže ve zdravotnictví (klinická psychologie a psychoterapie); praxe a stáže v pedagogické a školní psychologii (včetně poradenství pro děti a mládež a rodinu), praxe a stáže (organizace, firmy). Následně je zařazena také praxe navazující v rozsahu 80 hodin, kterou volí student dle svého zaměření a prohlubuje tak dovednosti a zkušenosti v jedné z výše uvedených oblastí. Celkem tvoří praxe minimálně 15 ze 120 ECTS kreditů. Praxe jsou supervidovány vyučujícími kurzů, které jsou v programu pro praxe vypsány.

Chcete vědět víc?

Web Katedry psychologie FSS: https://psych.fss.muni.cz/

Web FSS MU: https://www.fss.muni.cz/

FB Katedry psychologie FSS: https://www.facebook.com/kpfssmu

Uplatnění absolventů

Absolvent programu je připraven na vstup do celé palety psychologických pozic a regulovaných povolání podmíněných jednooborovým magisterským studiem psychologie. Je připraven i na další profesní vzdělávání, zejm. to, které některé regulované profese vyžadují (psycholog ve zdravotnictví), a psychoterapeutické výcviky. Absolventi tedy mohou směřovat do pozic školního psychologa (dle Zákona č. 96/2004 Sb., § 43 a Zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících , §19), pracovníka pedagogicko-psychologických poraden a dalších poradenských zařízení a služeb zaměřených na děti, dospívající a rodiny. Mohou také směřovat do poradenských a terapeutických služeb poskytovaným dospělým a párům, včetně přípravy na regulovanou profesi psychologa ve zdravotnictví. Uplatnění nalézají absolventi také v organizacích, ať již na psychologických pozicích na personálních, či ve firmách poskytujících služby v oblasti psychologie práce. Výše uvedená zaměstnání lze po získání dostatečné praxe a dalšího vzdělání provozovat i jako nezávislou praxi (např. psychologické poradenství a diagnostika dle § 6, 7, 8 a 24 zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání).

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 1. – 30. 4. 2021)

Pozor: aktualizace podmínek přijetí pro podzim 2021 vzhledem ke koronavirové situaci. Bližší informace jsou dostupné na https://www.fss.muni.cz/media/3309848/podminky-prijimaci-rizeni-do-navazujicich-magisterskych-studijnich-programu-podzim-2021_jp.pdf

Ke studiu je možné přijmou, za předpokladu řádného splnění podmínek přijímacího řízení, pouze ty uchazeče, kteří jsou absolventi akreditovaných bakalářských studijních programů psychologie. Přijímací zkouška, která se koná v červnu 2021, prověřuje: znalosti ze sociální psychologie, obecné psychologie, vývojové psychologie a metodologie psychologie probírané v bakalářském studiu psychologie na FSS MU a schopnost odpovědět anglicky formulovanou otázku v rámci uvedených oborových předmětů; širší orientaci v oboru (znalost profesních organizací, odborných a oborových periodik apod.). Přijímací zkouška je písemná. Obsahuje celkem 60 testových položek vícenásobné volby. Každá správně zodpovězená otázka je hodnocena jedním bodem.

Kritéria hodnocení

Maximální možný počet dosažených bodů u přijímací zkoušky činí 60 bodů.

Doporučená literatura

Přijímací zkouška pokrývá znalosti získané v níže uvedených povinných předmětech studia bakalářské psychologie v hlavním plánu. Informace o předmětech a studijní podklady jsou dostupné na adrese https://is.muni.cz/auth/do/fss/KPSY/podklady_pro_uchazece/

 • PSYb1010 Uvedení do psychologie
 • PSYb1020 Psychologie osobnosti
 • PSYb1030 Vývojová psychologie I.
 • PSYb1040 Vývojová psychologie II.
 • PSYb1050 Obecná psychologie I.
 • PSYb1060 Obecná psychologie II.
 • PSYb2580 Obecná psychologie III.
 • PSYb1070 Sociální psychologie I.
 • PSYb1080 Sociální psychologie II.
 • PSYb1121 Základy psychologického výzkumu
 • PSYb1170 Statistická analýza dat I.
 • PSYb2520 Statistická analýza dat II.
 • PSYb2550 Psychologie individuálních rozdílů
 • PSYb2590 Základy psychometriky

Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Psychologie? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Mgr. Jan Širůček, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.