Řecká a latinská studia

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat jednooborově nebo v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek Fakultní termíny

Co se naučíte

Toužíte poznat staré Řecko, starý Řím nebo středověkou Evropu? Chcete umět jazyk a poznat literatury, které formovaly naši kulturu nebo se dozvědět, jak to bylo s Caesarem a Kleopatrou? Na Ústavu klasických studií můžete pomyslně překonat dvoutisíciletou hranici, naučit se starou (tzv. klasickou) řečtinu, která stojí na úsvitu evropské vzdělanosti, nebo latinu, která po staletí spojovala Evropu jako dnešní angličtina, a v originále si přečíst Platóna, Vergilia nebo Jana Husa.

Naučíte se jeden z jazyků, ve kterých formulovali své myšlenky antičtí i středověcí literáti, filosofové, vědci a politici. Uvidíte, že latina i řečtina jsou všude kolem nás – latinské nápisy čteme na budovách i na tetování, bez řečtiny se neobejde žádná lékařská zpráva. Latina je základem románských jazyků a stará řečtina dále žije jako novořečtina. Slova latinského i řeckého původu najdete v angličtině i v češtině.

V průběhu studia vás čeká nejprve intenzivní výuka latiny nebo starořečtiny (vybíráte si jeden z jazyků, v rámci jednooborového plánu můžete absolvovat oba), abyste mohli začít číst texty antických autorů a přímo se seznamovat s antickou literaturou a jejím dědictvím pro současnou společnost. Čekají vás také například kurzy starověkých dějin a mytologie.

V průběhu studia si vybíráte z mnoha zajímavých volitelných předmětů. Můžete si přečíst latinsky Harryho Pottera, zahrát si divadlo nebo soutěžit v antickém pětiboji. Nabídneme vám přednášky domácích i zahraničních odborníků a během studia můžete vyjet v rámci programu Erasmus+ na některou z evropských univerzit. Čekají vás také exkurze po antických památkách a studijní soustředění, které spojuje čtení latinských nebo starořeckých textů se zábavným programem v příjemném prostředí mimo fakultu.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

  • Chcete porozumět světu starého Řecka nebo Říma? Zajímá vás antika a její kulturní dědictví pro naši současnou společnost?
  • Baví vás rozplétat složitá souvětí a odhalovat skryté významy textu?
  • Chcete rozumět latinským nápisům kolem nás nebo chápat odborná termíny přejaté z řečtiny?
  • Chcete si přečíst řecké nebo římské autory v originále a proniknout tak přímo ke kořenům evropské kultury?
  • Láká vás studium komornějšího programu s rodinnou atmosférou?

Pokud jste vícekrát odpověděli ano, neváhejte a podejte si přihlášku!

Nemo nascitur sapiens, sed fit. Nikdo moudrý z nebe nespadl. Seneca

„Ke studiu latiny mě dovedla řada velkých náhod, ale hlavně jsem na ni chtěla někoho sbalit. Nakonec opravdu vznikla velká láska. Latina totiž sbalila mě. Vidím, že se rozvíjím odborně i osobně, a to vše ve velmi podporující, rodinné atmosféře. Spolu s latinou studuji ještě přírodní vědy, ale paradoxně si mnohem více uplatnitelných dovedností a schopností odnáším právě ze studia na Ústavu klasických studií.“

Adéla Svobodová Adéla Svobodová
studentka latiny

Praxe

Systém povinných praxí není součástí bakalářského studia staré řečtiny ani latiny.

Chcete vědět víc?

Navštivte webové stránky Ústavu klasických studií, který výuku latiny i starořečtiny zajišťuje, a zjistěte, jaké akce pořádá mimo výuku, do jakých aktivit se budete moci zapojit a mnoho dalšího.

Uplatnění absolventů

Jako absolvent či absolventka získáte během studia široký kulturní rozhled a dovednosti, se kterými najdete uplatnění v různých kulturních institucích. Pracovat můžete například v archivech, knihovnách, muzeích, kulturních centrech. Zaměstnavatelé napříč obory ocení váš obecný kulturní rozhled, schopnost kriticky pracovat s informacemi a analyticky přistupovat k řešení problémů. Uplatnit se můžete také na různých redaktorských a editorských pozicích v médiích v kulturně a literárně orientovaných rubrikách.

„Jako novinář oceňuji na svém studiu klasické filologie a historie především to, že mě naučilo hledat a najít relevantní prameny, rychle se zorientovat v textu, vytáhnout z něj to nejdůležitější a samozřejmě ověřit jeho pravdivost. Občasné použití latinské fráze v rozhovorech s hosty je příjemná třešnička na dortu.“

Jiří Václavek Jiří Václavek
moderátor ČT24 a absolvent latiny

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 11. 2023 – 29. 2. 2024)

Kritérium pro přijetí ke studiu představují výsledky Testu studijních předpokladů (TSP). Uchazeči mohou být přijati také na základě dalších kritérií, viz Přijetí bez přijímací zkoušky. K výsledkům Národních srovnávacích zkoušek SCIO se na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity nepřihlíží.

E-přihlášky ke studiu podávejte od 1. 11. 2023 do 29. 2. 2024.
Termín konání zkoušky bude uveden v elektronické pozvánce ke zkoušce, která bude vložena do e-přihlášky. Papírové pozvánky fakulta uchazečům nezasílá. Uchazeči, kteří se ve sdruženém studiu hlásí do hlavního a vedlejšího plánu, musí splnit podmínky přijetí do obou těchto plánů.

Test studijních předpokladů (TSP)

Aktuální informace k TSP najdete zde.

Oborová zkouška

Pro přijetí ke studiu tohoto programu není třeba skládat oborovou zkoušku.

Přijetí bez přijímací zkoušky

Veškeré podklady pro prominutí přijímací zkoušky je třeba vložit v podobě autorizovaných konverzí (Co je autorizovaná konverze a kdo ji může provést? ) přímo do e-přihlášky do rubriky Žádost o prominutí přijímací zkoušky nejpozději do 29. 2. 2024.

Prominutí přijímací zkoušky je možné na základě splnění alespoň jednoho z následujících kritérií:
  1. potvrzení o umístění na prvních třech místech v celostátním kole v kategorii A či na prvních třech místech v zemském nebo celostátním kole v kategorii B na olympiádě z latinského jazyka - Certamen Latinum;
  2. prospěchu z profilových předmětů stanovených fakultou: český nebo slovenský jazyk, dva cizí jazyky a další libovolný předmět dle vlastního výběru uchazeče z následující nabídky: anglický jazyk, dějepis, francouzský jazyk, informatika, italský jazyk, latina, matematika, německý jazyk, ruský jazyk, španělský jazyk, základy společenských věd. Prominutí na základě prospěchu platí pro uchazeče, kteří jsou studenty posledního ročníku střední školy nebo složili maturitní zkoušku nejpozději v roce 2022 nebo 2023.
O prominutí přijímací zkoušky na základě prospěchu mohou požádat uchazeči, kteří z každého ze čtyř profilových předmětů dosáhli průměrného prospěchu nejvýše do 1,5 (včetně). Celkový průměr ze všech předmětů se nebere v úvahu. Semináře z jednotlivých předmětů se nezohledňují.
Při výpočtu průměru se berou v úvahu známky z posledních čtyř ročníků takto: z posledního ročníku se započítává pololetní vysvědčení, z předcházejících tří ročníků vysvědčení závěrečná. Současně se požaduje, aby uchazeči studovali každý z vybraných profilových předmětů na střední škole v posledních čtyřech ročnících alespoň po dobu dvou let.
Středoškolský prospěch můžete doložit vložením autorizované konverze jednoho ze dvou následujících dokumentů:
  1. Potvrzení středoškolského prospěchu z e-přihlášky: vepište prospěch do tabulky v e-přihlášce, tabulku vytiskněte a nechte potvrdit střední školou ( Jak vytisknout a potvrdit prospěch z e-přihlášky: návod );
  2. Katalogový list: katalogový list musí obsahovat Vaše jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo, razítko a podpis střední školy.
Pouze v případě, že jste maturovali před podáním přihlášky a nemůžete získat výše zmíněné dokumenty, můžete do e-přihlášky vložit autorizované konverze všech středoškolských vysvědčení z posledních čtyř ročníků školy.

Kritéria hodnocení

Hranice percentilu TSP pro prospěch u přijímací zkoušky: 40


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace.

Klasický řecký jazyk a literatura – kombinace s programy z Filozofické fakulty

Klasický řecký jazyk a literatura – kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Klasický řecký jazyk a literatura – kombinace s programy z Fakulty informatiky

Klasický řecký jazyk a literatura – kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Latinský jazyk a literatura – kombinace s programy z Filozofické fakulty

Latinský jazyk a literatura – kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Latinský jazyk a literatura – kombinace s programy z Fakulty informatiky

Latinský jazyk a literatura – kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Řecká a latinská studia jako vedlejší program

Kombinace s programy z Filozofické fakulty
Kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty
Kombinace s programy z Fakulty informatiky
Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Klasický řecký jazyk a literatura – kombinace s programy z Filozofické fakulty

Klasický řecký jazyk a literatura – kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Klasický řecký jazyk a literatura – kombinace s programy z Fakulty informatiky

Klasický řecký jazyk a literatura – kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Latinský jazyk a literatura – kombinace s programy z Filozofické fakulty

Latinský jazyk a literatura – kombinace s programy z Ekonomicko-správní fakulty

Latinský jazyk a literatura – kombinace s programy z Fakulty informatiky

Latinský jazyk a literatura – kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Zajímá vás, jak to chodí na katedře? Podívejte se na její web

Web katedry

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Řecká a latinská studia? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Jana Mikulová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.