Veřejná a sociální politika a lidské zdroje

Řešíme sociální problémy a rozvíjíme lidský potenciál.

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2020/2021
Termín podání přihlášky do půlnoci 29. 2. 2020

Představení studijního programu

Máte sociální cítění, není vám lhostejné uspořádání společnosti, ve které žijete a chcete se stát profesionály, jimž jejich vzdělání umožňuje kvalifikovaně posoudit dění v oblasti veřejné a sociální politiky? Chcete umět analyzovat sociální problémy, navrhovat jejich řešení a stát se hybateli společenských změn? Rádi byste byli odborníky, kteří pracují s lidmi a řídí a rozvíjejí jejich pracovní potenciál? Chcete si ověřit a prohlubovat vlastní analytické a koncepční dovednosti a pohybovat se ve společnosti stejně orientovaných kolegů?

Pak je náš studijní program určen právě vám! V průběhu tří let vám nabídneme téměř tři desítky odborných kurzů a seminářů, v nichž si osvojíte a navzájem propojíte klíčové poznatky z disciplín, jako jsou sociologie, ekonomie, sociální politika, politologie, personalistika, právo nebo sociálně-vědní výzkum. Jejich prostřednictvím pochopíte celou řadu sociálních problémů, které ztěžují hladké fungování současné společnosti, naučíte se je analyzovat, vyhodnocovat a tvůrčím způsobem řešit. Jde zejména o problematiku nezaměstnanosti, vzdělávání, migrace, péče o předškolní děti či staré lidi, a také o problematiku rozvoje existujících programů pro jejich řešení, včetně rozvoje personálních činností při organizování těchto programů a služeb.

Aby studium u nás bylo pro vás zajímavé a přínosné a abychom co nejvíce rozvíjeli vaše praktické dovednosti a zkušenosti, nabízíme vám nejen zázemí početného a pestrého souboru akademických pracovníků, ale také možnost podílet se na rozvoji oboru formou účasti v řadě tuzemských i mezinárodních projektů a v sítích spolupracujících vědecko-výzkumných organizací. Budete pravidelně seznamováni s nejnovějšími poznatky v oboru, získáte přístup k významným světovým databázím informačních zdrojů, budete se moci účastnit zajímavých konferencí, workshopů nebo odborných diskusí. Naše pracoviště je otevřené komunikaci se studenty a jejich profesní iniciativě – akademický spolek POPIK (Platforma pro Oživení, Participaci a Inovaci na katedře Sociální politiky a sociální práce) zajišťuje pravidelné setkávání pracovníků katedry se studenty a nabízí možnost nejen odborných diskusí nad tématy, která si sami zvolíte, ale také neformálních setkání a rozprav o otázkách spojených s vaším studiem.

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Výsledky přijímacích řízení z minulých let zde

„Vždy mě lákala práce s lidmi. Chtěla jsem pomáhat těm, kteří to potřebují a dělat něco, v čem vidím smysl. Proto jsem se rozhodla nastoupit na FSS, konkrétně na obory Sociální práce a Veřejná politika a lidské zdroje. Na studiu oceňuji jeho rozmanitost a přátelskou atmosféru fakulty. Příští rok plánuji vyjet na Erasmus do Německa nebo do Francie.“

Jana Edelová Jana Edelová
studentka sociální práce a veřejné politiky a lidských zdrojů

Praxe

Praxe je neodmyslitelnou součástí studia na naší katedře. Jejím prostřednictvím se snažíme podporovat váš osobní a profesní růst a zajistit vám dovednosti nezbytné pro uplatnění na pracovním trhu. Dlouhodobě spolupracujeme s řadou organizací, v nichž působí experti na problematiku sociální a veřejné politiky a personálního řízení (setkáte se tak s rozmanitými skupinami klientů, jako jsou například rodiny s dětmi, nezaměstnaní, senioři aj. a budete moci přispět k řešení různorodých sociálních problémů nebo se podílet na efektivním fungování personálního řízení ve vybraných organizacích).

Díky praxi (v rozsahu 150 hodin) budete moci aplikovat teoretické poznatky v reálném prostředí špičkových organizací. Může se vám podařit s vybranou organizací navázat i dlouhodobou profesní a pracovní spolupráci. Vybírat přitom můžete z řady zajímavých institucí a organizací: od pracovišť státní správy a samosprávy (úřady práce, OSPOD, Probační a mediační služba, krajské nebo městské úřady, MŠMT, VZP), přes nevládní neziskové organizace (Centrum vzdělávání všem, Charita, Armáda spásy) až po personální oddělení významných firem (ZETOR TRACTORS, a.s., AVG Technologies CZ, s.r.o). Výběr organizace, v níž budete vykonávat praxi, je ponechán na vás: můžete si vybrat organizaci ze široké nabídky spolupracujících institucí nebo si domluvit praxi sami. V obou případech můžete očekávat naši podporu a reálnou pomoc při vyjednávání podmínek a postupu praxe (pro tyto účely funguje na katedře i Centrum praktických studií CEPRES). Vaše je také rozhodnutí o tom, zda si praxi rozložíte rovnoměrně do celého semestru nebo zda ji budete chtít absolvovat intenzivně v průběhu několika týdnů.

Uplatnění absolventů

Jako absolventi budete schopni porozumět aktuálním sociálním problémům a způsobům jejich řešení v jednotlivých státech, regionech, lokalitách či domácnostech a navrhovat, vytvářet a implementovat adekvátní programy a opatření veřejné a sociální politiky (zejména v oblasti zaměstnanosti, rozvoje pracovníků, zdravotní politiky, rodinné politiky, bytové politiky ad.). Budete moci zastávat zodpovědné a řídící funkce v organizacích státní správy a samosprávy (na ministerstvech, úřadech, obcích) stejně jako v ziskových i neziskových organizacích. Uplatníte se v projektovém managementu, budete moci rovněž nabízet nezávislé expertní a hodnotící služby vnějším subjektům.

Podmínky přijetí

Kritérium pro přijetí ke studiu v jednooborovém studijním plánu i v hlavním a vedlejším studijním plánu v rámci sdruženého studia představují výsledky testů ze studijních předpokladů (SP)základů společenských věd (ZSV). V případě SP fakulta uznává test Obecných studijních předpokladů (OSP), který v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) zabezpečuje společnost Scio, a Test studijních předpokladů (TSP), organizovaný MU v rámci přijímacího řízení na MU. U ZSV fakulta uznává test Základů společenských věd (ZSV), který v rámci NSZ zabezpečuje společnost Scio.

Nejpozději při uzávěrce termínu pro podání přihlášek si uchazeč závazně v e-přihlášce volí, kterou z následujících variant přijímacího řízení bude absolvovat a pořadí svých preferencí jednotlivých studijních plánů. Pro všechny své přihlášky do bakalářského studia si musí vybrat stejný způsob přijímacího řízení.

Varianta 1: ZSV (Scio)+ OSP (Scio):

Uchazeč má možnost vykonat zkoušky v pěti níže uvedených termínech (platí pro ZSV i OSP). Při více pokusech se uchazeči započítají nejlepší dosažené výsledky. Fakulta uznává výsledky dosažené v těchto termínech: 7. prosince 2019, 8. února 2020, 7. března 2020, 4. dubna 2020 a 1. května 2020.

Varianta 2: ZSV (Scio)+ TSP (MU):

Uchazeč má možnost vykonat zkoušku ZSV v pěti výše uvedených termínech. Při více pokusech se uchazeči započítá nejlepší dosažený výsledek. Dále vykonává zkoušku TSP v termínu, stanoveném MU (25. - 26. dubna 2020), kterou má možnost vykonat pouze jednou.

Výsledky testů ZSV (u Varianty 1 i OSP) předává fakultě výhradně společnost Scio, uchazeč svůj výsledek fakultě nepředává. Musí však společnosti Scio poskytnout k předání výsledků svůj souhlas (učiní tak v rámci přihlášky k NSZ). Pro rozhodování o přijetí uchazečů bude sestaveno společné pořadí přepočtených percentilů z Varianty 1 a Varianty 2 přijímacího řízení.

Praktický postup:

  • Uchazeč podá nejpozději do 29. února 2020 kompletně vyplněnou elektronickou přihlášku, závazně zvolí variantu přijímacího řízení a pořadí svých preferencí jednotlivých studijních plánů a zaplatí administrativní poplatek.
  • Paralelně se sám přihlašuje k NSZ, a to u společnosti Scio na adrese scio.cz/nsz.
  • Od společnosti Scio obdrží po svém přihlášení pozvánku k NSZ (k ZSV, případně i k OSP).
  • MU posílá pozvánku pouze uchazečům, kteří si vybrali TSP (Varianta 2).
  • Účast na termínu NSZ si uchazeč hradí individuálně.

Vzhledem k tomu, že fakulta uznává výsledky NSZ konaných ve více termínech, při neúčasti na žádném z termínů se není možné odvolávat na překážky na straně uchazeče. Náhradní přijímací zkoušky se konat nebudou.

Uchazeči, kteří se hlásí na mezifakultní studium, budou muset případně splnit podmínky přijetí do vedlejšího studijního plánu na jiných fakultách MU.

Přijetí bez přijímací zkoušky

Informace k přijetí bez přijímací zkoušky naleznete na webu FSS.

Kritéria hodnocení

Maximálně je možné získat 200 přepočtených percentilových bodů. Výsledný přepočtený percentil je tvořen z 60% výsledkem testu ZSV a ze 40% výsledkem testu SP (OSP nebo TSP). Pro úspěšné složení přijímací zkoušky je nutné získat alespoň 120 přepočtených percentilových bodů.

Doporučená literatura

Ukázky testů a seznam odborné literatury ZSV: https://www.scio.cz/nsz/testy/zsv.asp.

Ukázky testů OSP: https://www.scio.cz/nsz/testy/osp.asp.

Ukázky testů TSP: https://www.muni.cz/uchazeci/bakalarske-a-magisterske-studium/minule-verze-testu-studijnich-predpokladu.

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium

Jedná se o studium, ve kterém má student předem definovaný seznam povinných předmětů, jež si doplní z nabídky povinně volitelných předmětů. Ve výběru předmětů má student větší volnost než například u jednooborového studia se specializací.

Sdružené studium

Sdružené studium umožňuje absolvovat stěžejní část studia (120 kreditů) v jednom studijním programu a doplňkovou (60 kreditů) v rámci jiného studijním programu. Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium; hlavní i vedlejší obor bude mít uveden na diplomu.

V případě zájmu můžete pokračovat v dalším navazujícím magisterském studiu našeho programu Veřejná a sociální politika a lidské zdroje. Ten je pro větší pestrost a snahu vyjít vstříc různorodým zájmům studentů nabízen v několika specializacích (Sociální služby a management v neziskovém sektoru; Sociální politika; Trh práce, politika zaměstnanosti a rozvoj lidských zdrojů; Personální řízení a organizační rozvoj).

V případě sdruženého studia můžete také pokračovat na jiném z navazujících studijních programů, a to jak v rámci katedry (program Sociální práce), tak i fakulty (programy Sociologie,  Psychologie, Sociální antropologie, Mediální studia a žurnalistika, Politologie, Mezinárodní vztahy, Bezpečnostní a strategická studia či Evropská studia) nebo univerzity (nejčastěji studijní programy Filozofické a Ekonomicko-správní fakulty).

Chcete vědět víc?

Další informace jsou k dispozici na webových stránkách Katedry sociální politiky a sociální práce

http://spsp.fss.muni.cz/

Podejte přihlášku Jak na to?

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2020/2021
Termín podání přihlášky do půlnoci 29. 2. 2020

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.

Konzultant programu

e‑mail: