Přijímací řízení

Přihláška ke studiu

Přijímací řízení ve zkratce

Rádi bychom upozornili, že došlo ke změně podmínek přijímacího řízení do bakalářských studijních programů (přijímací řízení s nástupem do akademického roku 2024/2025), níže naleznete podrobné informace, věnujte jim prosím proto zvýšenou pozornost.

Všechny bakalářské studijní programy nabízené FSS MU (kromě studijního programu Psychologie - jednooborový a hlavní studijní plán):

POZOR! - patří sem i studijní program Psychologie - vedlejší studijní plán

 • pouze test ZSV od společnosti SCIO
 • minimální hranice pro úspěšné složení přijímacích zkoušek je percentil 60

Uznávané termíny SCIO testů:

 • Termín 9. 12. 2023, 16. 1. 2024, 3. 2. 2024, 2. 3. 2024 a 23. 3. 2024.
 • Termíny uskutečněné v předcházejícím akademickém roce (10. 12. 2022, 4. 2. 2023, 4. 3. 2023, 2. 4. 2023, 29. 4. 2023, 20. 5. 2023).

Bakalářský studijní program Psychologie - jednooborový a hlavní studijní plán:

 • test ZSV + test OSP - oba od společnosti SCIO (uznáváme pouze českou variantu testu OSP)
 • minimální hranice pro úspěšné složení přijímacích zkoušek je kumulovaný percentil 120
 • váha pro stanovení přepočteného kumulovaného percentilu je 70 % OSP a 30 % ZSV
 • Výpočet pro kontrolu provedete např. 1,4*OSP + 0,6*ZSV

Uznávané termíny SCIO testů:

 • 2. 3. 2024 a 23. 3. 2024
1. Podej si přihlášku

Podání přihlášky je možné do 29. února 2024.

Je třeba si stanovit max. 3 priority, které již poté nelze měnit.

! Nezapomeňte dát společnosti SCIO svolení k předání výsledků naší fakultě (i v případě, že máte studijní program na FSS jen jako vedlejší)!

2. Přijď k přijímačkám

Podmínky pro tyto studijní programy:

 • Bezpečnostní a strategická studia
 • Environmentální studia
 • Evropská studia
 • Mediální studia a žurnalistika
 • Mezinárodní vztahy
 • Politologie
 • Psychologie – pouze vedlejší studijní plán
 • Sociální antropologie
 • Sociální práce
 • Sociologie
 • Soudobé dějiny
 • Veřejná a sociální politika a lidské zdroje

Přihlas se k termínu na webu společnosti SCIO k testu ZSV – tyto testy nepořádá FSS MU.

Podmínky pro studijní program Psychologie – jednooborový a hlavní studijní plán:

Přihlas se k termínu na webu společnosti SCIO k testům ZSVOSP – tyto testy nepořádá FSS MU. 

Testy TSP naše fakulta neuznává!

3. Čekej na výsledky

Rozhodnutí ti bude vloženo do e-přihlášky (nechodí ani e-mailem ani poštou).

Součástí návrhu na přijetí jsou i informace ohledně zápisu ke studiu.

Jakou přijímací zkoušku má Fakulta sociálních studií MU, jak si podat přihlášku a jak se na FSS dostat? V tomto krátkém videu vám představíme změny v přijímačkách do akademického roku 2024/2025 a provedeme vás výběrem studia.

Přijímací řízení přehledně

Vysvětlení základních pojmů

Studijní program
Základním rámcem každého vysokoškolského studia je konkrétní studijní program. Masarykova univerzita nabízí tři typy studijních programů: bakalářský, navazující magisterský a doktorský. Studijní program se realizuje prostřednictvím studijních plánů. Fakulta sociálních studií nenabízí bakalářské studium v kombinované formě studia.

Studijní plán 
Studijní plán tvoří souhrn povinných předmětů, povinně volitelných předmětů a volitelných předmětů, který je z hlediska časové a obsahové posloupnosti uspořádán tak, aby umožnil naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu ve standardní době studia. Studijní plán může mít tuto podobu:

 • pro sdružené studium, sestávající z hlavního studijního plánu a vedlejšího studijního plánu;
 • jednooborový;
 • se specializací.

Studijní plán pro sdružené studium
Sdružené studium umožňuje, aby student získal ucelené znalosti a dovednosti ze dvou studijních programů. Tvoří jej kombinace hlavního studijního plánu a vedlejšího studijního plánu. Sdružené studium na Masarykově univerzitě je asymetrické (s výjimkou učitelských studijních programů), tj. významně se liší objem studia v hlavním a vedlejším studijním plánu.

Všechny studijní programy na FSS lze vzájemně kombinovat. Studijní programy FSS lze v některých případech kombinovat i se studijními programy z jiných fakult MU.

Hlavní studijní plán
Volba hlavního studijního plánu je pro studenta klíčová, protože profiluje jeho studium a student v rámci něj píše svoji bakalářskou práci. Hlavní studijní plán odpovídá dvoutřetinové studijní zátěži. Student se zapisuje do studijního programu, kde studuje hlavní studijní plán. Každý studijní program může obsahovat pouze jeden hlavní studijní plán.

Vedlejší studijní plán
Vedlejší studijní plán je k hlavnímu studijnímu plánu doplňkový. Vedlejší studijní plán odpovídá třetinové studijní zátěži. Student se nezapisuje do studijního programu, kde studuje vedlejší studijní plán. V rámci jednoho studia lze studovat pouze jeden hlavní a jeden vedlejší studijní plán.

Jednooborový studijní plán
Studium se zaměřuje na zvládnutí jednoho oboru a jeho obsah si z velké části volí student sám. Jde o studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů, které si doplní z nabídky povinně volitelných předmětů a volitelných předmětů. Oproti studiu se specializací se zpravidla liší tím, že studentovi nechává větší volnost ve výběru povinně volitelných i volitelných předmětů. 

Studijní plán se specializací
Studium se zaměřuje na hlubší orientaci v jedné ze specifických částí oboru. Studium obsahuje společnou část předmětů s jednooborovým studijním plánem a předměty specializace. Studijní program může nabízet více specializací, student si vybírá vždy pouze jednu z nich.

ZSV - Základy společenských věd
OSP - Obecné studijní předpoklady

Přihlášky

Do každého studijního programu může uchazeč podat nejvýše jednu přihlášku, za kterou zaplatí jeden poplatek. Pokud studijní program umožňuje studium podle více studijních plánů (např. pro sdružené studium), může uchazeč v přihlášce označit až tři studijní plány v pořadí dle svých preferencí.

Dobrá rada – v e-přihlášce zaškrtávejte ideálně všechny tři volby, tím se nijak nesnižuje šance na přijetí na první preferenci, ale naopak se zvyšuje šance na celkový úspěch!

Na celou Masarykovu univerzitu a tedy i na FSS  je možné podat přihlášku pouze elektronicky.

Příklady pro lepší pochopení podávání přihlášek
 
1. přihláška - do programu Psychologie:  
    1. preference - Psychologie jako jednooborový studijní plán
(2. a 3. preferenci nevyužívám) 

2. přihláška - do programu Politologie:   
    1. preference - Politologie jako hlavní studijní plán a Sociologie jako vedlejší studijní plán
    2. preference - Politologie jako hlavní studijní plán a Mediální studia a žurnalistika jako vedlejší studijní plán
    3. preference - Politologie jako hlavní studijní plán a Psychologie jako vedlejší studijní plán

3. přihláška - do programu Mediální studia a žurnalistika:
    1. preference - Mediální studia a žurnalistika jako jednooborový studijní plán
    2. preference - Mediální studia a žurnalistika jako hlavní studijní plán a Environmentální studia jako vedlejší studijní plán
    3. preference - Mediální studia a žurnalistika jako hlavní studijní plán a Sociální práce jako vedlejší studijní plán
(ve 3. přihlášce nemohu dát např. hlavní studijní plán Mediální studia a žurnalistika a vedlejší studijní plán Politologii - tj. zrcadlově vyměnit plány ze 2. přihlášky.)

4. a další přihláška
Všechny další nabízené programy, kromě Psychologie, Politologie a Mediální studia a žurnalistika (na tyto programy jsem si již podal přihlášku), bez možnosti zrcadlového prohození hlavního a vedlejšího studijního plánu již podaných přihlášek.

Na pořadí preferencí záleží!

Pořadí preferencí v každé přihlášce dobře važte, protože je určující při vlastním rozhodovacím procesu v přijímacím řízení. Nelze ho měnit.

Příklad - viz 3. přihláška:

Nebyl jsem přijat na 1. preferenci Mediální studia a žurnalistika jako jednooborový studijní plán

Byl jsem přijat na 2. preferenci Mediální studia a žurnalistika jako hlavní studijní plán a Environmentální studia jako vedlejší studijní plán.

Rozmyslím si to a chtěl bych nastoupit na 3. preferenci Mediální studia a žurnalistika jako hlavní studijní plán a Sociální práce jako vedlejší studijní plán. To už ale nelze, musím se zapsat na 2. preferenci.

Podejte si přihlášku Jak se přihlásit?

Důležité termíny

Důležité termíny pro bakalářské studijní programy

Dny otevřených dveří

19. ledna 2024 

 

Podání přihlášky

1. listopadu 2023 až 29. února 2024

 

Testy ZSV u společnosti SCIO (pro všechny studijní programy kromě Psychologie - jednooborový a hlavní studijní plán)

 • 9. prosince 2023
 • 16. ledna 2024
 • 3. února 2024
 • 2. března 2024
 • 23. března 2024

K testům u společnosti SCIO se uchazeč přihlašuje samostatně na webových stránkách společnosti SCIO (https://www.scio.cz/)

 

Testy ZSV a OSP u společnosti SCIO pro studijní program Psychologie - jednooborový a hlavní studijní plán

 • 2. března 2024
 • 23. března 2024

K testům u společnosti SCIO se uchazeč přihlašuje samostatně na webových stránkách společnosti SCIO (https://www.scio.cz/)

Uznávané termíny uskutečněné v předcházejícím akademickém roce

 • 10. prosince 2022
 • 4. února 2023
 • 4. března 2023
 • 2. dubna 2023
 • 29. dubna 2023
 • 20. května 2023

Výsledky z předcházejícího akademického roku jsou uznávány pouze pro studijní programy:

 • Bezpečnostní a strategická studia
 • Environmentální studia
 • Evropská studia
 • Mediální studia a žurnalistika
 • Mezinárodní vztahy
 • Politologie
 • Psychologie – pouze vedlejší studijní plán
 • Sociální antropologie
 • Sociální práce
 • Sociologie
 • Soudobé dějiny
 • Veřejná a sociální politika a lidské zdroje

 

Přijímací testy

Podmínky pro tyto studijní programy:

 • Bezpečnostní a strategická studia
 • Environmentální studia
 • Evropská studia
 • Mediální studia a žurnalistika
 • Mezinárodní vztahy
 • Politologie
 • Psychologie – pouze vedlejší studijní plán
 • Sociální antropologie
 • Sociální práce
 • Sociologie
 • Soudobé dějiny
 • Veřejná a sociální politika a lidské zdroje

Přihlas se k termínu na webu společnosti SCIO k testu ZSV – tyto testy nepořádá FSS MU.

Minimální hranice pro úspěšné složení přijímacích zkoušek je percentil 60.

Podmínky pro studijní program Psychologie – jednooborový a hlavní studijní plán:

Přihlas se k termínu na webu společnosti SCIO k testům ZSVOSP – tyto testy nepořádá FSS MU.

Testy TSP naše fakulta neuznává!

 • Celkový výsledek, z něhož se vychází pro stanovení pořadí uchazečů, tvoří ze 70 % test OSP a ze 30 % test ZSV. Výsledkem je kumulovaný percentil.
 • Minimální hranice pro úspěšné složení přijímacích zkoušek je kumulovaný percentil 120.

POZOR - Uchazeči, kteří skládají zkoušky od společnosti SCIO na Slovensku, si musí vybrat a absolvovat českou verzi testů. 

Při více pokusech se započítají nejlepší dosažené výsledky.

Harmonogram:

 • Uchazeč nejpozději do 29. února 2024 podá kompletně vyplněnou elektronickou přihlášku, závazně zvolí pořadí svých preferencí a zaplatí administrativní poplatek.
 • Paralelně se sám přihlašuje k testům – ZSV a případně i k OSP, a to přímo u společnosti SCIO na adrese www.scio.cz/nsz.
 • Od společnosti SCIO obdrží po svém přihlášení pozvánku k ZSV, případně i k OSP.

Náhradní přijímací zkoušky se konat nebudou. 

V případě sdruženého studia s hlavním studijním plánem Psychologie a vedlejším studijním plánem realizovaným na FSS musí uchazeč splnit podmínky pro přijetí obou studijních plánů.

Uchazeči, kteří se hlásí na mezifakultní studium, budou muset případně splnit i podmínky přijetí do vedlejšího studijního plánu na jiných fakultách MU.

Přijetí bez přijímací zkoušky

Všechny bakalářské studijní programy nabízené na FSS MU kromě Psychologie - jednooborový a hlavní studijní plán:

 • Bez přijímací zkoušky budou do studijních programů bakalářského studia navrženi na přijetí uchazeči, kteří v e-přihlášce do 31. 3. 2024 spolu se žádostí doloží alespoň jednu z následujících skutečností (dokládá se autorizovaná konverze diplomu nebo kopie diplomu ověřená razítkem a podpisem střední školy nebo potvrzení s podpisem a razítkem střední školy):

  a) žadatel se umístil do 3. místa včetně v ústředním nebo krajském kole Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v jedné z kategorií:

1. Matematika a statistika
2. Fyzika
3. Chemie
4. Biologie a vědy o Zemi
5. Molekulární biologie
6. Zdravotnictví
7. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
8. Ochrana a tvorba životního prostředí
9. Strojírenství, hutnictví a doprava
10. Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
11. Stavebnictví, architektura a design interiérů
12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
13. Ekonomika a řízení
14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
15. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
16. Historie
17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory
18. Informatika;

b) žadatel se umístil do 3. místa včetně v ústředním nebo krajském kole slovenské Stredoškolské odborné činnosti (SOČ) v jedné z následujících kategorií:

1. Problematika voľného času
2. Matematika, fyzika
3. Chémia, potravinárstvo
4. Biológia
5. Životné prostredie, geografia, geológia
6. Zdravotníctvo a farmakológia
7. Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)
8. Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia
9. Strojárstvo, hutníctvo, doprava
10. Stavebníctvo, geodézia, kartografia
11. Informatika
12. Elektrotechnika, hardware, mechatronika
13. História, filozofia, právne vedy
14. Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
15. Ekonomika a riadenie
16. Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba
17. Pedagogika, psychológia, sociológia

c) žadatel je účastníkem celostátního kola Zeměpisné olympiády ČR (kategorie D) nebo Geografické olympiády SR (kategorie A a B);
d) žadatel je účastníkem celostátního kola Dějepisné soutěže studentů gymnázií (pro ČR i SR);
e) žadatel je účastníkem superfinále Olympiády lidských práv (ČR)

Bakalářský studijní program Psychologie - jednooborový a hlavní studijní plán:

 • Bez přijímací zkoušky budou do studijního programu Psychologie bakalářského studia navrženi na přijetí uchazeči, kteří v e-přihlášce do 31. 3. 2024 spolu se žádostí doloží alespoň jednu z následujících skutečností (dokládá se autorizovaná konverze diplomu nebo kopie diplomu ověřená razítkem a podpisem střední školy nebo potvrzení s podpisem a razítkem střední školy):

  a) žadatel se umístil do 3. místa včetně v ústředním kole Středoškolské odborné činnosti v jedné z následujících kategorií:

1. Matematika a statistika
6. Zdravotnictví
14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory
18. Informatika;

b) žadatel se umístil do 3. místa včetně v ústředním kole slovenské Stredoškolské odborné činnosti v jedné z následujících kategorií:

1. Matematika, fyzika
6. Zdravotníctvo a farmakológia
11. Informatika
13. História, filozofia, právne vedy
17. Pedagogika, psychológia, sociológia


Uchazeči s handicapem

Uchazečům o studium s nejrůznějšími typy handicapu pomáhá při přípravě Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky – Teiresiás.

Středisko dokáže nabídnout pomoc lidem se smyslovým nebo pohybových postižením, chronickým onemocněním, psychickými obtížemi nebo se specifickými poruchami učení. Těmto lidem nabízí podporu od vlastního dispečinku osobní asistence přes celou řadu pomůcek až po poradenství a vlastní celouniverzitní studijní oddělení.

O pomoc při přijímacích zkouškách můžete požádat již při vyplňování e-přihlášky. Více informací o tomto pracovišti najdete na www.teiresias.muni.cz. Kontaktovat jej můžete na adrese teiresias@muni.cz.

Odvolání v případě nepřijetí

Uvolněná místa po uchazečích, kteří odřekli přijetí, jsou obsazována dalšími uchazeči dle pořadí dosaženého u přijímací zkoušky bez ohledu na to, zda uchazeč podal odvolání proti rozhodnutí děkana či nikoliv. Děkan fakulty však nemá povinnost uvolněná místa dodatečně obsadit dalšími uchazeči.

V odvolacím řízení nelze přihlížet k důvodům, které nejsou v rozporu vydaného rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu s výše uvedenými předpisy, byť by šlo o důvody upřímně míněné a pravdivé. Nelze tedy přihlížet k důvodům, jakými jsou např.:

 • velký zájem o studium zvoleného programu;
 • rodinná tradice;
 • výborné výsledky na střední škole (pokud nejsou uvedeny jako kritérium pro přijetí ke studiu děkanem fakulty pro příslušný program);
 • předchozí praxe v oboru, jazykové a jiné zkoušky (pokud není stanoveno v podmínkách přijímacího řízení), absolvování přípravných kurzů;
 • pozdní příchod na písemnou přijímací zkoušku;
 • subjektivní pocity a dojmy týkající se přijímacího řízení;
 • stížnosti na místo konání přípravných kurzů;
 • momentální zdravotní indispozice;
 • řádně nedoložené onemocnění;
 • stížnosti na jazyk přijímací zkoušky;
 • sociální situace.

V odvolacím řízení nelze také vyhovět žádostem o přijetí na jiné studijní programy, ani žádostem o přeřazení do jiné formy studia, do které již byli přijati uchazeči s lepším výsledkem v pořadí.

Odvolání musí být řádně vyplněné, a to včetně jasně specifikovaných důvodů v odůvodnění, a vlastnoručně podepsané. Odvolání bez vyplněného odůvodnění nebo pouze s větou „Odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí.“ není dostatečné.

Uchazeč o studium na Masarykově univerzitě může podat odvolání proti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení. Více informací naleznete zde.

Ověření zahraničního vzdělání

Pokud jste získal/a vaše předchozí vzdělání na střední škole, která není akreditovaná v České republice nebo na Slovensku, musíte před zápisem do studia prokázat, že jste splnili podmínku přijetí ke studiu.

Způsoby prokázání splnění podmínky pro studenty, kteří se hlásí do bakalářského programu:

 1. Obecná nostrifikace: Doložit rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice spolu s nostrifikační doložkou o uznání platnosti zahraničního dokladu o dosažení vzdělání v České republice nebo osvědčením o uznání rovnocennosti zahraničního dokladu o dosažení vzdělání v České republice, vydanými krajskými úřady nebo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, a to ve formě úředně ověřených kopií.
 2. Ověření na Fakultě sociálních studií: Ověření zahraničního vzdělání Fakultou sociálních studií za poplatek 800 Kč. Pro více informací, prosím, kontaktujte Ludmilu Poláškovou na emailu: lpolasko@fss.muni.cz.
 3. Doložit osvědčení o Evropském bakalaureátu, a to ve formě úředně ověřené kopie s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka (u osvědčení vydaných ve slovenském nebo anglickém jazyce se překlady nepožadují).
 4. Doložit zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu, a to ve formě úředně ověřené kopie s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka (u dokladů vydaných ve slovenském nebo anglickém jazyce se překlady nepožadují).

U dokladu, prokazujícího nejvyšší dosažené vzdělání, vydaného jiným státem  (apostila/superlegalizace), je ověření možné získat pouze v zemi, kde bylo dané vzdělání dokončeno.

1. Obecná nostrifikace
Studenti hlásící se do bakalářského studia, kteří si zvolí tuto možnost, požádají o uznání mimo Masarykovu univerzitu na Krajském úřadě. Další informace naleznete na této webové stránce.

2. Ověření na Fakultě sociálních studií
Studenti si mohou zvolit, že si předchozí vzdělání ověří přímo na Fakultě sociálních studií POUZE za účelem přijímacího řízení a zapsání do studia do programů na této fakultě. Tento typ uznání předchozího vzdělání nelze využít mimo Fakultu sociálních studií.
Poplatek za ověření předchozího vzdělání na Fakultě sociálních studií je 800 Kč. Pro platbu použijte tento odkaz.
S dotazy ohledně tohoto procesu se obracejte na Ludmilu Poláškovou na emailu lpolasko@fss.muni.cz.

Je nutné předložit požadované dokumenty oprávněné osobě na Fakultě sociálních studií:

 • Ověření zahraničního středoškolského vzdělání - notářsky ověřená kopie certifikátu ze zahraniční střední školy s ověřením podpisů a razítek v souladu s mezinárodními dohodami České republiky (viz níže). Je vyžadován ověřený překlad certifikátu do češtiny nebo angličtiny (dokumenty vydané v angličtině nebo slovenštině překlad nepotřebují).
 • Je vyžadováno potvrzení ze zahraniční střední školy. Studenti zde mohou najít šablonu eligibility letter here.

Ověření pravosti podpisů a otisků razítek na originálu diplomu
Masarykova univerzita požaduje v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ověření pravosti podpisů a otisků razítek na originálech dokumentů.
Způsob ověření pravosti podpisů a otisků razítek na originálu diplomu závisí na zemi, kde žadatel absolvoval své zahraniční vzdělání, resp. kde byl vydán příslušný certifikát.
V tabulce je k dispozici soupis jednotlivých států s uvedením požadovaného ověření v tom kterém státě.

Způsob ověření lze rozdělit do tří skupin (podle existujících mezinárodních smluv):

 • Bez ověření: S příslušným státem je uzavřena dvoustranná smlouva o právní pomoci – diplomy vydané v tomto státě platí na území České republiky bez dalšího ověření pravosti podpisů a otisků razítek.
 • Apostila: Příslušný stát je signatářem mnohostranné Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (Haagská úmluva) – pravost podpisů a otisků razítek na originálech diplomů vydaných v tomto státě musí být ověřena formou tzv. apostily. Apostilu vystavuje pověřený orgán státu (tzv. apostilní úřad), ve kterém byl daný diplom vydán. Seznam jednotlivých apostilních úřadů je k dispozici na webových stránkách Haagské konference.
 • Vyšší ověření cizí listiny (superlegalizace): Ostatní státy – pravost podpisů a otisků razítek na originálech diplomů vydaných v ostatních státech musí být ověřena formou tzv. vyššího ověření cizí listiny, tj. ověření diplomu provedené nejprve ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má zahraniční vysoká škola sídlo (příp. příslušným cizozemským orgánem), a následně příslušným zastupitelským orgánem České republiky pro zemi, v níž má sídlo zahraniční vysoká škola.

Zápis do studia

Řádný termín zápisu ke studiu:

Užitečné dokumenty

Podejte si přihlášku Jak se přihlásit?

Studijní nabídka MU

Chcete být připraveni? Vyzkoušejte si přijímačky z předešlých let

Chcete se zeptat? Podejte si přihlášku Podívejte se na materiály

Přijďte k nám

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.