Filozofie

Bakalářské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat jednooborově nebo v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek Fakultní termíny

Co se naučíte

Chcete porozumět textu, pochopit jeho strukturu, smysl, prostředky a cíle? Studium filozofie vás naučí racionálně přesvědčovat, rozpoznat argumenty a pojmenovat jejich slabá místa. Seznámíte se s tradičními odpověďmi na tradiční otázky o obecné povaze světa a člověka. Budete ale čelit i otázkám netradičním, které mají zdánlivě nepřijatelné, burcující odpovědi.

Studium filozofie na Masarykově univerzitě je výjimečné důrazem na metodické uvažování a rozvoj interpretačních a kritických schopností. A zároveň také systematickým výkladem tradičních problémů i hodnotových systémů a zohledňováním výsledků přírodních věd.

Díky tomu si osvojíte speciální dovednosti, které vám umožní pochopit, hodnotit a prezentovat složité sdělení a získáte široký, tematicky neomezený arzenál kritických nástrojů.

Páteř studia tvoří přednášky věnované soudobým diskusím nad obecnými filozofickými pojmy, hodnotami a pravidly, které provází praktická cvičení a četba.

Vítáme také, když se studenti zapojí do různých popularizačních aktivit, například divadelního spolku nebo studentského debatního klubu.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

  • Dokážete zformulovat svůj názor a hájit ho? Dokážete svůj názor změnit?
  • Myslíte si, že stojí za to přemýšlet o obecných problémech, slovech a hodnotách stejně vážně a přesně jako o hmatatelnějších problémech?
  • Jste ochotni pracovat na tom, abyste dokázali lépe přesvědčovat, byli racionálnější a nepřejímali hodnoty instinktivně?
  • Jste srozuměni s tím, že studium filozofie vás vybaví obecnou, byť unikátní sadou nástrojů, postupů a návyků, ale jejich přizpůsobení dílčímu zaměstnání vyžaduje ještě další úsilí?

„Rozumět“

„Studium filosofie je pro mě především intelektuální výzva. Je to řemeslo argumentace, umění práce se slovy, trénink všímání si jemných textových nuancí a v neposlední řadě schopnost nahlédnout problémy s kritickým odstupem. Filosofie znamená vstoupit do dialogu s nejmoudřejšími a nejinspirativnějšími lidmi, kteří kdy chodili po této planetě.“

Mirek Tobiáš Hošman Mirek Tobiáš Hošman
student programu Filozofie

Praxe

V tomto bakalářském programu není praxe součástí.

Chcete vědět víc?

http://filozofie.phil.muni.cz/studium

Uplatnění absolventů

Filozofie vás lépe než kterékoli jiné studium vybaví formulačními, kritickými a obecně analytickými dovednostmi.

Zvládnete pochopit problém, srozumitelně ho popsat, navrhnout nebo vyhledat obecné kontury možných řešení a zvážit jejich přednosti.

Absolventi programu Filozofie se tak uplatňují zejména na komunikačních a analytických pozicích mediálních firem, v marketingových odděleních, v public relations, pracují jako editoři, působí ve vzdělávacích institucích či pracují jako konzultanti.

Vedle toho existuje velká řada pracovních pozic, které výše popsané schopnosti vyžadují, avšak je nezbytné si ještě doplnit znalosti speciální. Absolventi programu pak působí jako mediátoři v oddělení vnitřních vztahů, pracují na manažerských pozicích či se specializují na krizové řízení a komunikaci.

„Studium filosofie mi dalo – krom standardního rozhledu, který by kvalitní vysoká škola studentovi měla přinést – jednu podstatnou věc. Bude to znít banálně, ale chci ji vyslovit, protože si ji málokdo uvědomuje ve všech důsledcích. Filosofie mě naučila správně myslet, a to v nejširším slova smyslu. Po svých zkušenostech z práce v tvrdě komerčním světě to považuji za základní předpoklad úspěchu v jakémkoliv oboru. Ono se to často u absolventů vysokých škol automaticky předpokládá, bohužel v praxi to bývá jinak.“

Petra Dvořáková Petra Dvořáková
absolventka programu Filozofie

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 11. 2023 – 29. 2. 2024)

Kritérium pro přijetí ke studiu představují výsledky Testu studijních předpokladů (TSP). Uchazeči mohou být přijati také na základě dalších kritérií, viz Přijetí bez přijímací zkoušky. K výsledkům Národních srovnávacích zkoušek SCIO se na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity nepřihlíží.

E-přihlášky ke studiu podávejte od 1. 11. 2023 do 29. 2. 2024.
Termín konání zkoušky bude uveden v elektronické pozvánce ke zkoušce, která bude vložena do e-přihlášky. Papírové pozvánky fakulta uchazečům nezasílá. Uchazeči, kteří se ve sdruženém studiu hlásí do hlavního a vedlejšího plánu, musí splnit podmínky přijetí do obou těchto plánů.

Test studijních předpokladů (TSP)

Aktuální informace najdete zde

Oborová zkouška

Pro přijetí ke studiu tohoto programu není třeba skládat oborovou zkoušku.

Přijetí bez přijímací zkoušky

Prominutí přijímací zkoušky je možné na základě účasti v celostátním kole SOČ v oboru Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory.
Veškeré podklady pro prominutí přijímací zkoušky je třeba vložit v podobě autorizovaných konverzí (Co je autorizovaná konverze a kdo ji může provést? ) přímo do e-přihlášky do rubriky Žádost o prominutí přijímací zkoušky nejpozději do 29. 2. 2024.

Kritéria hodnocení

Hranice percentilu TSP pro prospěch u přijímací zkoušky: 50


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Kombinace s programy z Fakulty informatiky

Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Filozofie jako vedlejší program

Kombinace s programy z Filozofické fakulty
Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty
Kombinace s programy z Fakulty informatiky
Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Kombinace s programy z Fakulty informatiky

Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Filozofie? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

PhDr. Josef Petrželka, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.