Veřejná a sociální politika a lidské zdroje

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat jednooborově nebo v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Máte sociální cítění, není vám lhostejné uspořádání společnosti, ve které žijete a chcete se stát profesionály, jimž jejich vzdělání umožňuje kvalifikovaně posoudit dění v oblasti veřejné a sociální politiky? Chcete umět analyzovat sociální problémy, navrhovat jejich řešení a stát se hybateli společenských změn? Rádi byste byli odborníky, kteří pracují s lidmi a řídí a rozvíjejí jejich pracovní potenciál? Chcete si ověřit a prohlubovat vlastní analytické a koncepční dovednosti a pohybovat se ve společnosti stejně orientovaných kolegů?

„Řešíme sociální problémy a rozvíjíme lidský potenciál.“

Pak je náš studijní program určen právě vám! V průběhu tří let vám nabídneme téměř tři desítky odborných kurzů a seminářů, v nichž si osvojíte a navzájem propojíte klíčové poznatky z disciplín, jako jsou sociologie, ekonomie, sociální politika, politologie, personalistika, právo nebo sociálně-vědní výzkum. Jejich prostřednictvím pochopíte celou řadu sociálních problémů, které ztěžují hladké fungování současné společnosti, naučíte se je analyzovat, vyhodnocovat a tvůrčím způsobem řešit. Jde zejména o problematiku nezaměstnanosti, vzdělávání, migrace, péče o předškolní děti či staré lidi, a také o problematiku rozvoje existujících programů pro jejich řešení, včetně rozvoje personálních činností při organizování těchto programů a služeb.

Aby studium u nás bylo pro vás zajímavé a přínosné a abychom co nejvíce rozvíjeli vaše praktické dovednosti a zkušenosti, nabízíme vám nejen zázemí početného a pestrého souboru akademických pracovníků, ale také možnost podílet se na rozvoji oboru formou účasti v řadě tuzemských i mezinárodních projektů a v sítích spolupracujících vědecko-výzkumných organizací. Budete pravidelně seznamováni s nejnovějšími poznatky v oboru, získáte přístup k významným světovým databázím informačních zdrojů, budete se moci účastnit zajímavých konferencí, workshopů nebo odborných diskusí. Naše pracoviště je otevřené komunikaci se studenty a jejich profesní iniciativě – akademický spolek POPIK (Platforma pro Oživení, Participaci a Inovaci na katedře Sociální politiky a sociální práce) zajišťuje pravidelné setkávání pracovníků katedry se studenty a nabízí možnost nejen odborných diskusí nad tématy, která si sami zvolíte, ale také neformálních setkání a rozprav o otázkách spojených s vaším studiem.

„Vždy mě lákala práce s lidmi. Chtěla jsem pomáhat těm, kteří to potřebují a dělat něco, v čem vidím smysl. Proto jsem se rozhodla nastoupit na FSS, konkrétně na obory Sociální práce a Veřejná politika a lidské zdroje. Na studiu oceňuji jeho rozmanitost a přátelskou atmosféru fakulty. Příští rok plánuji vyjet na Erasmus do Německa nebo do Francie.“

Jana Edelová Jana Edelová
studentka sociální práce a veřejné politiky a lidských zdrojů

Praxe

Praxe je neodmyslitelnou součástí studia na naší katedře. Jejím prostřednictvím se snažíme podporovat váš osobní a profesní růst a zajistit vám dovednosti nezbytné pro uplatnění na pracovním trhu. Dlouhodobě spolupracujeme s řadou organizací, v nichž působí experti na problematiku sociální a veřejné politiky a personálního řízení (setkáte se tak s rozmanitými skupinami klientů, jako jsou například rodiny s dětmi, nezaměstnaní, senioři aj. a budete moci přispět k řešení různorodých sociálních problémů nebo se podílet na efektivním fungování personálního řízení ve vybraných organizacích).

Díky praxi (v rozsahu 150 hodin) budete moci aplikovat teoretické poznatky v reálném prostředí špičkových organizací. Může se vám podařit s vybranou organizací navázat i dlouhodobou profesní a pracovní spolupráci. Vybírat přitom můžete z řady zajímavých institucí a organizací: od pracovišť státní správy a samosprávy (úřady práce, OSPOD, Probační a mediační služba, krajské nebo městské úřady, MŠMT, VZP), přes nevládní neziskové organizace (Centrum vzdělávání všem, Charita, Armáda spásy) až po personální oddělení významných firem (ZETOR TRACTORS, a.s., AVG Technologies CZ, s.r.o). Výběr organizace, v níž budete vykonávat praxi, je ponechán na vás: můžete si vybrat organizaci ze široké nabídky spolupracujících institucí nebo si domluvit praxi sami. V obou případech můžete očekávat naši podporu a reálnou pomoc při vyjednávání podmínek a postupu praxe (pro tyto účely funguje na katedře i Centrum praktických studií CEPRES). Vaše je také rozhodnutí o tom, zda si praxi rozložíte rovnoměrně do celého semestru nebo zda ji budete chtít absolvovat intenzivně v průběhu několika týdnů.

Chcete vědět víc?

Další informace jsou k dispozici na webových stránkách Katedry sociální politiky a sociální práce

http://spsp.fss.muni.cz/

Uplatnění absolventů

Jako absolventi budete schopni porozumět aktuálním sociálním problémům a způsobům jejich řešení v jednotlivých státech, regionech, lokalitách či domácnostech a navrhovat, vytvářet a implementovat adekvátní programy a opatření veřejné a sociální politiky (zejména v oblasti zaměstnanosti, rozvoje pracovníků, zdravotní politiky, rodinné politiky, bytové politiky ad.). Budete moci zastávat zodpovědné a řídící funkce v organizacích státní správy a samosprávy (na ministerstvech, úřadech, obcích) stejně jako v ziskových i neziskových organizacích. Uplatníte se v projektovém managementu, budete moci rovněž nabízet nezávislé expertní a hodnotící služby vnějším subjektům.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 11. 2023 – 29. 2. 2024)

Kritérium pro přijetí ke studiu v jednooborovém studijním plánu i v hlavním a vedlejším studijním plánu v rámci sdruženého studia představují výsledky testů základů společenských věd (ZSV). U ZSV fakulta uznává test Základů společenských věd (ZSV), který zabezpečuje společnost SCIO.

Nejpozději při uzávěrce termínu pro podání přihlášek si uchazeč závazně v e-přihlášce volí pořadí svých preferencí jednotlivých studijních plánů.

Přijímací zkouška z testů ZSV (SCIO):

Uchazeč má možnost vykonat zkoušky v pěti níže uvedených termínech. Při více pokusech se uchazeči započítá nejlepší dosažený výsledek. Fakulta uznává výsledky dosažené v těchto termínech: 9. prosince 2023, 16. ledna 2024, 3. února 2024, 2. března 2024, 23. března 2024. POZOR - nově fakulta uznává i výsledky ze šesti termínů uskutečněných v předcházejícím akademickém roce (10. prosince 2022, 4. února 2023, 4. března 2023, 2. dubna 2023, 29. dubna 2023, 20. května 2023).

Výsledky testů ZSV předává fakultě výhradně společnost SCIO, uchazeč svůj výsledek fakultě nepředává. Musí však společnosti SCIO poskytnout k předání výsledků svůj souhlas (učiní tak v rámci přihlášky u společnosti SCIO).

Praktický postup:

  • Uchazeč podá nejpozději do 29. února 2024 kompletně vyplněnou elektronickou přihlášku, závazně zvolí pořadí svých preferencí jednotlivých studijních plánů a zaplatí administrativní poplatek.
  • Paralelně se sám přihlašuje k testu u společnosti SCIO.
  • Od společnosti SCIO obdrží po svém přihlášení pozvánku k testu ZSV.
  • Účast na daném termínu (příp. termínech) si uchazeč hradí individuálně.

Vzhledem k tomu, že fakulta uznává výsledky z více termínů, při neúčasti na žádném z nich se není možné odvolávat na překážky na straně uchazeče. Náhradní přijímací zkoušky se konat nebudou.

Uchazeči, kteří se hlásí na mezifakultní studium, budou muset případně splnit podmínky přijetí do hlavního/vedlejšího studijního plánu na obou fakultách MU.

Přijetí bez přijímací zkoušky

Informace k přijetí bez přijímací zkoušky naleznete na webu FSS.

Kritéria hodnocení

Maximálně je možné získat 100 percentilových bodů. Minimální hranice pro úspěšné složení přijímacích zkoušek je percentil 60, což ovšem nemusí stačit k návrhu na přijetí (počet uchazečů navržených na přijetí je kapacitně omezen). Uchazeči, kteří této hranice nedosáhnou, budou nepřijati pro neprospěch u přijímací zkoušky.

Doporučená literatura

Ukázky testů a seznam odborné literatury ZSV.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace.

Doporučené kombinace

Doporučené kombinace hlavních a vedlejších oborů v rámci sdruženého studia mívají zpravidla garantován vzájemný soulad rozvrhu, u ostatních kombinací tomu tak být nemusí. Studijní programy se dají kombinovat i napříč fakultami.

Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Fakulta sociálních studií
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Veřejná a sociální politika a lidské zdroje? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

PhDr. Markéta Horáková, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.