Stipendia

Stipendia MU

Informace o stipendiích vyplácených RMU (např. na podporu ubytování, sociální, v tíživé životní situaci atd.) naleznete zde.

Fakultní stipendia

Stipendijní programy Fakulty sociálních studií jsou vyhlašovány v souladu s platným Stipendijním řádem Masarykovy univerzity.

Podrobné informace o všech stipendijních programech FSS MU na rok 2023 naleznete v Opatření FSS MU č. 1 /2023 Soupis stipendijních programů 2023.

Zpráva o stipendiích na FSS MU v roce 2022

Návod k podávání žádostí o stipendia

Přehled stipendijních programů FSS

Přehled je určen studentům k lepší orientaci ve stipendijních možnostech. Neobsahuje všechny informace potřebné k podání žádosti, před podáním žádosti je tedy nutné se seznámit s plným zněním pravidel v Soupisu stipendijních programů.

1. Stipendijní programy ocenění děkana

1A Stipendijní program pro udělování cen děkana Fakulty sociálních studií

Účelem stipendia je ocenění nejlepšího studenta bakalářského, magisterského navazujícího, doktorského a magisterského navazujícího studijního programu v anglickém jazyce na FSS MU.
Studenti o stipendium nežádají, jsou nominováni akademickými pracovníky FSS, nominace probíhají v průběhu roku, ceny jsou udělovány tradičně na konci akademického roku.

1B Stipendijní program pro oceňování účastníků odborné konference I. A. Bláhy

Účelem stipendia je ocenění účastníků odborné konference excelentních bakalářských prací I. A. Bláhy – motivace k docilování vynikajících studijních výsledků, které umožní zvyšování kvality vzdělávacího procesu a reprezentaci fakulty na veřejnosti.
Studenti o stipendium nežádají, jsou nominováni vedoucími kateder, nominace probíhají v průběhu roku, ceny jsou udělovány tradičně na konci akademického roku v rámci konference I. A. Bláhy.

2. Stipendijní programy pro podporu talentovaných studentů

2A Stipendijní program pro podporu mimořádných odborných výkonů studentů fakulty v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech

Účelem stipendia je oceňování studentů dosahujících mimořádných odborných výkonů, které vedou ke zvyšování kvality vzdělávacího procesu a reprezentaci fakulty na veřejnosti. Za tyto mimořádné výkony jsou považovány především účast na odborných projektech kateder a výzkumných pracovišť a individuální či kolektivní odborné aktivity, jež zvyšují kredit fakulty na veřejnosti.
Žádost o udělení stipendia podávají akademičtí zaměstnanci nebo odborní pracovníci fakulty, v odůvodněných případech studenti, a to výhradně uložením do odevzdávárny v ISu, žádost lze podávat průběžně, o rozhodnutí jsou žadatelé informováni nejpozději 30 dní ode dne přijetí žádost.

2B Stipendijní program pro oceňování publikačních aktivit studentů fakulty

Účelem stipendia je oceňování studentů, kteří svými odbornými publikacemi přispívají k vědeckému výkonu fakulty a jejímu dobrému jménu. Musí jít o publikace, které i. jsou afiliovány na Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity, ii. jsou přiřazeny k projektu řešenému na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, iii. mají parametry pro zařazení do RIV.
Návrh na udělení stipendia podávají studenti. Návrhy se podávají prostřednictvím aplikace v ISu.

2C Stipendijní program pro oceňování nejlepších studentů fakulty

Účelem stipendia je jednorázové ocenění studentů pregraduálního studia, dosahujících vynikajících studijních výsledků a podpoření motivace studentů k dosahování kvalitních výsledků ve studiu.
Studenti o stipendium nežádají, je přiznáno automaticky, a to ve čtvrtém týdnu semestru po uzavření předposledního semestru standardní doby studia (tj. pátého v bc. studiu a třetího v nmgr. studiu), podmínkou je minimální kreditový zisk (140 ECTS v bc. studiu a 85 ECTS v nmgr. studiu). 

3. Stipendijní programy mobilit

3A Stipendijní program na podporu dlouhodobých zahraničních stáží studentů fakulty

Účelem stipendia je podpořit mezinárodní mobilitu studentů, která vede ke zvyšování kvality vzdělávacího procesu a reprezentaci fakulty na veřejnosti. Dlouhodobými zahraničními stážemi se rozumí zahraniční studijní a pracovní pobyty v délce trvání ne kratší než jeden měsíc.
Žádost podávají studenti prostřednictvím aplikace v ISu, žádost lze podávat 2x ročně vždy do 30. 4. nebo 31. 10. pro stáž probíhající v následujícím semestru.

3B Stipendijní program na podporu zahraničních výjezdů studentů fakulty

Účelem stipendia je podpořit mezinárodní mobilitu studentů, která vede ke zvyšování kvality vzdělávacího procesu a reprezentaci fakulty na veřejnosti. Zahraničními výjezdy se rozumí zahraniční pobyty v délce trvání kratší než jeden měsíc.
Žádost podávají studenti prostřednictvím aplikace v ISu, žádost lze podávat do 30.11. včetně.

3C Stipendijní program pro studenty fakulty absolvující odborné praxe

Účelem stipendia je podpořit aktivity studentů v rámci povinných a povinně volitelných odborných praxí (definovaných příslušným oborem jako kredity typu A a B), které vedou ke zvyšování kvality vzdělávacího procesu a reprezentaci fakulty na veřejnosti. 
Studenti o stipendium nežádají, jsou navrhováni vedoucími příslušných kateder, žádost lze podávat vždy ke 20. 4. a 20. 11. Žádost je možno podat v kalendářním roce i zpětně.

3D Stipendijní program pro podporu zahraničních studijních nebo zahraničních pracovních pobytů studentů DSP

Stipendium podporuje mezinárodní mobilitu doktorských studentů v rámci plnění studijních povinností v povinných předmětech. Slouží na nepřetržité zahraniční pobyty v délce trvání ne kratší než je 90 dní.
Žádost podávají studenti doktorského studia prostřednictvím aplikace v ISu, kompletní žádost je nutno podat vždy do 15.1., 15.3., 15.8. nebo 15.10. pro pobyt v plánovaném semestru.

4. Stipendijní programy studentských asistentů

4A Stipendijní program pro studentské asistenty kateder a výzkumných pracovišť fakulty

Stipendium je určeno studentům asistujícím při vědeckých a pedagogických aktivitách jednotlivých kateder a výzkumných pracovišť fakulty.
Studenti o stipendium nežádají, jsou navrhováni vedoucími kateder či výzkumných pracovišť FSS.

4B Stipendijní program pro studentské asistenty děkanátu a účelových pracovišť fakulty

Stipendium je určeno pro studenty asistující při vědeckých a pedagogických aktivitách děkanátu a účelových pracovišť fakulty.
Studenti o stipendium nežádají, jsou navrhováni vedoucími účelových pracovišť či oddělení děkanátu.

4C Stipendijní program pro studentské asistenty v rámci propagačních a reprezentačních aktivit fakulty

Stipendium je určeno pro studenty asistující při propagačních a reprezentačních aktivitách fakulty a jejích pracovišť. Uděluje se za významné tvůrčí přispění k propagaci a reprezentaci fakulty a jejích součástí (například vytvářením propagačních textů, fotografií, videí, online prezentace, grafiky, prezentaci fakulty na středních školách a podobně).
Žádost podávají studenti nebo vedoucí kateder či členové vedení FSS, žádost lze podávat průběžně.

5. Stipendijní programy sociální

5A Sociální stipendijní program pro talentované nové studenty fakulty

Stipendium je určeno pro studenty z řad uchazečů o studium, kteří jsou přijati do bakalářského prezenčního studia pro akademický rok 2022-2023. Účelem stipendia je přispět k adaptaci nově přijatých studentů, znevýhodněných stávajícími sociálními poměry svými nebo své rodiny, na fakultě.
Žádost podávají studenti prostřednictvím aplikace v ISu, žádost lze podat po zápisu do podzimního semestru prvního roku svého studia. Po přiznání budou daným studentům udělena měsíční stipendia ve výši 2000 Kč za měsíc, která jim budou vyplácena v období září 2022 až červen 2023.
Studenti musí splnit podmínky sociálního znevýhodnění. Podmínkou je, aby rozhodný příjem v rodině za kalendářní rok 2021 nepřevyšoval součin částky životního minima rodiny a koeficientu 3,0. Životní minimum je stanoveno zákonem č. 110/2006 Sb.

5B Sociální stipendijní program pro studenty fakulty se zdravotním postižením

Účelem stipendia je snížit doložený handicapový práh talentovaných studentů prezenčního i kombinovaného studia.
Žádost podávají studenti prostřednictvím aplikace v ISu, žádost lze podat po zápisu do podzimního semestru příslušného akademického roku, studentům bude uděleno stipendium ve výši 1000 Kč měsíčně, která jim budou vyplácena v období září 2022 až červen 2023.

5C Sociální stipendijní program pro studenty-rodiče fakulty

Stipendium je určené studentům, kterým se v průběhu jejich studia v daném akademickém roce platnosti stipendijního programu narodilo dítě.
Žádost podávají studenti prostřednictvím aplikace v ISu, žádost lze podávat průběžně, studentům bude uděleno jednorázové stipendium ve výši 5000 Kč.

6. Stipendijní programy na podporu kulturní a spolkové činnosti

6A Stipendium pro studenty aktivní v orgánech fakulty

Účelem stipendia je oceňování studentů fakulty, kteří získávají praktické zkušenosti činností v orgánech fakulty: v programových radách studijních programů FSS MU, studentské komoře Akademického senátu FSS MU, Stipendijní komisi FSS MU, Disciplinární komisi FSS MU a pracovní skupině děkana FSS MU pro udržitelnost.
Přidělení stipendia přiznává proděkan pro internacionalizaci a záležitosti studentů na základě návrhů předsedy Studentské komory AS FSS MU, předsedy Disciplinární komise FSS MU a děkana, výše stipendia se odvíjí od počtu zasedání orgánů, na jejichž konání se student připravuje a podílí, a to ve výši 1000 Kč/jednání.
Stipendium je přiznáváno dvakrát ročně – k 31. květnu a k 31. listopadu.

6B Stipendium na podporu kulturní a spolkové činnosti

Účelem stipendia je oceňování mimořádných výkonů vzdělávacího a kulturního charakteru studentů bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů, které vedou k reprezentaci fakulty na veřejnosti a studentských projektů zaměřených na třetí roli univerzity a posilování společenské odpovědnosti. Žádost podávají studenti vložením do odevzdávárny v IS. V akademickém roce zpravidla probíhají dvě stipendijní kola, jedno v každém semestru. Termíny pro podávání žádostí stanovuje proděkan pro internacionalizaci a záležitosti studentů ve spolupráci se členy studentské komory akademického senátu. Aktuální termín pro podaní žádosti je 31. března.

Aktuální podmínky a termíny najdete na webu stipendijní komise studentské komory a na sociálních sítích studentské komory.

Agenda stipendií na FSS

Označení stipendijního programu

 Zadavatel

Kontakt

Stipendijní program 1A

Mgr. Jarmila Brhelová

tel.: 549 49 3050, e-mail: sekretariat@fss.muni.cz 

Stipendijní program 1B

Mgr. Jarmila Brhelová

tel.: 549 49 3050, e-mail: sekretariat@fss.muni.cz 

Stipendijní program 2A

Nicol Kropáčková

tel.: 549 49 4341, e-mail: kropackova@fss.muni.cz

Stipendijní program 2B

Hana Hoblová 

tel.: 549 49 4150, e-mail: hoblova@fss.muni.cz

Stipendijní program 3A

Ludmila Polášková

tel: 549 49 6289, e-mail: lpolasko@fss.muni.cz

Stipendijní program 3B

Ludmila Polášková

tel.: 549 49 6289, e-mail: lpolasko@fss.muni.cz

Stipendijní program 3C

Lenka Preiss, DiS.

tel.: 549 49 5237, e-mail: preiss@fss.muni.cz

Stipendijní program 3D

Ing. Dagmar Hábová

tel.: 549 49 4253, e-mail: habova@fss.muni.cz

Stipendijní program 4A

Sekretářky kateder/pracovišť

https://www.fss.muni.cz/o-nas/struktura-pracoviste

Stipendijní program 4B

Bc. + Mgr. studenti:
Nicol Kropáčková
Ph.D. studenti:
Hana Hoblová 

tel.: 549 49 4341, e-mail:kropackova@fss.muni.cz
tel.: 549 49 4150, e-mail: hoblova@fss.muni.cz

Stipendijní program 4C

Nicol Kropáčková

tel.: 549 49 4341, e-mail: kropackova@fss.muni.cz

Stipendijní program 5A

Lenka Preiss, DiS.

tel.: 549 49 5237, e-mail: preiss@fss.muni.cz

Stipendijní program 5B

Bc. + Mgr. studenti:
Lenka Preiss, DiS.
Ph.D. studenti:
Hana Hoblová

tel.: 549 49 5237, e-mail: preiss@fss.muni.cz
tel.: 549 49 4150, e-mail: hoblova@fss.muni.cz

Stipendijní program 5C

Bc. + Mgr. studenti: Lenka Preiss, DiS.
Ph.D. studenti:
Hana Hoblová

tel.: 549 49 5237, e-mail: preiss@fss.muni.cz
tel.: 549 49 4150, e-mail: hoblova@fss.muni.cz

Stipendijní program 6A

Mgr. Jarmila Brhelová

tel.: 549 49 3050, e-mail: sekretariat@fss.muni.cz 

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.