Vyhlášení volby děkana

Bez popisku

Akademický senát Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v rámci své působnosti podle § 27 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s č. 15 Statutu Masarykovy univerzity a v souvislosti s tím, že podle ustanovení § 28 odst. 4 zákona o vysokých školách funkční období dosavadního děkana Fakulty sociálních studií (FSS) skončí dne 31. srpna 2019, vyhlašuje volbu kandidáta na funkci děkana Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity pro funkční období začínající dnem 1. září 2019 a končící dnem 31. srpna 2023, a stanovuje pro tuto volbu a její přípravu následující pravidla:

Oznámeni kandidatury na funkci děkana FSS podává sám kandidát písemně, nebo elektronicky předsedovi AS FSS na adresu Otto Eibl (předseda AS FSS), Joštova 10, 602 00 Brno. Obálka, v níž bude oznámení doručeno, musí být uzavřena a opatřena nápisem „Volba kandidáta na funkci děkana FSS – 2019“. Oznámení kandidatury na funkci děkana musí být doručeno na uvedenou adresu nejpozději v pondělí dne 1. 4. do 14:00 hodin. Elektronicky se oznámení kandidatury posílají na adresu eibl@fss.muni.cz. Elektronická cesta je preferovaná varianta.

Oznámení kandidatury na funkci děkana FSS musí obsahovat:

  • Jméno a příjmení navrženého.
  • Prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, potvrzené́ jeho vlastnoručním podpisem.
  • Datum podání návrhu.
  • Seznam a podpisy předkladatelů̊ kandidatury a to nejméně 15 členů akademické obce FSS, nebo 2 členů AS FSS.

Kandidát smí připojit svůj volební program, který bude zpřístupněn na příslušné adrese v Dokumentovém serveru IS MU (http://bit.ly/volba_dekana_2019).

Informace o kandidátech, kteří byli navrženi v souladu s podmínkami stanovenými pro tuto volbu, budou nejpozději od 2. dubna 2019 předloženy akademické obci Fakulty sociálních studií, a to uveřejněním na adrese http://bit.ly/volba_dekana_2019_kandidati.

Na čtvrtek 11. 4. 16:00 hod., svolává předseda Akademického senátu FS veřejné zasedání Akademického senátu FSS a zároveň shromáždění akademické obce FSS v Aule Fakulty sociálních studií MU, Joštova 10, 602 00 Brno. Na tomto zasedání proběhne představení navržených kandidátů, prezentace jejich programů, a následně volba kandidáta na funkci děkana.

Zvolený kandidát bude v souladu s ustanoveními Jednacího řádu AS FSS MU navržen rektorovi Masarykovy univerzity ke jmenování děkanem Fakulty sociálních studií.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.