Politologie

Mocenské vztahy, zájmy, hodnoty, hierarchie, konflikty a řád pod drobnohledem.

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: jaro 2020)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2019

Představení studijního programu

Doktorské studium politologie na FSS MU je určeno k přípravě vysoce kvalifikovaných odborníků v oblasti politologie a bezpečnostních studií. Je zaměřeno na analýzu soudobých politických systémů a režimů (se zřetelem k různým analytickým úrovním), komparativní analýzu a typologie politických stran, zájmových skupin a hnutí, dále na volební studia, zkoumání aktuálních vývojových trendů v politické teorii a v metodologii politologie a na politický marketing. Z hlediska bezpečnostní tematiky je studium zaměřeno na politický extremismus a terorismus, organizovaný zločin, kybernetickou bezpečnost a další soudobé bezpečnostní fenomény.

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia doktorský
Forma prezenční
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština
Oborová rada a oborové komise

Praxe

Praxe není povinnou součástí studia. V rámci specializace BSS mohou studující absolvovat povinně volitelný předmět, jehož náplní je stáž u zaměstnavatele zabývajícího se bezpečnostní tematikou.

Uplatnění absolventů

Absolventi doktorského studia politologie na FSS MU získají kvalifikaci umožňující jim uplatnit se (1.) jako badatelé realizující základní politologický či bezpečnostní výzkum, (2.) jako vědecko-pedagogičtí pracovníci a (3.) jako experti a analytici s příslušným tematickým zaměřením.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. srpen – 30. listopad 2019
Termín pro vložení doplňujících materiálů do e-přihlášky: do 31. prosince 2019
Termín přijímací zkoušky: 6. únor 2020
Hranice úspěšnosti: 60 bodů (z maximálních 100 bodů)
Doplňující materiály:

  • výzkumný záměr
  • strukturovaný profesní životopis
  • kopie magisterského diplomu
  • seznam publikovaných prací, příp. separáty


Podrobné informace: https://is.muni.cz/go/W5cP0J
Přijímací řízení se koná dvakrát ročně, na konci každého semestru. Má komisionální podobu, u jednoho uchazeče trvá přibližně 20 minut. Komise je sestavena minimálně z pěti členů oborové rady. Komise ve svém doporučení o přijetí či nepřijetí zohledňuje zejména projekt disertační práce, jeho konceptuální, teoretické, metodologické a datové charakteristiky (důraz je přitom kladen jednak na excelenci a originalitu, jednak na proveditelnost a realističnost badatelského záměru), a na vztah k již realizovaným výzkumným projektům a badatelským prioritám pracoviště. Co se týče témat disertací, na webu katedry a v IS MU je zveřejňován průběžně aktualizovaný seznam možných témat s příslušnými školitelskými garancemi (typicky se jedná o témata svázaná s aktuálně realizovanými výzkumnými projekty na oboru), akceptovány jsou ovšem i individuálně formulované náměty. Preferována je předchozí domluva na tématu s konkrétním školitelem. Dále komise bere v potaz CV uchazeče/ky studia, jeho/její dosavadní zkušenost s publikačními aktivitami, a také možnost začlenění do již realizovaných badatelských projektů pracoviště, tedy vlastně soulad s cíli studia a absolventským profilem. Doporučení k přijetí či nepřijetí je uchazečům sdělováno bezprostředně po přijímacím pohovoru a je jim odpovídajícím způsobem ústně objasněno.
Důležité informace: http://polit.fss.muni.cz/

Kritéria hodnocení

Žádné informace nejsou k dispozici

Doporučená literatura

Žádné informace nejsou k dispozici

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Školitelé

Součástí přihlášky je jméno předpokládaného školitele. Školitele si vyhledejte podle profilového zaměření ze seznamu školitelů a konzultujte s ním jeho potenciální školitelství a návrh projektu.

Žádné informace nejsou k dispozici

Chcete vědět víc?

https://www.fss.muni.cz/pro-uchazece/doktorske-studium

http://polit.fss.muni.cz/

Podejte přihlášku

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2019/2020 (zahájení: jaro 2020)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2019

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail na