Na FSS se zahájily přípravy pro získání ocenění HR Award

 

Co je to HR Award?

HR Award je prestižní ocenění, které uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které se zaměřují na kvalitu řízení lidských zdrojů ve vědě a výzkumu HRS4R. Chceme provázat a implementovat pracovní podmínky a profesní rozvoj pracovníků s principy Evropské charty pro výzkumné pracovníky a kodexem chování při výběru vědeckých pracovníků.

Co HR Award přinese fakultě?

V první řadě se chceme zaměřit na zvýšení kvality v péči o lidské zdroje na fakultě, dále budeme propojeni s celoevropskou sítí výzkumných organizací, chceme zaručit transparentní nábor a výběr pracovníků a také budeme mít výhodnější pozici při získávání finančních dotací na podporu výzkumu z domácích i zahraničních grantů. Získané ocenění přispěje FSS k mezinárodní atraktivitě a viditelnosti a také nabídne vybrané podmínky  pro sladění práce a soukromého života pracovníků.

 Jak to všechno bude?

  • 12/2019 se přihlásíme k principům Charty a Kodexu
  • 01-10/2020 bude provedena GAP analýza a zpracován akční plán
  • 11-12/2020 zpracované dokumenty odešleme na Evropskou komisi
  • 01-02/2021 Evropská komise nám udělí dočasný certifikát HR Award
  • 2021-2023 budeme implementovat mezery a potřeby z GAP analýzy

Více informací vám podá:

Mgr. Gabriela Vybíralová


telefon: 549 49 8353
e‑mail:

Příprava na získání ocenění HR Excellence in Research Award je finančně podpořena Evropskou unií v rámci výzvy vyhlašované MŠMT, OP VVV „Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II“. Projekt „Rozvoj lidských zdrojů a dalších strategických oblastí pro podporu výzkumu na MU“ (reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703).