Sociální pedagogika a poradenství

Bakalářské studium v  prezenční formě.

Program je možné studovat jednooborově nebo v kombinaci s jiným programem.

Podat přihlášku

Termín podání přihlášky do půlnoci 28. 2. 2023.

Co se naučíte

Chcete umět pomáhat nebo být připraveni pro další studium v pedagogických vědách? Studijní program Sociální pedagogika a poradenství vás připraví k práci s lidmi a pro lidi. Studium klade důraz na rozvoj vaší osobnosti. V průběhu studia můžete očekávat také rozvoj interpersonálních dovedností a získávání zkušeností s procesem poznávání sebe sama i druhých prostřednictvím rozmanitých psychologických a terapeutických technik. 

Do jisté míry si budete moci vytvářet svůj studijní plán. Kromě základních předmětů, jejichž splnění je povinné, si každý z vás může vybrat z široké nabídky povinně volitelných předmětů. Zvolíte si ty, které považujete za nejvhodnější, čímž se sami podílíte na svém profesním zaměření a utváříte si odbornou profilaci. Dále budete mít možnost zúčastnit se i speciálních výcvikových kurzů a k bakalářskému titulu tak připojit i různé typy odborných certifikací. Budete mít i možnost vyjet za studiem na naše partnerské univerzity v zahraničí nebo spolupracovat na výzkumných i rozvojových projektech členů Ústavu pedagogických věd. 

Jako absolventi budete umět využívat principy poradenské práce v přímé pedagogické nebo sociální práci. Budete schopni spolupracovat s dalšími profesionály působícími v neziskovém sektoru i veřejné správě.

Chcete pokračovat v navazujícím magisterském studiu? V tom případě se vám bude hodit metodologická příprava, jejímž hlavním cílem je kultivovat vaše analytické a kritické myšlení.

Praxe

Nedílnou součástí studia jsou různé typy praxí.V průběhu studia absolvujete dvě praxe (Odborná praxe a supervize I. a II.). Navíc bude vaše praxe reflektována v supervizní skupině. Každá praxe pro studenta znamená 100 hodin ve vybraném zařízení.

V zařízení, které si vyberete, strávíte 100 hodin. Seznámíte se zde s možnostmi praktického využití teoretických poznatků i s možnostmi svého profesního uplatnění.

Chcete vědět víc?

Další informace ke studiu jsou zveřejňovány na webových stránkách Ústavu pedagogických věd FF MU viz http://pedagogika.phil.muni.cz.

Aktualizované a podrobnější informace k jednotlivým předmětům vyučující zveřejňují v systému elektronické podpory studia na FF MU (viz https://elf.phil.muni.cz).

Uplatnění absolventů

Kde můžete jako absolventi hledat zaměstnání? 

Uplatnění můžete najít ve státní správě a samosprávě, na úřadech i v organizacích. Své znalosti můžete zúročit také v určitých oblastech na ministerstvech – na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, ministerstvu práce a sociálních věcí, případně na ministerstvu vnitra nebo ministerstvu spravedlnosti. 

Pracovat můžete i v neziskovém sektoru. Konkrétně v organizacích, které v rámci nabídky sociálních služeb spojují pedagogickou, sociální i poradenskou práci podle potřeb cílových skupin klientů.

Jako úspěšní absolventi budete schopni se podílet na vedení výchovných, vzdělávacích, preventivních, socializačních a resocializačních aktivit v různých typech institucí. Dokážete pracovat v rozličných sociálních prostředích a s různě diverzifikovanou skupinou klientů. Uplatnění najdete v přímé pedagogické i sociální práci, budete schopni integrovat základní principy poradenské práce a reflektovat principy a zásady profesní etiky. Dále dokážete navrhnout a realizovat nebo organizovat malý výzkum – empirickou sondu, vytvářet a realizovat programy a projekty individuálního i skupinového rozvoje.

„Sociální pedagogiku a poradenství jsem si vybrala hlavně proto, že mě zajímala oblast poradenské práce. Studium bylo založeno hodně na mé angažovanosti a ochotě vyzkoušet si věci na vlastní kůži. Na oboru nejvíce oceňuji snahu propojit jej s reálnou praxí. A to nejen možností absolvovat praxi v různých zařízeních, ale zejména širokou škálou předmětů, které vedou odborníci z praxe. Díky tomu jsem si dokázala udělat větší přehled o svém budoucím uplatnění, ale také jsem si vyzkoušela práci s klienty a naučila se, jak ji dělat co nejlépe.“

Zuzana Vařejková Zuzana Vařejková
absolventka Sociální pedagogiky a poradenství, doktorandka

Podmínky přijetí

Kritérium pro přijetí ke studiu představují výsledky Testu studijních předpokladů (TSP). Uchazeči mohou být přijati také na základě dalších kritérií, viz Přijetí bez přijímací zkoušky. K výsledkům Národních srovnávacích zkoušek SCIO se na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity nepřihlíží.

E-přihlášky ke studiu podávejte od 1. 11. 2022 do 28. 2. 2023.
Termín konání zkoušky bude uveden v elektronické pozvánce ke zkoušce, která bude vložena do e-přihlášky. Papírové pozvánky fakulta uchazečům nezasílá. Uchazeči, kteří se ve sdruženém studiu hlásí do hlavního a vedlejšího plánu, musí splnit podmínky přijetí do obou těchto plánů.

Test studijních předpokladů (TSP)

Aktuální informace najdete zde

Oborová zkouška

Pro přijetí ke studiu tohoto programu není třeba skládat oborovou zkoušku.

Přijetí bez přijímací zkoušky

Prominutí přijímací zkoušky je možné na základě účasti v celostátním kole SOČ v oborech Pedagogika, psychologie a problematika volného času a Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory. Na základě středoškolského prospěchu prominutí přijímací zkoušky nebude možné.
Veškeré podklady pro prominutí přijímací zkoušky je třeba vložit v podobě autorizovaných konverzí (Co je autorizovaná konverze a kdo ji může provést? ) přímo do e-přihlášky do rubriky Žádost o prominutí přijímací zkoušky nejpozději do 28. 2. 2023.

Kritéria hodnocení

Hranice percentilu TSP pro prospěch u přijímací zkoušky: 50


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Kombinace s programy z Fakulty informatiky

Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Sociální pedagogika a poradenství jako vedlejší program

Kombinace s programy z Filozofické fakulty
Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty
Kombinace s programy z Fakulty informatiky
Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Sociální pedagogika a poradenství? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.