Přijímací řízení

Informace pro zájemce o studium

Dopis děkana fakulty pro uchazeče a uchazečky o bakalářské studium k přijímacímu řízení ze dne 30. dubna 2020

Vysvětlení základních pojmů

Studijní program

Základním rámcem každého vysokoškolského studia je konkrétní studijní program. Masarykova univerzita nabízí tři typy studijních programů: bakalářský, magisterský, doktorský. Studijní program se realizuje prostřednictvím studijních plánů. Fakulta sociálních studií nenabízí bakalářské studium v kombinované formě studia.

Studijní plán  

Studijní plán tvoří souhrn povinných předmětů, povinně volitelných předmětů a volitelných předmětů, který je z hlediska časové a obsahové posloupnosti uspořádán tak, aby umožnil naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu ve standardní době studia. Studijní plán může mít tuto podobu:

 • pro sdružené studium, sestávající z hlavního studijního plánu a vedlejšího studijního plánu;
 • jednooborový;
 • se specializací.

Studijní plán pro sdružené studium

Sdružené studium umožňuje, aby student získal ucelené znalosti a dovednosti ze dvou studijních programů. Tvoří jej kombinace hlavního studijního plánu a vedlejšího studijního plánu. Sdružené studium na Masarykově univerzitě je asymetrické (s výjimkou učitelských studijních programů), tj. významně se liší objem studia v hlavním a vedlejším studijním plánu.

Všechny studijní programy na FSS lze vzájemně kombinovat. Studijní programy FSS lze v některých případech kombinovat i se studijními programy z jiných fakult MU.

Hlavní studijní plán

Volba hlavního studijního plánu je pro studenta klíčová, protože profiluje jeho studium a student v rámci něj píše svoji bakalářskou práci. Hlavní studijní plán odpovídá dvoutřetinové studijní zátěži. Student se zapisuje do studijního programu, kde studuje hlavní studijní plán. Každý studijní program může obsahovat pouze jeden hlavní studijní plán.

Vedlejší studijní plán

Vedlejší studijní plán je k hlavnímu studijnímu plánu doplňkový. Vedlejší studijní plán odpovídá třetinové studijní zátěži. Student se nezapisuje do studijního programu, kde studuje vedlejší studijní plán. V rámci jednoho studia lze studovat pouze jeden hlavní a jeden vedlejší studijní plán.

Jednooborový studijní plán

Studium se zaměřuje na zvládnutí jednoho oboru a jeho obsah si z velké části volí student sám. Jde o studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů, které si doplní z nabídky povinně volitelných předmětů a volitelných předmětů. Oproti studiu se specializací se zpravidla liší tím, že studentovi nechává větší volnost ve výběru povinně volitelných i volitelných předmětů. 

Studijní plán se specializací

Studium se zaměřuje na hlubší orientaci v jedné ze specifických částí oboru. Studium obsahuje společnou část předmětů s jednooborovým studijním plánem a předměty specializace. Studijní program může nabízet více specializací, student si vybírá vždy pouze jednu z nich.

 

Přihlášky

Do každého studijního programu může uchazeč podat nejvýše jednu přihlášku, za kterou zaplatí jeden poplatek. Pokud studijní program umožňuje studium podle více studijních plánů (např. pro sdružené studium nebo se specializací), může uchazeč v přihlášce označit až tři studijní plány v pořadí dle svých preferencí.

Dobrá rada – v e-přihlášce zaškrtávejte ideálně všechny tři volby, tím se nijak nesnižuje šance na přijetí na první preferenci, ale naopak se zvyšuje šance na celkový úspěch!

Na celou Masarykovu univerzitu a tedy i na FSS  je možné podat přihlášku pouze elektronicky.

Příklady pro lepší pochopení podávání přihlášek
 
1. přihláška - do programu Psychologie:  
    1. preference - Psychologie jako jednooborový studijní plán
(2. a 3. preferenci nevyužívám) 

2. přihláška - do programu Politologie:   
    1. preference - Politologie jako hlavní studijní plán a Sociologie jako vedlejší studijní plán
    2. preference - Politologie jako hlavní studijní plán a Mediální studia a žurnalistika jako vedlejší studijní plán
    3. preference - Politologie jako hlavní studijní plán a Psychologie jako vedlejší studijní plán

3. přihláška - do programu Mediální studia a žurnalistika:
    1. preference - Mediální studia a žurnalistika jako jednooborový studijní plán
    2. preference - Mediální studia a žurnalistika jako hlavní studijní plán a Environmentální studia jako vedlejší studijní plán
    3. preference - Mediální studia a žurnalistika jako hlavní studijní plán a Sociální práce jako vedlejší studijní plán
(ve 3. přihlášce nemohu dát např. hlavní studijní plán Mediální studia a žurnalistika a vedlejší studijní plán Politologii - tj. zrcadlově vyměnit plány ze 2. přihlášky.)

4. a další přihláška
Všechny další nabízené programy, kromě Psychologie, Politologie a Mediální studia a žurnalistika (na tyto programy jsem si již podal přihlášku), bez možnosti zrcadlového prohození hlavního a vedlejšího studijního plánu již podaných přihlášek.

Na pořadí preferencí záleží!

Pořadí preferencí v každé přihlášce dobře važte, protože je určující při vlastním rozhodovacím procesu v přijímacím řízení. Nelze ho měnit.

Příklad - viz 3. přihláška:

Nebyl jsem přijat na 1. preferenci Mediální studia a žurnalistika jako jednooborový studijní plán

Byl jsem přijat na 2. preferenci Mediální studia a žurnalistika jako hlavní studijní plán a Environmentální studia jako vedlejší studijní plán.

Rozmyslím si to a chtěl bych nastoupit na 3. preferenci Mediální studia a žurnalistika jako hlavní studijní plán a Sociální práce jako vedlejší studijní plán. To už ale nelze, musím se zapsat na 2. preferenci.

Důležité termíny

Podmínky přijímacího řízení byly změněny, aktuální informace naleznete pod následujícím odkazem

Důležité termíny pro bakalářské studijní programy

Dny otevřených dveří

17. a 18. ledna 2020

 

Podání přihlášky

1. září 2019 až 29. února 2020

 

Testy ZSV a OSP u společnosti SCIO

30. května 2020 (uznáváme pouze ZSV)

13. června 2020 (uznáváme pouze ZSV)

27. června 2020 (uznáváme pouze ZSV)  

k testům u společnosti SCIO se uchazeč přihlašuje samostatně

 

Testy TSP na MU

 

TSP nebudete letos vůbec skládat

 

Přijímací testy

Podmínky přijímacího řízení byly změněny, aktuální informace naleznete pod následujícím odkazem

 

Do všech studijních plánů si zájemce o bakalářské studium na FSS vybírá, zda chce absolvovat Test studijních předpokladů (TSP) organizovaný MU, nebo test Obecných studijních předpokladů (OSP) organizovaný společností Scio. V obou případech musí absolvovat ještě test ze Základů společenských věd (ZSV) u společnosti Scio. Pro všechny své přihlášky do bakalářského studia si uchazeč musí vybrat stejný způsob přijímacího řízení.

POZOR - Uchazeči, kteří skládají zkoušky od společnosti SCIO na Slovensku, si musí vybrat a absolvovat českou verzi testů. 

Varianta 1: ZSV (SCIO) + OSP (SCIO):

Uchazeč má možnost vykonat národní srovnávací zkoušky (NSZ) v pěti termínech. Při více pokusech se započítají nejlepší dosažené výsledky.

Varianta 2: ZSV (SCIO) + TSP (MU):

Uchazeč má možnost vykonat zkoušku ZSV v pěti termínech. Při více pokusech se uchazeči započítá nejlepší dosažený výsledek. Dále vykonává zkoušku TSP v termínu stanoveném MU, tu má možnost vykonat jednou, uplatní ji však i na některých dalších fakultách MU.

Celkový výsledek, z něhož se vychází pro stanovení pořadí uchazečů, tvoří ze 60 % test ZSV a ze 40 % test OSP (případně TSP). Výsledkem je přepočtený percentil.

Harmonogram:

 • Uchazeč nejpozději do 29. února 2020 podá kompletně vyplněnou elektronickou přihlášku, závazně zvolí variantu přijímacího řízení a pořadí svých preferencí a zaplatí administrativní poplatek.
 • Paralelně se sám přihlašuje k národním srovnávacím zkouškám (NSZ) – ZSV a případně i k OSP, a to přímo u společnosti Scio na adrese www.scio.cz/nsz.
 • Od společnosti Scio obdrží po svém přihlášení pozvánku k NSZ (k ZSV, případně i k OSP).
 • MU posílá automaticky pozvánku k přijímací zkoušce pouze uchazečům, kteří si vybrali TSP (Varianta 2).

Náhradní přijímací zkoušky se konat nebudou. Ani náhradní termíny TSP se nevypisují. V případě, že se z velmi závažných důvodů nemůžete zúčastnit TSP v řádném termínu, můžete podat žádost o mimořádný termín. Tato žádost se podává písemně prorektorovi pro vzdělávací činnost.

Uchazeči, kteří se hlásí na mezifakultní studium, budou muset případně splnit podmínky přijetí do vedlejšího studijního plánu na jiných fakultách MU.

Přijetí bez přijímací zkoušky

Bez přijímací zkoušky budou do studijních programů bakalářského studia přijati uchazeči, kteří do 31. 5. 2020 (došlo k prodloužení termínu) spolu se žádostí doloží alespoň jednu z následujících skutečností (dokládá se úředně ověřená kopie diplomu nebo kopie diplomu ověřená razítkem a podpisem střední školy nebo potvrzení s podpisem a razítkem střední školy):

a) žadatel je úspěšným řešitelem alespoň krajského kola Středoškolské odborné činnosti

v kategorii:
01. Matematika a statistika;
05. Geologie a geografie;
08. Ochrana a tvorba životního prostředí;
13. Ekonomika a řízení;
14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času;
15. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby;
16. Historie;
17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory;

nelze uplatnit kolektivní řešení SOČ;

b) žadatel je úspěšným řešitelem alespoň krajského kola slovenské stredoškolské odborné činnosti

v kategorii
01 – Problematika voľného času;
05 – Životné prostredie, geografia, geológia;
13 – História, filozofia, právne vedy;
15 – Ekonomika a riadenie;
16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba;
17 – Pedagogika, psychológia, sociológia;


nelze uplatnit kolektivní řešení SOČ;

c) žadatel je účastníkem celostátního kola Zeměpisné olympiády (kategorie D);

d) žadatel je účastníkem celostátního kola Dějepisné soutěže gymnázií (pro ČR i SR).


Platí pro všechny studijní programy na FSS

Úspěšní řešitelé dle Organizačního řádu Středoškolské odborné činnosti (článek 12)

Uchazeči s handicapem

Uchazečům o studium s nejrůznějšími typy handicapu pomáhá při přípravě Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky – Teiresiás.

Středisko dokáže nabídnout pomoc lidem se smyslovým nebo pohybových postižením, chronickým onemocněním, psychickými obtížemi nebo se specifickými poruchami učení. Těmto lidem nabízí podporu od vlastního dispečinku osobní asistence přes celou řadu pomůcek až po poradenství a vlastní celouniverzitní studijní oddělení.

O pomoc při přijímacích zkouškách můžete požádat již při vyplňování e-přihlášky. Více informací o tomto pracovišti najdete na www.teiresias.muni.cz. Kontaktovat jej můžete na adrese teiresias@muni.cz.

Odvolání v případě nepřijetí

Uvolněná místa po uchazečích, kteří odřekli přijetí, jsou obsazována dalšími uchazeči dle pořadí dosaženého u přijímací zkoušky bez ohledu na to, zda uchazeč podal odvolání proti rozhodnutí děkana či nikoliv. Děkan fakulty však nemá povinnost uvolněná místa dodatečně obsadit dalšími uchazeči.

V odvolacím řízení nelze přihlížet k důvodům, které nejsou v rozporu vydaného rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu s výše uvedenými předpisy, byť by šlo o důvody upřímně míněné a pravdivé. Nelze tedy přihlížet k důvodům, jakými jsou např.:

 • velký zájem o studium zvoleného programu;
 • rodinná tradice;
 • výborné výsledky na střední škole (pokud nejsou uvedeny jako kritérium pro přijetí ke studiu děkanem fakulty pro příslušný program);
 • předchozí praxe v oboru, jazykové a jiné zkoušky (pokud není stanoveno v podmínkách přijímacího řízení), absolvování přípravných kurzů;
 • pozdní příchod na písemnou přijímací zkoušku;
 • subjektivní pocity a dojmy týkající se přijímacího řízení;
 • stížnosti na místo konání přípravných kurzů;
 • momentální zdravotní indispozice;
 • řádně nedoložené onemocnění;
 • stížnosti na jazyk přijímací zkoušky;
 • sociální situace.

V odvolacím řízení nelze také vyhovět žádostem o přijetí na jiné studijní programy, ani žádostem o přeřazení do jiné formy studia, do které již byli přijati uchazeči s lepším výsledkem v pořadí.

Odvolání musí být řádně vyplněné, a to včetně jasně specifikovaných důvodů v odůvodnění, a vlastnoručně podepsané. Odvolání bez vyplněného odůvodnění nebo pouze s větou „Odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí.“ není dostatečné.

Uchazeč o studium na Masarykově univerzitě může podat odvolání proti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení. Více informací naleznete zde.

Zápis do studia

Řádný termín zápisu ke studiu:

 • bude doplněno později

Zápis přijatých uchazečů se koná na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, Joštova ulice 10, posluchárna P31 (3. poschodí).

Náhradní termín zápisu - bude doplněno později

Pokud se nemůžete zúčastnit zápisu v řádném termínu, omluvte se prostřednictvím e-mailu na adresu studijni@fss.muni.cz, a to nejpozději do dne termínu řádného zápisu. V případě přijetí na více programů uveďte, na které se chcete zapsat.

K zápisu si s sebou přineste:

 • ověřenou kopii maturitního vysvědčení (při zápise do více studií odpovídající počet kopií), uchazeči, kteří maturovali na střední škole v zahraničí (mimo SR), předloží nostrifikované maturitní vysvědčení
 • občanský průkaz (cizinci pas)

U zápisu jsou uchazeči informováni o náležitostech a podmínkách studia na FSS MU. Pro získání těchto informací se účast na jednom z termínů zápisu doporučuje i uchazečům, kteří se kvůli pozdnímu konání maturitní zkoušky budou moci zapsat ke studiu až po řádném nebo náhradním termínu zápisu.

Zápis pro studenty a absolventy MU

Pokud již na MU studujete (nebo jste studoval/a) a nyní jste přijat/a do dalšího studia, nemusíte se výše uvedeného zápisu osobně zúčastnit. Stačí, když vyplněný zápisový list do prezenčního bakalářského studia, ověřenou kopii maturitního vysvědčení a záznam o proškolení o BOZP a PO doručíte na studijní oddělení FSS MU.

Zmocnění k zápisu

K provedení zápisu je možné zmocnit jinou osobu plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, z jejíhož obsahu bude patrné oprávnění zmocněnce činit za zmocnitele úkony spojené s převzetím přístupových údajů a zápisem ke studiu. Zmocněnec musí být vybaven k převzetí stejně jako uchazeč, přičemž se prokazuje vlastním průkazem totožnosti.

Upozornění: V případě, že zápis ke studiu neprovedete ani v náhradním termínu, právo zápisu do studia zaniká.

 

Slovníček

TSP - Test studijních předpokladů

ZSV - Základy společenských věd

OSP - Obecné studijní předpoklady

Podejte přihlášku

Dotazy a informace k přijímacímu řízení


Kontakty na studijní oddělení

telefon: 549 49 5953
e‑mail: