Politologie

Doktorské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat jednooborově nebo jednooborově se specializací (Bezpečnostní a strategická studia).

Co se naučíte

Doktorské studium politologie na FSS MU je určeno k přípravě vysoce kvalifikovaných odborníků v oblasti politologie a bezpečnostních studií. Je zaměřeno na analýzu soudobých politických systémů a režimů (se zřetelem k různým analytickým úrovním), komparativní analýzu a typologie politických stran, zájmových skupin a hnutí, dále na volební studia, zkoumání aktuálních vývojových trendů v politické teorii a v metodologii politologie a na politický marketing. Z hlediska bezpečnostní tematiky je studium zaměřeno na politický extremismus a terorismus, organizovaný zločin, kybernetickou bezpečnost a další soudobé bezpečnostní fenomény.

„Mocenské vztahy, zájmy, hodnoty, hierarchie, konflikty a řád pod drobnohledem.“

Praxe

Praxe není povinnou součástí studia. V rámci specializace BSS mohou studující absolvovat povinně volitelný předmět, jehož náplní je stáž u zaměstnavatele zabývajícího se bezpečnostní tematikou.

Chcete vědět víc?

https://www.fss.muni.cz/pro-uchazece/doktorske-studium

http://polit.fss.muni.cz/

Uplatnění absolventů

Absolventi doktorského studia politologie na FSS MU získají kvalifikaci umožňující jim uplatnit se (1.) jako badatelé realizující základní politologický či bezpečnostní výzkum, (2.) jako vědecko-pedagogičtí pracovníci a (3.) jako experti a analytici s příslušným tematickým zaměřením.

Podmínky přijetí

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: jaro 2025)

Termín pro podání přihlášky: 1. srpna – 30. listopadu 2023
Termín pro vložení doplňujících materiálů do e-přihlášky: do 15. ledna 2024
Termín přijímací zkoušky: 29. ledna 2024 - 2. února 2024
Hranice úspěšnosti: 60 bodů (z maximálních 100 bodů)
Doplňující materiály:

 • výzkumný záměr
 • strukturovaný profesní životopis
 • kopie magisterského diplomu
 • seznam publikovaných prací, příp. separáty
 • souhlas budoucího školitele/ školitelky

Podrobné informace


Přijímací řízení se koná dvakrát ročně, na konci každého semestru. Má komisionální podobu, u jednoho uchazeče trvá přibližně 20 minut. Komise je sestavena minimálně z pěti členů oborové rady. Komise ve svém doporučení o přijetí či nepřijetí zohledňuje zejména projekt disertační práce, jeho konceptuální, teoretické, metodologické a datové charakteristiky (důraz je přitom kladen jednak na excelenci a originalitu, jednak na proveditelnost a realističnost badatelského záměru), a na vztah k již realizovaným výzkumným projektům a badatelským prioritám pracoviště. Co se týče témat disertací, na webu katedry a v IS MU je zveřejňován průběžně aktualizovaný seznam možných témat s příslušnými školitelskými garancemi (typicky se jedná o témata svázaná s aktuálně realizovanými výzkumnými projekty na oboru), akceptovány jsou ovšem i individuálně formulované náměty. Nutná je předchozí domluva na tématu s konkrétním školitelem. Dále komise bere v potaz CV uchazeče/ky studia, jeho/její dosavadní zkušenost s publikačními aktivitami, a také možnost začlenění do již realizovaných badatelských projektů pracoviště, tedy vlastně soulad s cíli studia a absolventským profilem. Doporučení k přijetí či nepřijetí je uchazečům sdělováno bezprostředně po přijímacím pohovoru a je jim odpovídajícím způsobem ústně objasněno.
Důležité informace: http://polit.fss.muni.cz/

Kritéria hodnocení

Maximální možný počet dosažených bodů u přijímací zkoušky činí 100 bodů. Pro úspěšné složení přijímací zkoušky je nutné získat minimálně 60 bodů.

Kritéria hodnocení uchazečů:

 • Výzkumný projekt jako podklad pro přípravu disertační práce - max. 60 bodů
 • Vazba na pracovištěm chystaný či realizovaný výzkumný projekt - max. 20 bodů
 • Předchozí zkušenosti ve výzkumu a publikační činnost - max. 20 bodů

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
— Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 1. – 30. 4. 2024)

Termín pro podání přihlášky: 1. ledna – 30. dubna 2024
Termín pro vložení doplňujících materiálů do e-přihlášky: do 31. května 2024
Termín přijímací zkoušky: 17. června 2024 - 21. června 2024
Hranice úspěšnosti: 60 bodů (z maximálních 100 bodů)
Doplňující materiály:

 • výzkumný záměr
 • strukturovaný profesní životopis
 • kopie magisterského diplomu
 • seznam publikovaných prací, příp. separáty
 • souhlas budoucího školitele/ školitelky

Podrobné informace k přijímacímu řízení s nástupem do semestru podzim 2024


Přijímací řízení se koná dvakrát ročně, na konci každého semestru. Má komisionální podobu, u jednoho uchazeče trvá přibližně 20 minut. Komise je sestavena minimálně z pěti členů oborové rady. Komise ve svém doporučení o přijetí či nepřijetí zohledňuje zejména projekt disertační práce, jeho konceptuální, teoretické, metodologické a datové charakteristiky (důraz je přitom kladen jednak na excelenci a originalitu, jednak na proveditelnost a realističnost badatelského záměru), a na vztah k již realizovaným výzkumným projektům a badatelským prioritám pracoviště. Co se týče témat disertací, na webu katedry a v IS MU je zveřejňován průběžně aktualizovaný seznam možných témat s příslušnými školitelskými garancemi (typicky se jedná o témata svázaná s aktuálně realizovanými výzkumnými projekty na oboru), akceptovány jsou ovšem i individuálně formulované náměty. Nutná je předchozí domluva na tématu s konkrétním školitelem. Dále komise bere v potaz CV uchazeče/ky studia, jeho/její dosavadní zkušenost s publikačními aktivitami, a také možnost začlenění do již realizovaných badatelských projektů pracoviště, tedy vlastně soulad s cíli studia a absolventským profilem. Doporučení k přijetí či nepřijetí je uchazečům sdělováno bezprostředně po přijímacím pohovoru a je jim odpovídajícím způsobem ústně objasněno.
Důležité informace: http://polit.fss.muni.cz/

Kritéria hodnocení

Maximální možný počet dosažených bodů u přijímací zkoušky činí 100 bodů. Pro úspěšné složení přijímací zkoušky je nutné získat minimálně 60 bodů.

Kritéria hodnocení uchazečů:

 • Výzkumný projekt jako podklad pro přípravu disertační práce - max. 60 bodů
 • Vazba na pracovištěm chystaný či realizovaný výzkumný projekt - max. 20 bodů
 • Předchozí zkušenosti ve výzkumu a publikační činnost - max. 20 bodů

Možnosti studia

Jednooborové studium

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia se specializací má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Informace o studiu

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ano
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština
Oborová rada a oborové komise

Váháte? Máte otázku? Pošlete nám e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Politologie? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.