Politologie

"Mocenské vztahy, zájmy, hierarchie a řád pod drobnohledem"

Představení studijního programu

Na co se politologie vlastně zaměřuje? Politologie je v první řadě vědou o moci. O tom, jak se moc získává, jak se dělí mezi nejrůznější hráče, jak se vykonává a jak se reprodukuje. Politologové rozumí vztahům, které vznikají mezi aktéry politického procesu, dokáží v nich číst, orientovat se a do jisté míry je i předvídat.

Jako studenti politologie se budete učit o politických institucích v ČR i ve světě, demokracii a nedemokracii, fungování EU a volební geografii. Zároveň se budete vzdělávat i v oblasti moderních politických dějin ČR, Evropy i světa a politické filozofii a politických doktrínách. Ty vám totiž poskytnou solidní základ pro pochopení současných jevů a situací.

Čím je studium politologie v Brně specifické?

Nejsme „politologický učňák“. Dáváme studentům svobodu v tom, co chtějí studovat. To vede k tomu, že naši absolventi nejsou jeden jako druhý. Naopak. Každý, kdo od nás odchází s diplomem, je svým způsobem originál. Už od samého začátku bakalářského studia se u nás totiž můžete ve výběrových předmětech profilovat a věnovat se více tomu, co vás skutečně zajímá.

Vybírat si můžete ze čtyř oblastí:

 • Volební studia;
 • Komunikace v politice;
 • Politika v západních demokraciích;
 • Politické myšlení a současná demokracie.
 • Při studiu si osvojíte schopnost pracovat s informacemi - vyhodnocovat je a dávat je do souvislostí. Naučíte se porozumět světu, který vás obklopuje a z různých pohledů nazírat na jeho problémy.

  Mimo samotné studium se můžete zapojit i do řady aktivit katedry – popularizačních i výzkumných. Ti nejlepší studenti mohou dostat i příležitost publikovat své první vědecké výstupy a udělat první kroky v budoucí vědecké kariéře. V řadě ohledů vám potom může být nápomocné členství v jednom z nejaktivnějších studentských spolků - Studentské sekci Mezinárodního politologického ústavu.

  Je studium programu pro vás?

  Odpovězte si na tyto otázky:

 • Zajímáte se o politické dění ať už u nás, nebo v zahraničí a chcete se v něm více orientovat?
 • Stojíte o náročné, ale zajímavé studium za férových podmínek?
 • Chcete porozumět otázkám moci v nejrůznějších oblastech?
 • Chcete se naučit porozumět zajímavým textům o politice, kriticky je zhodnotit, diskutovat o nich a napsat různé žánry textů o politice a jejím výzkumu?
 • Pokud souhlasně přikyvujete, už neváhejte a podejte přihlášku.

  „Studium politologie oceňuju hlavně proto, že mi nejprve poskytlo nezbytný teoretický základ, abych se později mohl hlouběji odborně specializovat na to, co mě nejvíce zaujalo. Je úžasné v průběhu studia odhalovat, jak široké možnosti uplatnění obor nabízí. Se zkušeností studia na prestižní americké univerzitě, kde jsem strávil jeden jarní semestr, je pak hledání uplatnění hračka. A to klidně už během studia. Fakulta plná příležitostí, kde aktivní člověk vždycky najde možnosti rozvoje.“

  Martin Vérteši Martin Vérteši
  student politologie

  Praxe

  Praxe není povinnou, ale doporučenou součástí studia politologie. Pro nejlepší uchazeče nabízíme každoročně Masarykovo stipendium pro nadané politology. To nabízí stáže v nejrůznějších institucích – ústavních orgánech, státních úřadech, výzkumných institucích, agenturách politického marketingu apod. Pro výjimečné studenty zprostředkováváme také např. několikatýdenní stáže v USA v politických kampaních.

  Uplatnění absolventů

  Struktura studia, jeho obsah a možnost profilovat se v užších oblastech vede k tomu, že naše absolventy nacházíme v různých sférách státního i soukromého sektoru – v oblasti státní správy, bezpečnosti, v médiích, obchodních společnostech, bankách, jako aktéry podílející se na vzdělávací činnosti a podobně.

  Ostatně – přesvědčit se můžete v galerii našich absolventů - http://www.chcinapolitologii.cz/

  Podmínky přijetí

  Jediné kritérium pro přijetí ke studiu v jednooborovém studijním plánu i v hlavním a vedlejším plánu sdruženého studia představují výsledky testů ze studijních předpokladů (SP)základů společenských věd (ZSV). V případě SP fakulta uznává test Obecných studijních předpokladů (OSP), který v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) zabezpečuje společnost Scio, a Test studijních předpokladů (TSP), organizovaný MU v rámci přijímacího řízení na MU. U ZSV fakulta uznává test Základů společenských věd (ZSV), který v rámci NSZ zabezpečuje společnost Scio.

  Nejpozději při uzávěrce termínu pro podání přihlášek si uchazeč závazně v e-přihlášce volí, kterou z následujících variant přijímacího řízení bude absolvovat. Pro všechny své přihlášky do bc. studia na FSS si musí vybrat stejný způsob přijímacího řízení.

  Varianta 1: ZSV (Scio)+ OSP (Scio):

  Uchazeč má možnost vykonat zkoušky v pěti níže uvedených termínech (platí pro ZSV i OSP). Při více pokusech se uchazeči započítají nejlepší dosažené výsledky. Fakulta uznává výsledky dosažené v těchto termínech: 8. prosince 2018, 1. února 2019, 9. března 2019, 30. března 2019 a 1. května 2019.

  Varianta 2: ZSV (Scio)+ TSP (MU):

  Uchazeč má možnost vykonat zkoušku ZSV v pěti výše uvedených termínech. Při více pokusech se uchazeči započítá nejlepší dosažený výsledek. Dále vykonává zkoušku TSP v termínu, stanoveném MU (27. - 28. dubna 2019), kterou má možnost vykonat jednou.

  Výsledky testů ZSV (u Varianty 1 i OSP) předává fakultě výhradně společnost Scio, uchazeč svůj výsledek fakultě nepředává. Musí však společnosti Scio poskytnout k předání výsledků svůj souhlas (učiní tak v rámci přihlášky k NSZ). Pro rozhodování o přijetí uchazečů bude sestaveno společné pořadí přepočtených percentilů z Varianty 1 a Varianty 2 přijímacího řízení.

  Praktický postup:

  • Uchazeč podá nejpozději do 28. února 2019 kompletně vyplněnou elektronickou přihlášku, závazně zvolí variantu přijímacího řízení a zaplatí administrativní poplatek.
  • Paralelně se přihlašuje k NSZ, a to u společnosti Scio na adrese scio.cz/nsz.
  • Od společnosti Scio obdrží po svém přihlášení pozvánku k NSZ (k ZSV, případně i k OSP).
  • MU posílá pozvánku pouze uchazečům, kteří si vybrali TSP (Varianta 2).
  • Účast na termínu NSZ si uchazeč hradí individuálně.

  Vzhledem k tomu, že fakulta uznává výsledky NSZ konaných ve více termínech, při neúčasti na žádném z termínů se není možné odvolávat na překážky na straně uchazeče. Náhradní přijímací zkoušky se konat nebudou.

  Uchazeči, kteří se hlásí na mezifakultní studium, budou muset případně splnit podmínky přijetí do vedlejšího studijního plánu na jiných fakultách MU.

  Uchazeči ze zahraničí

  Přijímací řízení do bakalářského studia pro uchazeče - cizince upravuje Směrnice děkana č. 4/2016 na adrese http://www.fss.muni.cz/about_us/official_documents/study_rules. Cizincem se rozumí osoba s cizí státní příslušností, která skládala maturitní zkoušku na zahraniční střední škole. Uchazeči o studium - cizinci nemusí absolvovat testy SP (OSP nebo TSP) a ZSV, nýbrž mohou skládat písemnou přijímací zkoušku na Fakultě sociálních studií. Nejpozději k přijímací zkoušce musí doložit potvrzení o uznání zahraničního vzdělání (nostrifikační doložku) a potvrzení o vykonání zkoušky z českého jazyka na úrovni B2 (dle Alte). Za cizince se dle této směrnice nepovažují občané Slovenské republiky.

  Kritéria hodnocení

  Maximálně je možné získat 200 percentilových bodů. Výsledný přepočtený percentil je tvořen z 60% výsledkem testu ZSV a ze 40% výsledkem testu SP (OSP nebo TSP). Pro úspěšné složení přijímací zkoušky je nutné získat alespoň 120 percentilových bodů.

  Maximální počty přijímaných uchazečů pro akademický rok 2019/2020

  Doporučená literatura

  https://www.scio.cz/download/ZSV-literatura.pdf

  Zajišťuje Fakulta sociálních studií
  Typ studia bakalářský
  Forma prezenční
  Doba studia 3 roky
  Vyučovací jazyk čeština

  Možnosti studia

  Jednooborové studium

  Sdružené studium

  Studijní program pokračuje i v navazujícím magisterském studiu politologie. Druhou možností je zvolit navazující magisterské studium jiného společensko-vědního studijního programu – například Mezinárodní vztahy, Evropská studia, Bezpečnostní a strategická studia, ale i mnoho dalších.

  Chcete vědět víc?

  http://www.chcinapolitologii.cz

  http://polit.fss.muni.cz/

  http://www.chcinafss.cz

  Jak na to?

  Váháte?
  Máte otázku?

  Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

  Diskusní fórum MUNI


  Nebo nám pošlete e-mail

  Mgr. Jakub Šedo, Ph.D.

  Konzultant programu

  e‑mail:

  Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.