Mobilita studentů je nedílnou součástí výuky

Důležité termíny

Možnosti studia v zahraničí pro studující na FSS

Prezentace o možnostech zahraničních pobytů s důležitými termíny.

Prezentace zde

Erasmus+ EU

Většina studujících Masarykovy univerzity vyjíždí do zahraničí přes oblíbený evropský program ERASMUS+, který umožňuje zrealizovat studijní i praktické stáže v rámci studia v zemích EU, EHP a v Turecku.

Na Masarykově univerzitě administruje program Centrum zahraniční spolupráce MU (CZS), fakulty (a katedry) jsou odpovědné za uzavírání smluv a nominace studujících i vyučujících. Program Erasmus+ má na MU dlouhou tradici a výborné zázemí.

Studium přes Erasmus+

Přihláška na studijní pobyt ERASMUS se podává katedrovým koordinátorům. Právě katedry zajišťují ve spolupráci s CZS přípravu a podpis bilaterálních dohod a akademickou část aktivit (tj. studijní program pro studenty, uznávání kreditů). Seznam oborových koordinátorů a koordinátorek najdete níže. Na konci stránky jsou odkazy na seznam smluv a vstup do online přihlášky.

Fakulta sociálních studií pořádá vždy v únoru na začátku semestru informační schůzku s prezentacemi možností a také zkušeností studujících z jejich zahraničních pobytů.

Nejlepší doba k výjezdu je 4. a 5. semestr bakalářského studia a 3. semestr magisterského studia. U doktorských programů je to na konkrétním plánu studia.

Termíny:

  • Výběrová řízení probíhají na konci února po začátku výuky, a to na pobyty na celý příští akademický rok – v ostatním období sbírejte informace. V květnu či v září mohou být vypsány doplňující výběry na jarní semestr.
  • Únor – přihlašte se na vaší katedře či oboru (oborech), přihláška obsahuje vaše údaje (stručné CV), motivační dopis, výpis známek, připadně jazykové aj. certifikáty. Vstup do přihlášky je níže.

Praktická stáž přes Erasmus+ (Work Placement)

Kromě stáže studijní je možné, pokud je praxe součástí vašeho studijního programu na univerzitě, zařídit si přes program Erasmus praktickou stáž na dobu 212 měsíců. Veškeré informace jsou na webu CZS: věnujte pozornost přípravě.

Termíny (4 x ročně) výběrového řízení pro akademický rok. Pracujte na žádosti s dostatečným předstihem, online formulář i webové stránky CZS vám napoví, jaké dokumenty musíte doložit.

Absolventi mohou rovněž vyjet na praktickou stáž: pozor!! - musíte se zúčastnit výběrového řízení ještě před ukončením studia, tj. například v květnu. Výběrové řízení musí proběhnout v době, kdy jste studentem MU. Smlouvy a dokumenty podepíšete před výjezdem.

ERASMUS koordinátoři a koordinátorky, weby kateder

 

AKTUÁLNÍ SEZNAM SMLUV ERASMUS+

Vstup do on-line přihlášky

 

Erasmus+ Mimo EU

Program ERASMUS+ nově umožňuje vycestovat i mimo Evropu, a to na univerzity, které bývaly partnery v programu Erasmus Mundus.

Nabízí místa pro studenty a zaměstnance na studijní, výzkumná a výuková místa na univerzitách v Brazílii, Číně, Izraeli, Palestině, Libanonu, Egyptě, Ukrajině, Kostarice, Indonésii, Srbsku, Bosně, Kosovu a Arménie v akademickém roce 2022/2023.

Úplné informace

Finanční podmínky

V tomto programu lze získat stipendium ve výše 650 EUR měsíčně (bez ohledu na zemi výměnného studia) a proplacení cestovních nákladů.

AIA Mezivládní dohody

AIA Mezivládní dohody

Akademická informační agentura Domu zahraničních služeb MŠMT umožňuje zaměstnaneckou i studentskou mobilitu na základě podepsaných mezivládních dohod. Kromě toho soustřeďuje informace o možnostech studijních a výzkumných stipendií a další užitečné rady.

Nabídka platí pro studující i vyučující a je každoroční, je tedy většinou aktuální na podzim a v zimě.

Mobilita se rozděluje dvěma způsoby – prvním z nich jsou kvóty, které jsou přiděleny jednotlivým českým univerzitám.

A) Kvóty přidělené jednotlivým univerzitám

Přehled stipendijních pobytů přidělených Masarykově univerzitě je zveřejněn   na webu CZS v sekci dokumenty. Podrobnosti k jednotlivým nabídkám vyhledáte v AIA sekci na webu DZS/AIA.

Jako v minulém roce budou studující i vyučující pro místa udělená Masarykově univerzitě v rámci kvót vybráni výběrovou komisí, kterou budou tvořit zástupci všech fakult MU. Přihlásit se můžete na Oddělení zahraničních vztahů fakulty. 

Studující i vyučující odevzdávají své přihlášky obvykle v listopadu.

Materiály všech přihlášených studentů obsahují

  • Návrh na vyslání – je třeba vyplnit elektronickou verzi na webu DZS a vytisknout si ji, podpis proděkana pro zahraniční vztahy doplní na závěr zahraniční oddělení fakulty
  • Vytištěnou a podepsanou elektronickou přihlášku CZS MU, na které je nutný podpis osoby pověřené uznáváním kreditů ze zahraničí
  • Motivační esej
  • Akceptační dopis ze zahraniční univerzity (pouze pokud je vyžadováno danou zemí, což není případ žádné z nabídek aktuálního výběrového řízení)
  • Životopis
  • Doporučení učitele

Další postup

Informace o výsledku výběrového řízení budou přihlášeným studentům sděleny počátkem prosince a vybraní studenti budou postupovat dále podle instrukcí na webu CZS.

B) Výběrová řízení – konaná přímo na AIA DZS MŠMT

Nabídka výběrových řízení je podstatně širší. Veškeré podrobnosti najdete na webu AIA DZS MŠMT.

Mezi nabídkami je řada stáží v Německu, Estonsku, Lotyšsku, dále např. Čína, Izrael, Litva, Bulharsko, Japonsko, Mongolsko a další země. Určitě prozkoumejte.
Materiály k výběrovému řízení se zasílají přímo do kanceláře AIA na Dům zahraničních služeb MŠMT. Zároveň s podáním přihlášky na MŠMT studenti odevzdají na zahraničním oddělení své fakulty evidenční formulář, který si vygenerují po vyplnění elektronické přihlášky CZS MU.

Termíny výběrových řízení se liší a jsou uvedeny u každé nabídky v rozmezí od října do února.
Vedle stipendií na základě mezivládních dohod má AIA na webu informace také o dalších stipendijních nabídkách.

Další postup

Vybrané studenty budou postupovat podle instrukcí na webu CZS .

Další mobilitní programy na MU

Studenti a studentky Masarykovy univerzity mají možnost vycestovat do zahraničí prostřednictvím množství programů a nabídek. Kromě Erasmu a pobytů Akademické informační agentury existuje celá řada jiných možností.

ISEP program

ISEP (International Student Exchange Program) je celosvětový program mezinárodní studentské výměny, který Masarykova univerzita nabízí svým studujícím pro pobyty v zámoří (není možné hlásit se v rámci evropské sítě). Studenti by měli být ve 2. až 4. ročníku (celková doba), ale konzultujte s koordinátorem na CZS, i když nejste. Vybíráte si v přihlášce až 10 univerzit z celé sítě, na hostitelské univerzitě bývá zdarma školné, ubytování i stravování, dále MU nabízí stipendium na další náklady. Veškeré informace najdete na webu CZS MU – ISEP. Příští uzávěrka je 15. prosince. Pobyt se uskutečňuje v dalším akademickém roce. Pouze pro prezenční studující.

Stipendia na partnerských univerzitách MU

Masarykova univerzita se k mnoha svým dohodám o spolupráci snaží uzavírat dodatky o mobilitě, které umožňující studujícím Bc., Mgr. i Ph.D programů (někdy omezeno, čtěte jednotlivé nabídky) strávit desetiměsíční pobyt v zámoří. Obvykle jsou dojednány podmínky podobné ISEPu, ale liší se na jednotlivých univerzitách. Seznam míst na partnerských univerzitách a aktuální výběrová řízení (2 x ročně, dle zemí - hlavní termín je 15. prosince) najdete v oddíle partnerská stipendia.

Studijní pobyty na partnerských univerzitách FSS

Fakulta sociálních studií má uzavřeny smlouvy o výměně studentů s těmito partnerskými univerzitami:

Výběrové řízení na partnerské univerzity je vyhlašováno v těchto termínech:

1. kolo: přelom února a března na celý příští akademický rok
2. kolo: přelom srpna a září v případě volných míst pro jarní semestr daného akademického roku

Vybraní studenti dostávají stipendium z univerzitních zdrojů.
Studenti vyjíždějící do Švýcarska navíc dostávají stipendium ze švýcarské strany.
Ostatní studenti si mohou požádat i o stipendium 3A nebo 3D na Fakultě sociálních studií

Mobilitní fond MU z Rozvojových programů – Freemover MU

Jedenkrát ročně (uzávěrka přihlášek 15. 12. ) vám program Freemover MU skýtá možnost získat podporu na výjezd na zahraniční univerzitu, od níž jste obdrželi přijímací dopis. K oslovení univerzity a vyjednávání akceptace vám pomohou kontakty vyučujících na katedrách, případnou asistenci nabízí také zahraniční oddělení fakulty. Nekladou se žádná omezení, limitem je pouze finanční částka, kterou univerzita (CZS MU) může rozdělit: 7 000 Kč na měsíc. Program FREEMOVER MU je otevřen studujícím všech stupňů studia a nově i kombinované formy.

Podpora mobility ze Stipendijního fondu FSS

Pokud jste studující některého z oborů FSS ve standardní době studia, pak můžete požádat průběžně o podporu zahraniční krátkodobé mobility a 2 x ročně i delší mobility (více než měsíční pobyt) ze stipendijního fondu fakulty. Vše včetně podmínek, návodu a odkazů je v Soupisu stipendijních programů. Fakultní prostředky jsou limitované, proto je tento stipendijní program určen pro ty, kteří nemohou svůj studijní nebo pracovní pobyt v zahraničí financovat z jiných zdrojů.

Mimouniverzitní stipendia a užitečné odkazy

Fulbrightova komise

Fubrightova komise nabízí standardně občanům země, v níž sídlí, stipendia na studium i výzkum v USA. Stipendia na studijní stáže (tj. část studia) jsou možná pouze v postgraduálním studiu (magisterském a doktorském), stipendia na celý studijní program i na úrovni bakalářské. Na webu komise v ČR zjistíte aktuální výzvy (přihlášky na studium nebo studijní stáž se podávají v září), získáte formuláře, ale i cenné rady ohledně studia v USA.

Visegradská stipendia

Visegradská stipendia jsou určena na celý studijní program nebo studijní stáž na postgradualní úrovni v zemích V4, ale i mimo ni. Pro občany všech visegradských a dalších zapojených zemí. V seznamu udělených stipendií je vidět, že ČR studující jezdí méně, proto využijte této příležitosti. Na webu Mezinárodního visegradského fondu zjistíte aktuální výzvu, uzávěrka je vždy 31. ledna, do té doby je potřeba zajistit si přijetí či předběžné přijetí doložené akceptačním dopisem hostitelské univerzity (originálem).

CEEPUS

CEEPUS je program mobility v rámci středoevropského regionu. Na Fakultě sociálních studií není kontaktní osoba pro tento program, ale můžete využít stipendií v rámci tematické sítě jako freemover. Více se dozvíte na webu Domu zahraničních služeb a také na webu CEEPUS.

DAAD

DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) je sdružením německých vysokých škol, které si klade za cíl podporovat akademickou spolupráci Německa a zahraničí. V České republice poskytuje DAAD vysokoškolským studentům i vědcům stipendia na pobyt v Německu. Podporuje také pobyty německých studentů a vědců v ČR a partnerství mezi německými a českými vysokými školami. DAAD stipendia pro Českou republiku.

AKTION

Aktion je program spolupráce a mobility ČR a Rakouska. Více se dozvíte na webu Domu zahraničních služeb.

GFPS

Organizace pro studentskou a kulturní výměnu ve střední a východní Evropě (GFPS-CZ) zprostředkovává pětiměsíční studijní pobyty a placené praktikum v Německu, letní jazykový kurz na 2 týdny, workshopy a kontakt na „městské skupiny“ v Německu a Polsku

Výše měsíčního stipendia na studijní pobyt je 600 eur na semestr; výše stipendia pro praktikanty se odvíjí od druhu stáže. Cena letního dvoutýdenního česko-německého tandemového jazykového kurzu je cca 4200 korun pro české účastníky (250 eur pro německé účastníky).


Weby s přehledy stipendií a programy podpory


Nadace, fondy, sponzoři


Tipy studentům

Uznávání výsledků studia a praxe v zahraničí

Veškeré kredity a předměty, které si studenti dovezou z řádně registrovaných zahraničních pobytů delších než čtrnáct dní, mohou být na Fakultě sociálních studií uznány.

Uznávání předmětů/kreditů ze zahraničních pobytů studentů FSS se řídí Směrnicí rektora MU č. 8/2011 Pravidla pro uznávání výsledků zahraničních studijních a pracovních pobytů studentů Masarykovy univerzity (platnost od 1. 9. 2011) a Metodickým pokynem CZS MU č. 1/2014 Evidence zahraničních studijních a pracovních pobytů studentů (platnost od 25. 6. 2014).

Podrobné informace o uznávání předmětů a kreditů ze zahraničních studijních a pracovních pobytů s návody pro studující i osoby pověřené uznáváním (včetně platných univerzitních norem a jejich výkladů) naleznete na stránce Centra zahraniční spolupráce MU.

Fakulta sociálních studií stanovila na každé z kateder osobu pověřenou uznáváním kreditů, která plní funkci pověřených osob ve smyslu Směrnice rektora MU č. 8/2011. Stručná informace o pravomocích pověřených osob je v textu Opatření FSS č. 1/2012. V nepřítomnosti pověřených osob se prosím obraťte na vedoucí kateder.

Studijní pobyty

Postup pro studující před odjezdem, v průběhu i po návratu.
Pověřené osoby zodpovědné za studijní pobyty (v Evropě i v celém světě, veškeré mobilitní programy i individuální dohody) jsou v seznamu níže na této stránce (uvádějte je v ISu v řádku Kontaktní osoby na domovské instituci, první osoba v aplikaci IS MU Evidence údajů o stážích, studijních a pracovních pobytech).

Krok za krokem, zjednodušený návod, jak podat žádost o uznání předmětů po návratu.

Pracovní pobyty

Postup pro studující před odjezdem, v průběhu i po návratu.
Pověřené osoby zodpovedné za pracovní pobyty (v Evropě i v celém světě, veškeré mobilitní programy i individuální dohody) jsou v seznamu níže na této stránce (uvádějte je v ISu v řádku Kontaktní osoby na domovské instituci, první osoba v aplikaci IS MU Evidence údajů o stážích, studijních a pracovních pobytech).

Za administrativní stránku celého procesu uznávání na FSS odpovídá Ing. Dagmar Hábová z Oddělení zahraničních vztahů FSS. V případě, že se vám nedaří kontaktovat pověřenou osobu vaší katedry nebo je nepřítomna, obraťe se právě na Oddělení zahraničních vztahů FSS MU.

Krok za krokem, zjednodušený návod jak podat žádost o uznání předmětů po návratu.

Seznam pověřených osob

Na koho se obrátit

Mgr. Blanka Plasová, Ph.D.

proděkan pro internacionalizaci a záležitosti studentů

e‑mail:

Ing. Dagmar Hábová

vedoucí oddělení – Oddělení zahraničních vztahů

telefon: 549 49 4253
e‑mail:

Koordinátoři zahraničních mobilit (pověřené osoby) na katedrách

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.