Na co se nás často ptáte?

Často kladené otázky na Environmentální studia

Co jsou to vlastně Environmentální studia? 
Environmentální studia se zabývají studiem vazby mezi společností a přírodou, krajinou a životním prostředím. Otevírají tak široké spektrum témat, nejvíce pozornosti však věnují popisu příčin současného stavu životního prostředí a zkoumaní cest, které nás přibližují k environmentální udržitelnosti. V rozsáhlé nabídce kurzů se studenti a studentky seznamují s působením přírody na společnosti a společností na přírodu, s environmentální reflexí dějin i perspektivami do budoucna, s lokálními a globálními tématy, s teorií i praxí ochrany přírody, krajiny a životního prostředí. Pestré mezioborové (kombinace studijních programů) studium propojuje poznatky z přírodních věd, ekonomie, sociologie, etiky, filosofie, estetiky, práva, urbanismu či psychologie, nabízí také řadu terénních exkurzí. Podrobný přehled kurzů a další informace o programu a našich absolventech a absolventkách najdete na stránkách www.chcinaenviro.cz. 

Jaké je uplatnění s výjimkou práce v nevládních organizacích? 
Průzkumy, které máme k dispozici, ukazují, že 95 % našich absolventů a absolventek si najde práci do uplynutí tří měsíců od skončení školy. Kromě zmíněných nevládních organizací potkáte naše absolventy například v mezinárodních organizacích, v podnikatelské sféře, v politice, na správách chráněných území nebo na jiných pozicích ve veřejné správě. Díky propojení výuky s praxí a studijním stážím (v bakalářském programu více než 80 hodin, v magisterském více než 100 hodin praxe) získávají studenti a studentky během studia široký přehled znalostí, schopnost samostatného myšlení a dost odborných znalostí a zkušeností, aby byli pro úspěšný vstup do pracovního života připraveni. 

Je možné studovat program v angličtině? 
V naší výuce najdete hned několik kurzů, které je možné studovat v angličtině. Jedná se například o kurz „Food, sustainability and alternative food networks“, „Environmental Interpretation“ nebo „PowerPolitics and Environmental Change“. Zároveň připravujeme mezinárodní magisterský program, tzv. Joint Master Degree Programme. Během dvou let studia budou studující studovat kromě Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity také na švédské Karlstad University, německé Universität Vechta a rakouské University of Klagenfurt. Tento program bude zaměřený na environmentální vzdělávání a ponese název Environmental and Sustainability Education. Absolventi a absolventky programu získají společný magisterský titul ze všech partnerských univerzit. 

Co se současným studentům a studentkám na Environmentálních studiích nejvíce líbí? 
Mezi studenty a studentkami často zaznívá, že vyučující kladou důraz na schopnost studentů kriticky myslet a možnost získat široký mezioborový rozhled. Oceňují také velký důraz na praxi, výběr studijní specializace jak v bakalářském, tak magisterském programu, učení se formou zážitku, přátelskou atmosféru mezi studujícími a v létě přednášky pod širým nebem. 

Jaké možnosti studia nebo stáží v zahraničí nabízí Environmentální studia? 
Během studia můžete vyjet studovat či pracovat do zahraničí, nabídka zahraničních univerzit a stáží je opravdu široká. Zajímavou pracovní stáž naši studující absolvovali ve španělské neziskové organizaci Sustentia sídlící v Madridu nebo v německém Národním parku Bayerischer Wald. Vyjet studovat můžete do španělské Granady, portugalského Lisabonu či norského města . Helena Továrková – absolventka studijního programu Environmentální studia -  a v současné době ředitelka Nadace Veronica o své zahraniční stáži říká: „Díky studiu na Katedře environmentálních studií jsem se dostala na pracovní stáž v rámci programu Erasmus, která mě tak ovlivnila, že z ní stále ve své práci čerpám. Mohla jsem půl roku pracovat na jihu Anglie přímo s člověkem, který v Británii stál za vzkříšením zájmu o místní potraviny a místní farmáře.“ O dalších možnostech studia a stáží v zahraničí se můžete dozvědět na webových stránkách katedry.

Často kladené otázky na Mediální studia a žurnalistiku

Jaké je na program mediální studia a žurnalistika přijímací řízení?

 • V přijímacím řízení do bakalářského studia je třeba absolvovat test ze Základů společenských věd (ZSV) u společnosti SCIO. Na testy se musíte přihlásit sami a můžete absolvovat i několik termínů.
 • Přijímací zkouška na magisterský program mediální studia a žurnalistika má ústní formu a ověřuje základní znalosti problematiky mediálních studií. Uchazeč předkládá také synopsi, tedy shrnutí tématu plánované diplomové práce, kterým se hodlá při studiu zabývat a obhajuje jeho teoretická a metodologická východiska. Podrobnosti o bakalářském studiu najdeš zde, o magisterském na tomto odkazu.

Jakou literaturu si mám pro přijímací zkoušky pořídit na přípravu?
Pokud jde o bakalářské studium, na internetu můžeš najít starší verze testů nebo si v knihkupectvích a knihovnách koupit či půjčit knihu – cvičebnici pro OSP a ZSV. Seznam literatury k magisterským přijímačkám najdeš zde.

Co si mám představit pod mediálními studii?
Jde o vědecký obor, který se zabývá například tím, jak média působí na veřejnost, jak ovlivňují společnost nebo jak na nás působí reklama. Studium programu mediální studia a žurnalistika tak poskytuje komplexní pohled na mediální komunikaci z hlediska historického, teoretického i praktického, nabízí reflexi metod, postupů a strategií, které se uplatňují v tištěných, elektronických i nových síťových médiích.

Jakou formou budu mít při studiu angličtinu?
V bakalářském studiu musíš absolvovat jeden žurnalistický předmět v angličtině a v rámci celouniverzitního vzdělání absolvovat jeden nebo dva semestry angličtiny úrovně B2. Ale žádné obavy, není to tak těžké.

Kdy je nejvýhodnější vyjet na zahraniční pobyt?
Nejvhodnější čas na zahraniční pobyt je 2. ročník. Jeden rok už máš za sebou a (relativně) spoustu času na přípravu ke státnicím před sebou. S čistou hlavou si tedy můžeš užít pravý vysokoškolský život v podstatě kdekoliv na světě. Podrobnosti k zahraničním pobytům najdeš zde.

Jak funguje v rámci programu specializace?
Program je založený na tom, že máš nějaké předměty, které ti dají žurnalistický základ a pak je spousta předmětů povinně volitelných. Je tedy už jen na tobě, co si vybereš. Jednoduše řečeno, pokud chceš pracovat v televizi, můžeš si zapsat předměty, které tě pro to připraví. Podobné to je, když se chceš připravit na práci v rozhlase, v online médiích nebo v tisku.

Dostanu při studiu i základ marketingu?
Můžeš si zapsat předměty, které se věnují Public relations a marketingu nebo práci tiskového mluvčího. Pokud bys po studiu chtěl/a směřovat například do PR, není to problém, i při této práci se ti budou velmi hodit žurnalistické znalosti a dovednosti. Ostatně mezi našimi absolventy jsou nejenom redaktoři, editoři i šéfredaktoři významných médií, ale také například mluvčí různých institucí, třeba České televize nebo brněnského dopravního podniku.

Budu mít při studiu i praktické předměty?
Máš na výběr širokou škálu praktických předmětů. Záleží, co tě zajímá nejvíc. Základem je naučit se psané žurnalistice, vyzkoušíš si zpravodajství i publicistiku, budeš tvořit v redakci cvičného média. Můžeš si rovněž zapsat předměty, které tě naučí točit, stříhat, sestavovat reportáže a podobně. Vybrat si můžeš i kurzy, které se specializují například na psaní fejetonů či práci v rádiu. Praktické předměty u nás učí odborníci z praxe, například redaktoři či editoři z České televize, Českého rozhlasu, České tiskové kanceláře, Mladé fronty Dnes, Seznamu Zprávy a podobně.

Získám při studiu i nějakou praxi? A je praxe hned v prvním ročníku?
Na našem programu je praxe povinná a trvá tři měsíce. Je hlavně na tobě, kam půjdeš praktikovat, katedra spolupracuje se všemi významnými médii. Studenti tak chodí na praxi například do České televize, Českého rozhlasu, Hospodářských novin, regionálních Deníků Vltava Labe Media, na různé zpravodajské servery a podobně. Můžeš jít na praxi i do zahraničí, naši studenti pracovali například v Belgii, v Německu, v Norsku, Polsku, Turecku nebo ve Švýcarsku.
Jednou z hlavních podmínek je, že na praxi musíš publikovat své vlastní autorské žurnalistické materiály. Po dobu praxe tak jsi součástí redakce, píšeš, točíš, telefonuješ, vyrážíš do terénu zjišťovat informace. A hlavně spolupracuješ s profesionály ve svém oboru. Je to zkušenost k nezaplacení a velká konkurenční výhoda – více než 70 procent našich studentů dostává přímo na praxi nabídku další spolupráce s redakcí, v níž praktikují.
Praxe není hned v prvním ročníku, protože se před ní musíš něco naučit. Předcházejí jí tak praktické předměty, kde se učíš psát, natáčet videa, pracovat s audiem a pracovat v rámci cvičné redakce studentského média Stisk (viz zde).
Za praxi je tolik kreditů, že v podstatě není nutné si současně s ní zapisovat další kurz.
Podrobnosti k praxi najdeš zde.

Studuji žurnalistiku na jiné vysoké škole. Když budu chtít přejít k vám, uznáte mi absolvované předměty?
Pokud bude jejich náplň podobná, pak ano. Stačí předložit sylaby kurzů, o které jde, aby to mohl vedoucí katedry s příslušným vyučujícím konkrétního předmětu posoudit.

Často kladené otázky na Psychologii

Proč bych měl studovat psychologii na FSS ?

 1. Protože u nás dostanete individuální péči. V každém ročníku studuje přibližně 85 studentů bakalářského studia a 60 magisterského studia. O ně pečuje přibližně 120 vyučujících – zaměstnanci FSS, externí vyučující a doktorští studenti. Velká část výuky probíhá ve skupinkách 10 – 20 studentů.
 2. Protože při vzdělávání uplatňujeme partnerský přístup. Zajímáme o názor studentů a oceňujeme, když ho mají, rozvíjíme jejich kritické myšlení, při společných diskusích podporujeme jejich inovativnost a smělost.
 3. Protože jsme inovativní. Ve výuce používáme moderní výukové metody, učíme prostřednictvím zážitku, obsahy předmětů aktualizujeme podle nejnovějších trendů a výzkumů.
 4. Protože si můžete vybírat z velké nabídky povinně-volitelných předmětů a můžete tak studovat to, co vás zajímá.
 5. Protože jsme odborníci – děláme výzkum s mezinárodním dopadem, vytváříme poznatky, které přenášíme do výuky, naše poznatky do výuky zařazují na jiných vysokých školách.

 Jak vypadá studium bakalářské psychologie na FSS?
Bakalářské studium pokrývá různé oblasti psychologie – obecná psychologie, vývojová, sociální, psychologie práce, metodologie psychologického výzkumu nebo statistika. Více zde: https://www.fss.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/23325-psychologie

Jak to je se specializací během studia?
Bakalářské studium je koncipováno tak, abyste se dozvěděli informace ze základních psychologických disciplín, proto specializace neobsahuje. Pokud vás některá z psychologických disciplín více zaujme, můžete se této oblasti věnovat více, např. si můžete vybrat povinně-volitelné předměty z dané oblasti, nebo z dané oblasti zvolit téma závěrečné bakalářské práce. Specializaci se lze vybírat v rámci magisterského studia. Jedná se o klinickou psychologii a psychoterapii, psychologii práce a pedagogickou a školní psychologii.

Jak je to s praxí během studia?
V bakalářském studiu nabízíme předměty, které jsou zaměřené na rozvoj praktických dovedností, nebo vám rádi přiznáme kredity za praxi vykonanou v rámci dobrovolnické činnosti. Praxe je povinnou součástí magisterského studia, je v rozsahu 200 hodin. Spolupracujeme s více než 40 organizacemi, ve kterých lze praxi vykonat.

Často kladené otázky na Sociální práci

Co je to sociální práce? 
Sociální práce je akademickou i praktickou disciplínou, jejímž cílem je zlepšování životní situace lidí v obtížných životních situacích. Klientem sociální práce se přitom může stát jednotlivec, skupina i komunita. Studenti se naučí analyzovat různé způsoby efektivní pomoci, využívat rozličné zdroje podpory a zkvalitňovat fungování organizací poskytujících sociální práci a sociální služby.

Jaké je uplatnění absolventů? 
90 % našich absolventů a absolventek nachází uplatnění v sociální oblasti. Absolventi naší katedry jsou velmi žádaní, protože jsou dostatečně kvalifikovaní a mají zkušenosti z praxe. Jsou schopni zvládnout i náročné funkce. Často nacházejí místo na vedoucích a manažerských pozicích. Naši absolventi pracují v rámci organizací státní správy a samosprávy. Řada z nich založila inspirativní neziskové organizace nebo v nich aktivně působí. Někteří z absolventů jsou také úspěšní ve výzkumných organizacích nebo svoji kariéru budují ve vzdělávacích institucích.  

Kolik se hlásí studentů? 
V roce 2020 se přihlásilo 258 studentů a studentek a z nich bylo přijato 54 studentů, tedy každý pátý – čísla slouží spíš pro případné dotazy uchazečů a zájemců o studium. 

Jaká je hranice pro přijetí? 
Hranice pro přijetí je minimálně 120 bodů. Kde 120 bodů? To by chtělo konkretizovat, ale takové info dostanou, předpokládám, od studijního oddělení 

Kolik je volného času? 
Je obvyklé, že naši studenti vedle školních povinností zvládají chodit také na brigády. 

Je studium náročné? 
Poskytujeme kvalitní vzdělání, což klade na studenty určité nároky. Nejsou to však nezvládnutelné nároky. Proto naprostá většina z nich úspěšně dokončí studium. 

Má škola organizace praxí nebo si mohou studenti sami vybrat? 
V zájmu zajištění co nejkvalitnější studentské praxe spolupracuje škola s vybranými organizacemi. Ve vyšších ročnících studentům umožňujeme zvolit organizaci praxe, kterou si sami vyberou. Vycházíme tak např. vstříc jejich potřebě mít praxi v místě bydliště. Nezřídka se stává, že organizace, kde jsou naši studenti na praxi, jim nabídne i stálé zaměstnání. 

Často kladené otázky na Veřejnou politiku a lidské zdroje

Co to je za program? 
Studijní program Veřejná politika a lidské zdroje se zaměřuje na tvorbu, zavádění a hodnocení veřejných politik (zabývá se všemi dílčími disciplínami veřejné a sociální politiky jako je politika zaměstnanosti, rozvoj lidských zdrojů, rodinná politika, zdravotní politika, vzdělávací politika, bytová politika, důchodové systémy, politika sociálního zabezpečení, sociální začleňování ad.). Chápe organizační rozvoj v rámci institucí veřejné politiky a rozvoj lidských zdrojů uvnitř těchto organizací jako zásadní podmínku a nástroj formování veřejných politik a zvýšení jejich dopadů. 

Jaké je uplatnění? 
90 % absolventů se uplatní v oboru. Díky studiu u nás můžete nabídnout své znalosti a dovednosti na ministerstvech, úřadech veřejné správy, v obcích, v soukromých i nestátních organizacích, kde se rozhoduje o opatřeních veřejné a sociální politiky a kde budete moci zastávat zodpovědné a řídící pozice. Vaše kvalifikace vám také umožní nabízet nezávislé odborné služby a zapojovat se do domácích i mezinárodních výzkumů zaměřených na veřejnou a sociální politiku, politiku zaměstnanosti, řízení a rozvoj lidských zdrojů. 

Jaký je průběh studia?
Bakalářské prezenční studium je tříleté. Je třeba získat požadovaný počet kreditů. Splnit minimální jazykové kompetence z angličtiny, absolvovat předmětu v anglickém jazyce, absolvovat předmět tělesné výchovy a sportu, napsat bakalářské práce.  
Magisterské navazující studium prezenční je dvouleté. Je možné volit jednu ze čtyř specializací (sociální politika; trh práce, politika zaměstnanosti a lidské zdroje; personální management a organizační rozvoj; sociální služby a management v občanském sektoru). Zvolená specializace ovlivňuje průběh studia (to jaké informace získáte) a je uvedena v diplomu absolventa studia. Volba specializace může být změněna do 14. dnů po nástupu do studia nebo po absolvování prvního semestru. 

Jsou povinné praxe? 
Praxe jsou v denním studiu na bakalářském i magisterském stupni nepovinné. V kombinovaném studiu magisterském je však praxe povinná a je součástí tvorby diplomové práce. 
Na bakalářském stupnilze podle profilace studenta volit předmět Odborná praxe pro veřejnou správu (spolupracujeme např. s Magistrátem města Brna, s Krajskou pobočkou Úřadu práce v Brně, s Krajským úřadem JMK, s MŠMT atd.) nebo předmět Odborná praxe pro rozvoj a řízení lidských zdrojů (spolupracujeme např. s: Randstad, Zetor Tractors, ABB, AVG, Red HatCzechitas aj.). Praxe probíhá nejčastěji formou stínování. Studenti mohou volit buď spolupracující organizace, nebo si organizaci sami vyhledat. Při zařizování praxe jsou nápomocní garanti praxí, kteří pomůžou s výběrem praxe a jsou průvodci v jejich průběhu (info o praxích najdete na webových stránkách katedry) 
Na magisterském stupni lze podle profilace studenta volit předmět Odborná analytická stáž pro veřejnou správu a politiku nebo předmět Odborná analytická stáž pro rozvoj a řízení lidských zdrojů. Předpokládá se přímá návaznost na tvorbu diplomové práce. Studenti jsou na stáži v pozici experta, který zpracovává organizací zadané téma, které reaguje na vybraný praktický problém. Diplomové práce tak mají aplikační charakter, studenti s organizací konzultují svá doporučení vyplývající z provedené analýzy v rámci diplomové práce. Studenti si vybírají buď z témat, která navrhla organizace, nebo sami navrhují téma a oslovují organizace, zda by měly zájem o zpracování daného tématu. Nápomocní při zařizování praxí jsou garanti praxí i ostatní vyučující na katedře (info o praxích na webových stránkách katedry).  

Je možno absolvovat praxi na Slovensku? 
Ano. 

Můžu se uplatnit jako personalista? 
Ano, samozřejmě. 

Můžu se na personalistiku zaměřit už na bakalářském studiu? 
Ano, volbou povinně volitelných předmětů a zaměřením praxe. 

Je studium náročné, najdu si čas třeba na brigádu? Kolik mám volného času? 
Studium je náročné, kromě přednášek a cvičení se předpokládá i samostudium (četba literatury, často i anglické), příprava na cvičení individuální i týmová, příprava seminární práce apod., studium tak odpovídá plnému úvazku v zaměstnání. Nicméně záleží na každém studentovi, jak si to zvládne zkoordinovat, studenti chodí na brigády. Ideální je hledat si brigádu/částečný úvazek v oboru. Často naši studenti nastoupí na praxi, po splnění povinných hodin praxe a poté, co se v organizaci osvědčili, je jim nabídnuta brigáda/částečný úvazek. Záleží pak na domluvě s organizací a vlastní motivaci zharmonizovat práci a studium. 

Jak byste srovnali MU a UK? 
Z pohledu programu VPLZ: Máme přátelské vztahy s katedrou Veřejné a sociální politiky na FSV UK, spolupracujeme výzkumně i lektorsky. Čím se lišíme? Právě akcentací organizačního rozvoje a rozvoje lidských zdrojů v rámci institucích veřejného sektoru. 

Dá se vyjet někam na Erasmus? Musím mít nějaké jazykové kompetence? 
Ano, je možno vyjet na studijní i praktický pobyt. V rámci praktického pobytu naši studenti nejvíce využívají stáže na personálním oddělení v hotelu Hilton v Londýně. Na studijní pobyt máme smlouvy s několika partnerskými univerzitami. Smlouvy máme uzavřeny s universitami v Belgii, Dánsku, Itálii, Německu, Nizozemí, Norsku, Švédsku, Rakousku, Velké Británii. Délka pobytu je zpravidla 1-2 semestry. Je možno vyjet i na univerzitu, se kterou není uzavřena partnerská smlouva, je třeba si to vyjednat. Více info zde. 

Jaký je poměr kluků a holek na FSS? 
Na VPLZ převažují holky, přesto počet kluků rok od roku narůstá. 

Jak moc je výuka praktická? Dochází do výuky experti z praxe? 
V rámci některých předmětů jsou kromě přednášek i semináře, které jsou směřovány k propojení teorie a praxe. Zároveň máte možnost jít na praxi a zapsat si k tomu předmět, v jehož rámci můžete reflektovat zkušenosti z praxe a sdílet je se svými kolegy studenty. 
Ano, do výuky jsou zváni experti z praxe, někteří se pravidelně podílejí na výuce. Např. v magisterském studiu dlouhodobě působí velmi zkušení odborníci z oblasti HR, například PhDr. Hana Křivdová, PhD. (Honeywell, IBM, CEITEC), Mgr. Kristýna Chudá, PhDr. Richard Vít, PhDr. Alena Lubasová. V rámci veřejné politiky je to PhDr. Josef Pitner s bohatými zkušenostmi v oblasti demografie a také zaměstnanosti a trhu práce (působí jako ředitel Odboru zaměstnanosti na Krajské pobočce Úřadu práce vBrně)Krom toho jsou do některých předmětů zváni odborníci z praxe, jde však každý rok o někoho jiného, aby se témata neopakovala a byla zajímavá pro širší skupiny studentů (například na jaře 2020 se do předmětu Vzdělávací politika a rozvoj lidských zdrojů zapojili odborníci na školské reformy a spolupracovníci MŠMT, dr. Aleš Vlk nebo Mgr. Jakub Černý). Dále spolupracujeme např. Ing. Mgr. Oldřichem Haičmanem, MBA., který je ředitelem Diecézní charity Brno, která patří k největším zaměstnavatelům Jihomoravského kraje. Zároveň jsou zváni i zahraniční experti. 

Mohou se studenti podílet na výzkumu? 
Studenti se mohou podílet na výzkumu zejména jako terénní pracovníci a tazatelé, spolupracují s řešitelskými týmy katederních výzkumných projektů zejména v oblasti aplikovaného výzkumu (více info na webových stránkách katedry). Naposledy to byl výzkum Analýzy potřebnosti sociálních služeb ve městě Brně. Studenti se krom realizace a přepisů rozhovorů podíleli i na zpracování dílčí výzkumné zprávy. 

Často kladené otázky na Mezinárodní vztahy a Evropská studia

Jaké je profesionální uplatnění po vystudování programu? 
Existuje velmi široká škála možností. Od diplomacie, přes média, zaměstnání ve státní správě, mezinárodních organizacích až po uplatnění v soukromé sféře. Naši absolventi a absolventky pracují jako vedoucí pracovníci na ministerstvech, jako novináři, diplomaté, působí v institucích Evropské unie, v analytických organizacích nebo třeba v public relations. Studující často naváží profesní kontakty už během studia v rámci stáží, což je pro ně výhoda. 

Jak probíhá přijímací řízení? 
Na bakalářském stupni je jednotné pro celou fakultu a všechny programy. Informace jsou dostupné na webu FSS. Nemusíte být tedy specialistou v programu, na který se ze střední školy hlásíte. Důležité je, abyste měli zájem o disciplínu, protože dobrá volba je základ úspěchu. Pomoci by mohly popisy studijních programů na našem webu, kde je zaměření včetně příkladů vyučovaných předmětů. V každém případě je znalost Evropské unie, nebo mezinárodních vztahů vhodným doplňkem k téměř jakékoliv profesní dráze. Jsme součástí právního prostoru EU a orientace v této problematice se hodí pro řadu povolání.   

Jak vnímáte kombinaci programů mezinárodní vztahy a evropská studia, jaké jsou jejich rozdílnosti a specifika? 
Programy se skvěle doplňují, je to nejčastější preferovaná kombinace s ohromným potenciálem. Při studiu mezinárodních vztahů získá studující široký přehled o mezinárodní politice a jejích aspektech (politická, ekonomická, bezpečnostní). Evropská studia se soustřeďují na evropský kontinent, fungování a působení Evropské unie, evropské právo, zahraniční politiku evropských států a vztahy s ostatními aktéry. 

Jaké jsou další kombinace vašich programů – jak fakultní, tak mezifakultní? 
Evropská studia i mezinárodní vztahy je možné kombinovat např. s politologií, sociologií, žurnalistikou, environmentálními studii a bezpečnostními a strategickými studii, angličtinou a francouzštinou. To jsou ale jen příklady. Všechny dostupné kombinace se zobrazují v e-přihlášce.  

Je možné kombinovat mezinárodní vztahy a evropská studia s cizími jazyky? 
Ano, v rámci mezifakultního studia s Filozofickou fakultou. Je to velmi vhodná volba. Výběr pro aktuální rok jako např. angličtina, francouzštinatd. Všechny dostupné kombinace se zobrazují v e-přihlášce.  

Je nutné znát dva cizí jazyky? 
V tomto se programy trochu liší. Na bakalářské úrovni evropských studií se vyžadují kredity ještě za druhý jazyk. Student si vybírá mezi němčinou, francouzštinou, španělštinou a ruštinou. Získává tím přirozenou výhodu při výjezdech a studijních pobytech vzahraničí a samozřejmě pro budoucnost. Předpokládáme, že studující budou své jazykové dovednosti při studiu dále rozvíjet. Proto nabízíme řadu předmětů v angličtině a kromě toho možnost studovat a rozvíjet další jazyky. 

Jak moc využiji cizí jazyk? 
Angličtinu zcela běžně během výuky, bez ní se na našich studijních programech neobejdete. Nejnovější události a klíčová vyjádření totiž najdeme ve světových agenturách, nakladatelstvích a časopisech. Pokud chceme kvalitní studijní zdroje, nemůžeme spoléhat na překlady do češtiny. Další jazyky využijete podle výběru volitelných předmětů na univerzitě nebo podle toho, kam vyjedete na studijní pobyt v zahraničí.  

Je angličtina povinná? 
Angličtina je nezbytný základ a studium na VŠ v tomto navazuje na středoškolské znalosti. Studenti musí během bakalářského studia absolvovat minimální jazykovou kompetenci (zkouškou, nebo certifikátem) a také minimálně jeden předmět v tomto jazyce během studia. S angličtinou se budete tedy setkávat velmi často. 

Máte v rámci studia povinnou praxi? 
Praxe není na bakalářské úrovni povinná, ale pracovní stáže jsou dnes běžnou součástí studia. Nabízíme je, ale necháváme na studentech, v jaké míře tyto příležitosti vyžijí. Je to určitě výborná šance pro získání zajímavých kontaktů už během studia. 

Jaké možnosti pracovních stáží a studijních výjezdů nabízíte? 
V rámci evropských programů je možné vyjet například do mezinárodních organizací v Paříži nebo Bruselu, snažíme se zprostředkovat stáže na českých nebo slovenských velvyslanectvích v zahraničí nebo na ministerstvech. Excelentní magisterští studenti mezinárodních vztahů mají také možnost působit v think-tancích ve Washingtonu. 
Ještě běžnější jsou pak studijní pobyty v zahraničí, které absolvuje fakticky každý student. Navázali jsme bilaterální spolupráci s univerzitami v celé Evropě, ve Spojených státech, Rusku a Izraeli. Smluv, a tudíž možností výběru máme veliké množství. 

Často kladené otázky na Politologii

Je lepší studovat politologii samostatně, nebo jako dvouobor?
To je otázka, kterou slýcháme velmi často a která nemá jednoznačnou odpověď. Záleží na vašich preferencích a vašem budoucím směřování. I když tedy nedáme jednoznačnou odpověď, tak je možné říct, že jednooborové studium umožní studovat více do hloubky, dvouoborové studium je logicky tematicky širší a poskytuje často více pohledů na jeden problém. 

Jaká kombinace je nejlepší?
Taková, která vás bude bavit. Sociální vědy k sobě mají docela blízko a často se různé programy velmi dobře doplňují. Některé kombinace jsou ale častější, než jiné:
POL+BSS - studium probíhá na jedné katedře, předměty si mohou být obsahově blízké, nedochází ke kolizím v rozvrhu.
POL+ZUR - jestli vás baví psát a zajímáte se o politiku, tak je to kombinace pro vás jako dělaná.
POL+MVZ - studia se krásně doplňují

Jaké jsou povinné předměty?
Ty jsou k dohledání na webu - studijní katalog

Jací jsou na politologii učitelé?
Féroví, komunikativní, vstřícní a umí zaujmout.

Jak je studium časově náročné?
Záleží na tom, jakou si zvolíte strategii - rozvrh si totiž sestavujete sami. Samozřejmě existuje doporučený studijní plán, který vám pomůže projít studiem bez větších problémů, pokud vám ale nevyhovuje, můžete si rozvrh uzpůsobit podle sebe. A předměty studovat mimo doporučené semestry.
Při pohledu na rozvrh to pak možná vypadá, že v seminárních místnostech nemusíte trávit tolik času - v některých případech můžete rozvrh vměstnat do dvou dnů. To ale neznamená, že byste měli po zbytek týdne volno. Naopak, na FSS se předpokládá, že čas mimo přednášky a semináře trávíte s povinnou (doporučenou) literaturou a/nebo že pracujete na seminárních úkolech, kterých během semestru není málo. Velký důraz je tak kladený na samostudium.

Kde se po vystudování politologie můžu uplatnit?
Kdekoliv, kde je potřeba analytické myšlení. Přiznáváme, přímo politologií se živí malá část absolventů. Na druhou stranu se nemusíte bát, že byste nenašli uplatnění - naopak. V průběhu studia učíme studenty pracovat s daty (ať už kvalitativními či kvantitativními), analyzovat je hlavně a přemýšlet o nich v různých kontextech. To je dovednost, se kterou se pak na trhu práce neztratíte a budou o vás stát jak ve státní správě, tak v soukromém sektoru. Ostatně, podívejte se na galerii absolventů na stránkách www.chcinapolitologii.cz/absolventi, a přesvědčte se sami.

Jak je to s cizími jazyky?
Potřebujete angličtinu. Hodně. Většina zadávaných textů je totiž anglických. Stejně tak v průběhu studia musíte absolvovat alespoň jeden předmět vyučovaný v angličtině za každý studovaný program. Ale bát se toho nemusíte - nikdy není hodnocena znalost gramatiky, ale důraz klademe na obsah toho, co píšete, nebo říkáte.

Kdybyste se mohli znovu rozhodnout, přihlásili byste se na politologii znovu?
Jasně!

Často kladené otázky na Bezpečnostní a strategická studia

Co jsou BSS?
BSS jsou programem, věnující se poznání, pochopení a řešení soudobých bezpečnostních problémů. Studenti si během studia osvojí jednak metodologické dovednosti výzkumu bezpečnosti a jednak rozvinou své analytické a strategické myšlení, což jsou nutné předpoklady pro řešení bezpečnostních otázek. BSS se věnuje aktérům bezpečnosti (od jednotlivce, přes stát, po mezinárodní systémy), bezpečnostním zájmům těchto aktérů, rizikům a hrozbám, které jejich zájmy ohrožují a řešení bezpečnostních problémů.

Jaké je uplatnění studentů v praxi?
a) v bezpečnostních složkách;
b) ve veřejné správě na všech úrovních (např. jako odborníci na bezpečnost v krajských orgánech, na ministerstvech apod.);
c) v diplomacii (např. jako diplomaté v mezinárodních bezpečnostně-politických organizacích);
d) v oblasti politického poradenství (především jako odborní poradci politiků, kteří se zabývají bezpečnostní problematikou, případně jako straničtí experti na tuto oblast);
e) v hospodářské sféře (jako experti ve firmách, pro něž jsou podstatné bezpečnostně-politické analýzy, ať již vzhledem k vyráběnému či obchodovanému zboží, anebo vzhledem k rizikovým regionům, v nichž působí);
f) v nevládních humanitárních organizacích (jako bezpečnostně-političtí experti organizací, kteří působí v rizikových oblastech, případně se zaměřují na řešení bezpečnostních hrozeb, jako je korupce, proliferace, obchod s lidmi apod.);
g) v mediální sféře (jako odborníci na bezpečnost ve všech druzích médií);
h) v pedagogické činnosti a v akademickém výzkumu na nižších úrovních vzdělání a výzkumu.
Příklady našich absolventů najdete na www.chcinabss.cz

Je v rámci studia povinná praxe?
V rámci bakalářského studia je praxe v bezpečnostní oblasti dobrovolná. Má-li studující zájem o praxi, v maximální možné míře tuto snahu podporujeme, ale studující si vyhledává stáž sám. Případně můžeme některé instituce doporučit. Pravidelně na stáž naše studenty přijímá např. Ministerstvo vnitra ČR, Vězeňská služba ČR, Magistrát města Brna, Ústav pro studium totalitních režimů, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Praxe je potom povinná na magisterském stupni studia.

Jaká je nabídka zahraničních pobytů?
Katedra politologie, která realizuje Bezpečnostní a strategická studia má uzavřeny smlouvy Erasmus+ s desítkami univerzit po celé Evropě. Nabídka je opravdu široká. Zároveň naši studující mají možnost využít i celouniverzitní smlouvy Erasmus Mundus a další jiné typy smluv se zahraničními univerzitami.
Studijní výjezdy jsou školou podporovány a výuka realizovaná v zahraničí je uznávána.

Je během studia povinná výuka cizích jazyků?
V přijímacím řízení se jazykové znalosti nezjišťují, nezkoušejí. Během bakalářského studia musí student absolvovat zkoušku z jednoho z těchto jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština nebo španělština, a to na úrovni B2. Kromě toho musí absolvovat na každém svém studovaném programu alespoň jeden předmět v anglickém jazyce.
Během navazujícího magisterského studia v prezenční formě musí student absolvovat zkoušku z angličtiny, a to na úrovni C1. Kromě toho musí absolvovat na svém studovaném programu alespoň jeden předmět v anglickém jazyce.

Na jaké úrovni je třeba mít angličtinu?
Studující BSS mají povinnost absolvovat jeden anglický kurz v angličtině. Na bakalářském stupni je jeden z povinných kurzů vyučován v angličtině, takže si studující tuto podmínku splní absolvováním tohoto kurzu. Nicméně má možnost navštěvovat i několik dalších anglicky vyučovaných kurzů z nabídky těch povinně volitelných. Stejně tomu je i na magisterském stupni.

Jaká kombinace je s BSS nejlepší?
Přestože je to častá otázka, nemáme na ni správnou odpověď. Vždy záleží na tom, co konkrétního člověka zajímá a co by chtěl v budoucnu dělat.

Často kladené otázky na Sociologii

Co konkrétně se studuje na sociologii?
Bakalářské studium sociologie nabízí osvojení si základních znalostí o fungování společnosti, jejích struktur a institucí. Studium sociologie přináší a) konkrétní poznatky o společnosti (sociální struktura, demografické trendy, souvislosti mezi různými sociálními jevy apod.); b) praktické dovednosti (příprava různých typů výzkumů, zpracovávání a interpretace empirických dat); c) rozvoj obecných intelektuálních schopností (analýza, komparace, kritické myšlení); d) novou perspektivu (vnímání širších souvislostí, problematizace samozřejmého, překračování tzv. selského rozumu); e) zapojování se do sociálních sítí (akademická sféra, veřejné instituce, média).

Jakými tématy se u vás na sociologii zabýváte?
Mezi hlavní a profilová témata, která na katedře zkoumáme, patří sociální stratifikacemigrace a etnické vztahyměsto a veřejný prostor nebo populační studia. Kromě nich se u nás lze setkat i s řadou dalších témat: vzdělávání, náboženství, kulturní paměť nebo gender.

Jaké předměty se v bakalářské sociologii studují?
Bakalářské studium se opírá o 7 povinných předmětů. Tři z nich mají obecně-teoretickou povahu (Úvod do sociologie, Proseminář k Úvodu do sociologie a Obecná sociologická teorie), tři mají metodologické zaměření (Metodologie sociálních věd, Metody výzkumu v sociologii a Statistická analýza dat) a jeden se zaměřuje na demografické procesy (Demografie). Kromě nich si studenti vybírají povinně volitelné předměty z aktuální nabídky. Ta se snaží pokrývat různá sociologická témata (empirická i teoretická) a v průběhu let se částečně obměňuje.

Je součástí studia sociologie také praxe?
Součástí bakalářského studia není povinná praxe. To však nevylučuje možnost účastnit se praxe na dobrovolné bázi – například formou účasti na výzkumu, který realizují členové a členky naší katedry.

Vyžaduje studium sociologie znalosti matematiky?
Matematicky zaměřené předměty nejsou součástí bakalářského studia, resp. souboru povinných předmětů. Studium však předpokládá obecnější analytické kompetence, které jsou důležité pro zvládnutí metodologických předmětů.

Jak je to se znalostí cizích jazyků během bakalářského studia sociologie?
Bakalářské studium předpokládá (přinejmenším pasivní) znalost angličtiny. Významná část studijní literatury je totiž psána anglicky. Zároveň je během bakalářského studia nutné absolvovat nejméně jeden předmět vyučovaný v angličtině. Podmínky pro přihlášení se ke státní závěrečné zkoušce pak zahrnují i znalost cizího jazyka, potvrzenou dokladem o absolvování příslušné zkoušky (nemusí jít nutně o angličtinu).

Jak moc je studium bakalářské sociologie časově náročné?
Studium vyžaduje kromě práce na hodinách intenzivní práci „mimo školu“ – formou samostudia a samostatné práce v průběhu celého semestru. Požadavky jednotlivých předmětů se v tomto mohou do určité míry lišit. Obecně však lze říct, že studium standardního předmětu (6 ECTS kreditů) vyžaduje cca 150 hodin práce za semestr (včetně zkouškového období).  Tato dvě studia se neliší v počtu povinných předmětů (ten je totožný), ale v počtu povinně volitelných předmětů, které je nutné během bakalářského studia absolvovat.

Ve srovnání s jinými programy, které se na FSS MU studují, v čem spočívá specifičnost studia programu sociologie?
Podobně jako v případě některých jiných programů z FSS MU představuje studium sociologie cestu k osvojení si teoretických, empirických a metodologických základů důležitého sociálněvědního oboru. Z toho plyne na jedné straně široké tematické rozkročení oboru, na straně druhé silný důraz na metodologické otázky. Studium bakalářské sociologie tak představuje nejen dobrý odrazový můstek pro vyšší stupně studia (magisterský, doktorský), ale také vhodný komplement pro studium jiných bakalářských programů .

Co může člověk dělat, když vystuduje sociologii? Jaké má pracovní uplatnění?
Uplatnění absolventa/absolventky bakalářské sociologie lze rozdělit do tří hlavních kategorií: a) vědecká a akademická sféra (zejména pro ty, kdo pokračují v magisterském, případně doktorském studiu); b) veřejné a soukromé subjekty, které využívají sociologických poznatků a sociologických výzkumných postupů (agentury pro výzkum veřejného mínění, marketingové a PR agentury, analytická pracoviště státních institucí či komerčních firem); c) neziskový sektor. Budoucí uplatnění se přitom často odvíjí od konkrétních zkušeností a příležitostí, na které studující během svého studia (např. při přípravě diplomové práce) narazí, nebo od dalších programů svého studia (typicky u studujících mediálních studií a žurnalistiky, kteří ve své praxi využívají poznatků získaných studiem sociologie).

Často kladené otázky na Sociální antropologii

Co je to sociální antropologie?
Sociální antropologie se zaměřuje na zkoumání společenského světa, kultury a jejich proměn. Nepatří po vzoru fyzické antropologie k přírodním vědám, ale věnuje se poznávání a analýze projevů člověka ve společnosti. Pomáhá poznávat prostředí, ve kterém vyrůstáme, a současně nás učí porozumět kulturní rozmanitosti. Novým způsobem nahlíží na věci a procesy kolem nás, jako například na ekonomické vztahy, medicínu, život ve městech či vizuální stránku světa. Zabývá se tématy jako jsou migrace, etnické vztahy a konflikty, příbuzenství, rodina a sociální sítě na prahu 21. století nebo materiální kultura.

Jaké je uplatnění absolventů?
Program připravuje studenty jako experty na kvalitativní zkoumání kulturních systémů a sociálních procesů, a to především lokálních projevů adaptace na širší sociální a kulturní projevy. Nejčastější oblasti uplatnění našich absolventů jsou: sociální poradenství, vzdělávání, státní správa, neziskový sektor. Narůstajícímu zájmu se těší antropologie také mezi soukromými firmami v oblasti lidských zdrojů a marketingového poradenství, kde jsou velmi žádaní jako tvůrci a manažeři výzkumných projektů, které se na bakalářském stupni naučí připravovat.

Jak vypadá studium antropologie?
 Většina předmětů je koncipována jako přednáška a seminář v jednom. Velký důraz je kladen na čtení odborných textů a psaní esejí. Podporujeme naše studující ve výjezdu do zahraničí v rámci programu ERASMUS, ideálně ve druhém ročníku studia.

Máte na antropologii praxi?
Bakalářské studium je zaměřené na teoretickou přípravu. Řada studujících však spolupracuje s vyučujícími na jejich výzkumech již během bakalářského studia. Samostatný výzkum se očekává na magisterském stupni.

Kdy se chodí na výzkum do terénu?
Na magisterském stupni.

Čím obor žije?
Jsme malý obor, který obklopuje přátelská atmosféra mezi studujícími a vyučujícími. Vzájemně se dobře známe, potkáváme se nejen při výuce, ale i na antropočtvrtcích, v kavárnách a hospodách, na vánočních besídkách, při studentských konferencích a na integračních pobytech pro nové studující. Sdružujeme se v rámci neformálního sdružení Anonymních antropologů.

Všeobecné dotazy

Jak se mám připravit na přijímačky?
Určitě neuškodí zkusit si vzorové testy. My přijímačky nijak neovlivňujeme, respektujeme pořadí, kterého dosáhnou uchazeči v testech.

Mohou slovenští uchazeči absolvovat slovenskou verzi – Všeobecné študijné předpoklady (VŠP) místo OSP?
Ne, nemohou. Musí vykonat českou verzi – Obecné studijní předpoklady (OSP).

Jaké testy ZSV si mám objednat?
U společnosti SCIO je třeba absolvovat obecné testy ZSV, nikoliv testy ZSV pro Evropská studia.

Jaký percentil bude stačit k přijetí?

 • U všech studijních programů nabízených na FSS MU, kromě studijního programu Psychologie - jednooborový a hlavní studijní plán, se bodová hranice určuje až při přijímací komisi děkana podle úspěšnosti uchazečů, není známa předem. Ale platí, že minimální hranice pro úspěšné složení přijímacích zkoušek je percentil 60. Uchazeči, kteří této hranice nedosáhnou, budou nepřijati pro neprospěch u přijímací zkoušky.
 • U studijního programu Psychologie - jednooborový a hlavní studijní plán se bodová hranice určuje až při přijímací komisi děkana podle úspěšnosti uchazečů, není známa předem. Ale platí, že minimální hranice pro úspěšné složení přijímacích zkoušek je kumulovaný percentil 120. Váha pro stanovení přepočteného kumulovaného percentilu je 70 % OSP a 30 % ZSV. Uchazeči, kteří této hranice nedosáhnou, budou nepřijati pro neprospěch u přijímací zkoušky.

Jaké testy musím absolvovat v případě mezifakultní přihlášky?
V případě, že si zvolíte kombinaci studijních programů napříč fakultami, je třeba absolvovat přijímací řízení na všechny vybrané fakulty, nestačí absolvovat přijímací řízení pouze na fakultu, kde máte hlavní studijní plán (výjimkou je kombinace hlavní studijní plán na FSS a vedlejší na ESF - v tomto případě absolvujete přijímací řízení pouze na FSS MU).

Berete i bez přijímaček, nebo nějak přihlížíte ke známkám ze střední školy, SOČ, certifikátům nebo soutěžím?

Bez přijímací zkoušky budou do studijních programů bakalářského studia přijati uchazeči, kteří v přihlášce do 31. 3. 2024 spolu se žádostí doloží alespoň jednu z následujících skutečností (dokládá se úředně ověřená kopie diplomu nebo kopie diplomu ověřená razítkem a podpisem střední školy nebo potvrzení s podpisem a razítkem střední školy):

Všechny bakalářské studijní programy nabízené na FSS MU kromě Psychologie - jednooborový a hlavní studijní plán:

 • Bez přijímací zkoušky budou do studijních programů bakalářského studia navrženi na přijetí uchazeči, kteří v e-přihlášce do 31. 3. 2024 spolu se žádostí doloží alespoň jednu z následujících skutečností (dokládá se autorizovaná konverze diplomu nebo kopie diplomu ověřená razítkem a podpisem střední školy nebo potvrzení s podpisem a razítkem střední školy):

  a) žadatel se umístil do 3. místa včetně v ústředním nebo krajském kole Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v jedné z kategorií:

1. Matematika a statistika
2. Fyzika
3. Chemie
4. Biologie a vědy o Zemi
5. Molekulární biologie
6. Zdravotnictví
7. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
8. Ochrana a tvorba životního prostředí
9. Strojírenství, hutnictví a doprava
10. Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
11. Stavebnictví, architektura a design interiérů
12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
13. Ekonomika a řízení
14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
15. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
16. Historie
17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory
18. Informatika;

b) žadatel se umístil do 3. místa včetně v ústředním nebo krajském kole slovenské Stredoškolské odborné činnosti (SOČ) v jedné z následujících kategorií:

1. Problematika voľného času
2. Matematika, fyzika
3. Chémia, potravinárstvo
4. Biológia
5. Životné prostredie, geografia, geológia
6. Zdravotníctvo a farmakológia
7. Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)
8. Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia
9. Strojárstvo, hutníctvo, doprava
10. Stavebníctvo, geodézia, kartografia
11. Informatika
12. Elektrotechnika, hardware, mechatronika
13. História, filozofia, právne vedy
14. Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
15. Ekonomika a riadenie
16. Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba
17. Pedagogika, psychológia, sociológia

c) žadatel je účastníkem celostátního kola Zeměpisné olympiády ČR (kategorie D) nebo Geografické olympiády SR (kategorie A a B);
d) žadatel je účastníkem celostátního kola Dějepisné soutěže studentů gymnázií (pro ČR i SR);
e) žadatel je účastníkem superfinále Olympiády lidských práv (ČR)

Bakalářský studijní program Psychologie - jednooborový a hlavní studijní plán:

 • Bez přijímací zkoušky budou do studijního programu Psychologie bakalářského studia navrženi na přijetí uchazeči, kteří v e-přihlášce do 31. 3. 2024 spolu se žádostí doloží alespoň jednu z následujících skutečností (dokládá se autorizovaná konverze diplomu nebo kopie diplomu ověřená razítkem a podpisem střední školy nebo potvrzení s podpisem a razítkem střední školy):

  a) žadatel se umístil do 3. místa včetně v ústředním kole Středoškolské odborné činnosti v jedné z následujících kategorií:

1. Matematika a statistika
6. Zdravotnictví
14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory
18. Informatika;

b) žadatel se umístil do 3. místa včetně v ústředním kole slovenské Stredoškolské odborné činnosti v jedné z následujících kategorií:

1. Matematika, fyzika
6. Zdravotníctvo a farmakológia
11. Informatika
13. História, filozofia, právne vedy
17. Pedagogika, psychológia, sociológia

Je během studia povinná výuka cizích jazyků?
Během bakalářského studia musí student absolvovat zkoušku z jednoho z těchto jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština nebo španělština, a to na úrovni B2. Kromě toho musí absolvovat na každém svém studovaném programu alespoň dva předměty v anglickém jazyce.
Během navazujícího magisterského studia v prezenční formě musí student absolvovat zkoušku z angličtiny, a to na úrovni C1. Kromě toho musí absolvovat na svém studovaném programu alespoň jeden předmět v anglickém jazyce.

Proč FSS nemá pětileté magisterské studium jako třeba práva?
Vzali jsme za svůj požadavek v tzv. Boloňské deklaraci, že vzdělávání na vysoké škole má být rozděleno na bakalářské a magisterské. Dá se čekat, že v budoucnu i bakalářští absolventi budou mít mnohem zajímavější šance na trhu práce než dnes. Po absolvování tříletého bakalářského studia se můžeš přihlásit do dvouletého magisterského, pokud budeš mít dobrý prospěch, vezmeme tě moc rádi. To se týká skoro všech programů – mají nejen bakalářské, ale i magisterské studium.

Kdy se dozvím, jestli jste mě přijali?
Výsledek se dozvíte v e-přihlášce po rozhodnutí přijímací komise děkana, což bývá na konci května, nebo začátkem června, proto opatrujte heslo. Rozhodnutí o návrhu na přijetí/nepřijetí potom najdete rovněž ve své e-přihlášce.

Dostanu koleje?
O kolejích nerozhoduje fakulta, ale univerzita, která je přiděluje těm, kdo bydlí nejdál. Zjistíš, že bydlet na privátě má taky hodně do sebe. FSS je v centru města, dostaneš se na ni skoro odkudkoliv do 25 minut.

Co stipendia?
Na FSS vyplácíme každý rok kolem deseti milionů korun talentovaným studentům v nejrůznějších stipendiích (prospěchových, sociálních, na studijní pobyty v zahraničí a další). Možnosti žádat o ně se tě začnou týkat hned po nástupu na školu.

Jak se uplatním, až vystuduji?
FSS není fakultou, kde při výběru jednotlivých programů už přesně víš, co a jak budeš jednou v zaměstnání dělat. Přesto je uplatnění absolventů vysoké (95 % z nich se zaměstná do tří měsíců od absolvování studia) a velmi pestré. Zahrnuje jak státní, tak soukromou sféru. Více ti o tom, jak se uplatnit, řeknou naši absolventi.

Chcete se zeptat? Podejte si přihlášku Podívejte se na materiály

Přijďte k nám

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.