Pravidla studia

Studující absolvují doktorský studijní program pod vedením školitele/školitelky podle individuálního studijního plánu, rozpracovaného při zápisu do prvního roku studia na celé studium. Vlastní studium začíná zápisem do studia. Oborová rada nejméně v ročních intervalech projednává a hodnotí společně se školitelem průběh studia.

Sledujte webové stránky příslušných kateder, kde mohou být zveřejněny další podmínky studia.

Studující jsou povinni udržovat se svými školiteli/školitelkami aktivní komunikaci, informovat je o průběhu studia a dílčích etapách dosažených při psaní disertační práce a poskytovat jim podklady pro plánování a hodnocení průběhu studia.

Studium v doktorských programech se řídí Studijním a zkušebním řádem Masarykovy univerzity a od roku 2006 je ve svých podmínkách shodné s ostatními stupni studia.

Probíhá tedy v rámci kreditního systému (s minimální celkovou hodnotou 240 ECTS kreditů za doktorské studium) – za jednotlivé předměty a zkoušky a zejména za práci na textu disertace (minimálně polovina celkové kreditové hodnoty studia) studující získávají kredity ECTS, které jsou mezinárodně porovnatelné co do zátěže a výsledku.

Součástí doktorského studia je povinná semestrální zahraniční stáž. Detailní podmínky zahraniční stáže stanovuje příslušný studijní program.

Stipendium na podporu studia v doktorském studijním programu

Stipendium na podporu studia v doktorském studijním programu přizná dle čl. 6 Stipendijního řádu MU děkan fakulty studentovi v prezenční formě studia, jestliže doba jeho studia v daném studijním programu nepřekročila standardní dobu studia v tomto studijním programu, stipendium na podporu studia v doktorském studijním programu, a to ve výši 12 000 Kč měsíčně.

Zahraniční pobyty a stáže

Studenti mohou v rámci doktorského studia vyjet na zahraniční studijní pobyt nebo pracovní stáž, využít mohou také dalších nabídek zasílaných v průběhu semestru různými institucemi.

Postup pro evidenci zahraničních výzkumných pobytů a stáží v ISu a jejich uznávání do doktorského studia na FSS najdete zde:

POSTUP PRO UZNÁVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH POBYTŮ DO STUDIA NA FSS

Více informací o zahraničních pobytech a stážích poskytne sekce Studium a praxe v zahraničí nebo web Centra zahraniční spolupráce MU.

 

 

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.