Stipendia

Stipendia MU

Jedná se o stipendijní programy, které jsou plně v režii Rektorátu Masarykovy univerzity a jsou vyhlašovány v souladu s platným Stipendijním řádem Masarykovy univerzity.

Ubytovací stipendium

Studenti Masarykovy univerzity mají možnost požádat o stipendium na podporu ubytování. Podmínky pro přiznání stipendia na podporu ubytování jsou stanoveny čl. 8 Stipendijního řádu MU a ověřují se na základě údajů v celostátní matrice studentů. Stipendium na podporu ubytování vyplácí MU ve dvou stipendijních obdobích, vždy od 1. ledna do 30. června a od 1. července do 31. prosince.

Sběr žádostí o stipendium na podporu ubytování probíhá pouze elektronicky v Informačním systému MU. V podzimním semestru je možno podat žádost od 1. do 30. listopadu, v jarním semestru od 1. do 30. dubna. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den. Rozhodnutí o přiznání/zamítnutí tohoto stipendia je zveřejněno v IS v nejbližších dnech po ukončení sběru a následně je provedena výplata stipendia na účet, který má student zadaný v IS.

V případě, že student o stipendium v době sběru žádostí nepožádá, není možné mu toto stipendium vyplatit zpětně. Také nelze proplatit poměrnou část stipendia, pokud je studium ukončeno v průběhu semestru před vydáním rozhodnutí o přiznání tohoto stipendia.

Více informací o ubytovacím stipendiu.

Stipendia na podporu ubytování (ubytovací stipendia) jsou administrována Studijním odborem RMU(ivankova@rect.muni.cz).

Stipendium v případě tíživé sociální situace studenta (sociální stipendium)

Více informací o sociálním stipendiu.

Stipendia v případě tíživé sociální situace studenta (sociální stipendia) jsou administrována Studijním odborem RMU.

Fakultní stipendia

Stipendijní programy Fakulty sociálních studií jsou vyhlašovány v souladu s platným Stipendijním řádem Masarykovy univerzity a platnou Směrnicí fakulty o zásadách pro udělování stipendií.

Podrobné informace o všech stipendijních programech FSS MU na rok 2019 naleznete v Opatření FSS č. 1/2019 Soupis stipendijních programů.

Stipendia vyplacená ze stipendijního fondu FSS v roce 2018

Přehled stipendijních programů FSS

Přehled je určen studentům k lepší orientaci ve stipendijních možnostech. Neobsahuje všechny informace potřebné k podání žádosti, před podáním žádosti je tedy nutné se seznámit s plným zněním pravidel v Soupisu stipendijních programů.

 

1. Stipendijní programy ocenění děkana

1A Stipendijní program pro udělování cen děkana Fakulty sociálních studií

Stipendium dostane 1 student z každého stupně studia za mimořádnou reprezentaci fakulty a zvyšování jejího kreditu v rámci MU i na veřejnosti,

studenti o stipendium nežádají, jsou nominováni akademickými pracovníky FSS,

nominace probíhají v průběhu roku, ceny jsou udělovány tradičně na konci akademického roku.

1B Stipendijní program pro oceňování účastníků odborné konference I. A. Bláhy

Stipendium dostane 1 student z každé katedry za mimořádnou bakalářskou práci a mimořádné studijní výsledky,

studenti o stipendium nežádají, jsou nominováni vedoucími kateder,

nominace probíhají v průběhu roku, ceny jsou udělovány tradičně na konci akademického roku v rámci konference I. A. Bláhy.

 2. Stipendijní programy pro podporu talentovaných studentů

2A. Stipendijní program pro podporu mimořádných odborných výkonů studentů fakulty v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech

Účelem stipendia je ocenit mimořádné odborné výkony studentů (např. účast na odborných projektech kateder a výzkumných pracovišť a individuální či kolektivní odborné aktivity, jako je účast na odborných domácích konferencích nebo soutěžích),

žádost podávají akademičtí zaměstnanci, odborní pracovníci fakulty nebo studenti do odevzdávárny v ISu,

žádost lze podávat průběžně, ne později než 30 dní po realizaci projektu.

 

2B Stipendijní program pro oceňování publikačních aktivit studentů fakulty

Stipendium slouží k oceňování studentů, kteří přispívají svými odbornými publikacemi ke zvyšování vědeckého výkonu fakulty,

žádost podávají studenti nebo spoluautoři publikace z řad akademických nebo odborných pracovníků,

žádost lze podávat průběžně,

musí jít o publikace, které vznikly ve spoluautorství s některým z akademických či odborných pracovníků fakulty. U zvláště excelentních publikací (v prestižních světových nakladatelstvích a v časopisech, řadících se ve světových databázích do Q1), může být stipendium přiznáno i bez spoluautorství pracovníka fakulty.

 

3. Stipendijní programy mobilit

3A Stipendijní program na podporu dlouhodobých zahraničních stáží studentů fakulty

Stipendium podporuje mezinárodní mobilitu studentů, slouží na zahraniční studijní a pracovní pobyty v délce trvání ne kratší než jeden měsíc,

žádost podávají studenti vložením do ISu,

žádost lze podávat 2x ročně vždy do 30. 4. nebo 31. 10. pro stáž probíhající v následujícím semestru.

 

3B Stipendijní program na podporu zahraničních výjezdů studentů fakulty

Stipendium podporuje mezinárodní mobilitu studentů, slouží na zahraniční pobyty v délce trvání kratší než je měsíc,

žádost podávají studenti vložením do ISu,

žádosti pro rok 2019 musí být podány do 30. 11. 2019.

 3C Stipendijní program pro studenty fakulty absolvující odborné praxe

Stipendium je určeno studentům, kteří se zúčastnili povinných a povinně volitelných odborných praxí (definovaných příslušným oborem jako kredity typu A a B),

studenti o stipendium nežádají, jsou navrhováni vedoucími příslušných kateder,

žádost lze podávat vždy ke 20. 4. a 20. 11. Žádost je možno podat v kalendářním roce i zpětně.

 3D. Stipendijní program pro podporu zahraničních studijních nebo zahraničních pracovních pobytů studentů DSP

Stipendium podporuje mezinárodní mobilitu doktorských studentů v rámci plnění studijních povinností v povinných předmětech. Slouží na nepřetržité zahraniční pobyty v délce trvání ne kratší než je 90 dní.

žádost podávají studenti doktorského studia,

kompletní žádost je nutno vložit do odevzdávárny v ISu vždy do 15.1., 15.3., 15.8. nebo 15.10. pro pobyt v plánovaném semestru.

 

4. Stipendijní programy studentských asistentů

4A Stipendijní program pro studentské asistenty kateder a výzkumných pracovišť fakulty

Stipendium je určeno studentům asistujícím při vědeckých a pedagogických aktivitách jednotlivých kateder a výzkumných pracovišť fakulty,

studenti o stipendium nežádají, jsou navrhováni vedoucími kateder či výzkumných pracovišť FSS.

 

4B Stipendijní program pro studentské asistenty děkanátu a účelových pracovišť fakulty

Stipendium je určeno pro studenty asistující při vědeckých a pedagogických aktivitách děkanátu a účelových pracovišť fakulty,

studenti o stipendium nežádají, jsou navrhováni vedoucími účelových pracovišť či oddělení děkanátu.

 

4C Stipendijní program pro studentské asistenty v rámci propagačních a reprezentačních aktivit fakulty

Stipendium je určeno pro studenty asistující při propagačních a reprezentačních aktivitách fakulty a jejích pracovišť. Uděluje se za významné tvůrčí přispění k propagaci a reprezentaci fakulty a jejích součástí (například vytvářením propagačních textů, fotografií, videí, online prezentace, grafiky, prezentaci fakulty na středních školách a podobně),

žádost podávají studenti nebo vedoucí kateder či členové vedení FSS,

žádost lze podávat průběžně.

 

5. Stipendijní programy sociální

5A: Sociální stipendijní program pro talentované nové studenty fakulty

Účelem stipendia je přispět k adaptaci vysoce talentovaných uchazečů o studium na fakultě, kteří jsou znevýhodněni stávajícími sociálními poměry svými nebo své rodiny,

žádost podávají studenti vložením do ISu,

žádost lze podat po zápisu do podzimního semestru prvního roku svého studia  semestru studia,

po přiznání budou daným studentům udělena měsíční stipendia ve výši 2 000 Kč za měsíc,

stipendium je určeno pro studenty, kteří se ucházejí o studium a jsou přijati do bakalářského prezenčního studia pro akademický rok 2019-2020. Studenti se musí v příslušném přijímacím řízení umístit v deseti nejlepších percentilech uchazečů buďto ve zkoušce OSP/TSP nebo ve zkoušce ZSV. Podmínkou je, aby rozhodný příjem v rodině za kalendářní rok 2018 nepřevyšoval součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5.

 

5B: Sociální stipendijní program pro studenty fakulty se zdravotním postižením

Účelem stipendia je snížit doložený handicapový práh talentovaných studentů prezenčního i kombinovaného studia,

žádost podávají studenti vložením do ISu,

žádost lze podat po zápisu do podzimního semestru příslušného akademického roku,

studentům bude uděleno stipendium ve výši 1000 Kč měsíčně.

 

5C Sociální stipendijní program pro studenty-rodiče fakulty

Stipendium je určené studentům, kterým se v průběhu jejich studia v daném akademickém roce platnosti stipendijního programu narodilo dítě.

žádost podávají studenti vložením do ISu,

žádost lze podávat průběžně,

studentům bude uděleno jednorázové stipendium ve výši 5000 Kč.

 

6(A) Stipendijní programy na podporu kulturní a spolkové činnosti

Účelem stipendia je oceňování mimořádných výkonů vzdělávacího a kulturního charakteru studentů, které vedou k reprezentaci fakulty na veřejnosti. Za takové výkony jsou považovány např. organizace akcí, jako jsou diskuse, přednášky, výstavy, divadelní představení, vydávání časopisů a další.

žádost podávají studenti vložením do ISu,

v jednom akademickém roce probíhají dvě stipendijní kola - deadliny jsou stanoveny na datum přibližně měsíc po začátku semestru (kolem 15. 3. a 15. 10.),

podmínkou je doručení závěrečné zprávy o aktivitě (do 30 dnů od realizace projektu), na níž je stipendium čerpáno.

Agenda stipendií na FSS

Označení stipendijního programu

 Zadavatel

Kontakt

Stipendijní program 1A

Lenka Olšáková

tel.: 549 49 6310, e-mail: olsakova@fss.muni.cz 

Stipendijní program 1B

Lenka Olšáková

tel.: 549 49 6310, e-mail: olsakova@fss.muni.cz 

Stipendijní program 2A

Bc. + Mgr. studenti:
Mgr. Magdalena Burgr

Ph.D. studenti:
Hana Hoblová 

tel.: 549 49 4173, e-mail: magda@fss.muni.cz
tel.: 549 49 4150, e-mail: hoblova@fss.muni.cz

Stipendijní program 2B

Hana Hoblová 

tel.: 549 49 4150, e-mail: hoblova@fss.muni.cz

Stipendijní program 3A

Ludmila Polášková

tel: 549 49 6289, e-mail: lpolasko@fss.muni.cz

Stipendijní program 3B

Ludmila Polášková

tel.: 549 49 6289, e-mail: lpolasko@fss.muni.cz

Stipendijní program 3C

Hana Kašpárková

tel.: 549 49 4022, e-mail: kasparek@fss.muni.cz

Stipendijní program 3D

Ludmila Polášková

tel.: 549 49 6289, e-mail: lpolasko@fss.muni.cz

Stipendijní program 4A

Sekretářky kateder/pracovišť

https://www.fss.muni.cz/o-nas/struktura-pracoviste

Stipendijní program 4B

Bc. + Mgr. studenti:
Mgr. Magdalena Burgr

Ph.D. studenti:
Hana Hoblová 

tel.: 549 49 4173, e-mail: magda@fss.muni.cz
tel.: 549 49 4150, e-mail: hoblova@fss.muni.cz

Stipendijní program 4C

Mgr. Magdalena Burgr

tel.: 549 49 4173, e-mail: magda@fss.muni.cz

Stipendijní program 5A

Hana Kašpárková

tel.: 549 49 4022, e-mail: kasparek@fss.muni.cz

Stipendijní program 5B

Bc. + Mgr. studenti:
Hana Kašpárková
Ph.D. studenti:
Hana Hoblová

tel.: 549 49 4022, e-mail: kasparek@fss.muni.cz
tel.: 549 49 4150, e-mail: hoblova@fss.muni.cz

Stipendijní program 5C

Bc. + Mgr. studenti:
Hana Kašpárková

Ph.D. studenti:
Hana Hoblová

tel.: 549 49 4022, e-mail: kasparek@fss.muni.cz
tel.: 549 49 4150, e-mail: hoblova@fss.muni.cz

Stipendijní program 6A

Lenka Olšáková

tel.: 549 49 6310, e-mail: olsakova@fss.muni.cz